WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

«Ж 373.13:51(574) олжазба ыында СЕИТОВА САБЫРКУЛЬ МАКАШЕВНА ...»

-- [ Страница 2 ] --

3 сурет – Экспериментке атысан оушыларда жоары математика ымдарын мегеруді крсеткіштері (%)

Эксперимент нтижелерінен жоары математика элементтерін оытуды жетілдіруде:

 1. жоары математика ымдарын енгізу мен алыптастыруа сер ететін компоненттерді білім сапасын ктеретіндігін;
 2. траты трде жзеге асырылан пнішілік жне пнаралы байланыстан білім сапсыны артатындыын;
 3. инновациялы дістемелік жйені ажеттілігі длелденді.

Эксперимент нтижелеріні сапалы крсеткіштерін анытау шін келесі математикалы статистика дістерін олданды.

 1. Р рекетін орындау толытыын анытау коэффициенті

мндаы – е кп рекет саны;

– і-ші оушыларды жне малімдерді дрыс орындаан рекеттеріні саны;

– тапсырманы орындауа атысан оушылар жне малімдер саны;

– барлы оушыларды жне малімдерді дрыс орындаан рекеттеріні саны.

2) іс-рекеттерді кейбір элементтерін нтижелі орындаандыын анытау шін, біз осы іс-рекеттерді орындаан жалпы оушыларды санынан, рекеттерді нтижелі орындаан оушыларды санына атысты пайызды шамасын анытады.

Математикалы есептеулер мліметтерді статистикалы деу бойынша бадарламалар пакетіні кмегімен орындалды.

Сонымен, тжірибелік-эксперименттік жмысты нтижесінде «егер орта мектепте жоары математика элементтерін оытуды дістемелік жйесін жасап, оларды оыту дерісіне олданса, онда математиканы оытуды тиімділігі артады, йткені оушыларды математикалы білім дегейі ктеріледі» - деген жорамал расталды.

ОРЫТЫНДЫ

Орта мектепте жоары математика элементтерін оытуды ылыми жне дістемелік негіздері мселесін теориялы жне эксперименттік зерттеу нтижелері тмендегідей орытынды жне сыныстар жасауа ммкіндік туызды:

1. Білім берудегі негізгі буын орта мектепті алдында тран міндет - азіргі кездегі оамды рып, дамытуа бар ммкіндігін жмсайтын абілетті жеке тланы алыптастыру. Оушыны тла ретінде алыптасуы мен дамуына ажетті математикалы білім адамдарды практикалы жне техникалы іс-рекетінде олданылады. Сондытан математиканы мірмен байланыстыратын, олданбалы рлін ашатын жоары математика элементтерін игеру те маызды.

2. Орта мектепте жоары математика элементтерін оытуа тарихи-талдау барысында жоары математика элементтеріні мектепте математиканы оытуды рамдас блігі болып саналатындыын, оны ымдары мен дістерін оыту оушыларда диалетикалы-материалистік кзарасты алыптастыратындыын, оуа деген ызыушылы, практикалы жмыса деген шыармашылы білім, білік дады алыптасатындыын, р трлі пндер арасында байланыс пен олданбалылыы оушылара ебек іс-ркетін тадауда лкен серін тигізетіндігі айындалды.

3. Жоары математиканы ымдарын енгізу мен алыптастыруды бастауыш сыныпта функционалды туелділік ымына алдын-ала дайындыты жетілдіру, оушыларды бейнелік ойлауын дамыту, пнішілік байланыстарды ескеру, пнаралы байланысты траты трде жзеге асыру, олданбалы баытын ашу мектеп математика курсында жоары математика элементтерін оытуды дістемелік негізі болады.

4. Жоары математика элементтерін алгебра мен геометрияны оытуда олдану, дстрлі оу материалдарымен бірігу, яни пнішілік байланыс орнату білім беру тиімділігін арттыруды негізгі тірегі.

5. Жоары математика элементтерін оытуда пнаралы байланысты траты трде жзеге асыру танымды ызмет белсендірілігін арттырып, ойлауды диалектикалы стилін дамытуа нтижелі серін тигізеді.

6. Кнделікті мір талабына сай мазмнда оыту, практикалы мазмнды есептерді шыару, практикамен жаындасуы, жоары математика элементтерін оытуды тиянатап, айталап, бекітуге ммкіндік туызады.

7. Орта мектепте жоары математика элементтерін оыту дістемесін жетілдіру баытындаы тадау жне олданбалы курстар, виртуалды математикалы лабораториялы жмыстар математиканы оыту дістемесін жетілдіру дегейін ктереді.

Зерттеу проблемасы крделі боландытан арстырылып отыран мселе толыымен шешімін тапты деуге болмайды. Осыан сйкес зерттеу болашаы тмендегідей мселелерді арастыру баытында дамуы ажет:

 1. 12 жылды білім беру бадарламасына сай жоары математика элементтеріні рбір таырыбын оытуды жетілдіруді тере жне жан-жаты зерттеп, ажетті оулытар мен оу ралдарын жазу, дістемелік нсаулар дайындау;
 2. кредиттік оыту жйесіне байланысты мектепте оушыларды зіндік шыармашылы жмыстара баулу баытында жмыстар жргізу жне т.с.с.

Авторды диссертециялы зерттеуі бойынша жарияланан жмыстары

Оулытар, оу дістемелік ралдар

1 «Элементар математика мен оны есептерін шыару практикумыны бадарламасы». - Алматы: Республикалы баспа кабинеті, 1996. - 35 б. (Авторлы бірлестікте: Нысова А.Н.).

  1. 5-сыныпта математиканы оытуды кейбір ерекшеліктері (дістемелік рал). – Алматы: Републикалы баспа кабинеті, 2000. – 72 б. (Авторлы бірлестікте: Нысова А.Н.).

3 «Обучение студентов решению геометрических задач». – Талдыоран: 2002. - 145с. (Авторлы бірлестікте: Нысова А.Н., Жнісов Е.Ж.).    1. «Математика - 6» дидактикалы материалдар (дістемелік рал). –Талдыоран: Принтланд, 2005. - 141 б. (Авторлы бірлестікте: Тасболатова Р.Б., Абдильдаева М.М.).
    2. «Алгебра -7» дидактикалы материалдар. – Талдыоран: Принтланд, 2007. – 121 б. (Авторлы бірлестікте: Тасболатова Р.Б.)

6 «Математканы оытуды теориясы мен дістемесі (1-блім, электронды оулы). – Талдыоран, 2007. - 45 б.

7 Малімді ксіби даярлау жйесіндегі педагогикалы практика. –Талдыоран: Принтланд, - 2008. - 140 б. (Авторлы бірлестікте: Нысова А.Н., ТасболатоваР.Б.).

8 «Математканы оытуды теориясы мен дістемесі (2-блім, электронды оулы). – Талдыоран, 2008. – 70 б.

9 «Алгебра -8» дидактикалы материалдар. – Талдыоран: Принтланд, 2009. –108 б. (Авторлы бірлестікте: Тасболатова Р.Б., Абдильдаева М.М.).

10 «Орта мектепте жоары математика элементтерін оытуды ылыми-дістемелік негіздері» (монография). - Талдыоран: Принтланд, 2010. – 144 б.

ылыми - дістемелік маалалар

 1. Построение графиков с помощью геометрических преобразований. // «Перспективы развития университетского образования и науки республики Казахстан» атты ылыми-теориялы конференция материалдары. –Талдыоран, 1996. – Б.68-69.

12 Стандарт емес есептерді шыару. // Информатика-Физика-Математика. –Алматы, 1997. -№2 – Б.15-16.

13 Наглядности – методическая основа изучения элементов математического анализа в школе. // «Жансугуровские чтения» сборник научных трудов Том 5. –Талдыоран, 1998. – С.70-75.

14 Есеп шыаруда экспериментті олданып задылытарды анытау. // Информатика-физика-математика. –Алматы, 1997. - №5. – Б.69-70.

15 Геометриялы есептерді шыарудаы крделілік дрежесіне байланысты классификациялау жне оыту процесінде олдану. // ылыми жмыстар жинаы. - Талдыоран, 1998. – Б.100-105 (Авторлы бірлестікте: Тасболатова Р.Б.).

16 Пнралы байланысты ажеттілігі. // «Некоторые проблемы математики» атты ылыми жмыстар жинаы. – Талдыоран, 1998. – Б.47-50.

17 Соотношение логического интуитивного аспектов обучения элементем математического анализа в средней школе. // «Перспективы развития университетского образования и науки в Республике Казахстан» атты конференция материалдары. – Талдыоран, 1998. – С.110-111.

18 Использование межпредметных связей в процессе обучения и воспитания школьников. // «Білім жне ылым. шінші мыжылды» атты халыаралы ылыми-практикалы конференцияны материалдары. – Талдыоран, 2000. –С.47-50.

19 Мектеп курсында олданбалы есептерді шыаруда математикалы анализ элементтеріні орны. // «Білім жне ылым. шінші мыжылды» атты халыаралы ылыми-практикалы конференцияны материалдары. –Талдыоран, 2000. – Б.52-55.

20 О формировании графического мышления. // Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития системы образования и воспитания в ХХІ веке» - Талдыоран, 2001. – С.195-198.

21 Функциональная пропедевтика в курсе математики в І-VІ классах. // «Мыжылдытар тоысындаы азастан білімі мен ылымы» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция материалдары. –Талдыоран, 2002. - С.115-118.

22 Пнаралы байланыс – оыту принциптеріні бірі. // «Мыжылдытар тоысында азастан білімі мен ылымы» атты ылыми-практикалы конференция материалдары. – Талдыоран, 2002. – Б.118-120.

23 Жоары математика элементтеріні экономикадаы алатын орны. // «Жаа формация маманын дайындау. ылым, дістеме, Практика» атты халыаралы конференция материалдары. – Талдыоран, 2002. – Б.246-250.

24 Функционалды туелділікті оытудаы пнаралы жне пнішілік байланыс. // «Жаа формация маманын дайындау. ылым, дістеме, Практика» халыаралы конференция материалдары. – Талдыоран, 2002. – Б.251-257.

25 Геометрические преобразования, их роль в школьном курсе геометрии. // «І. Жансгіров таылымы» атты республикалы ылыми-практикалы конференция ебектері. – Талдыоран, 2002. – Б.110-112.

26 «Аныталан интеграл жне оны олданылуы» таырыбын оытудаы шыармашылы есепті орны мен ролі. // «І.Жансгіров таылымы» атты республикалы ылыми-практикалы конференциясыны ебектері. –Талдыоран, 2002. - Б.113-117.

27 Задачи графического содержания как одно из средств обучения началом математического анлиза в школе. // «І. Жансгіров таылымы» атты республикалы ылыми-практикалы конференция ебектері. – Талдыоран, 2002. – С.105-110.

28 Методические особенности преемственности в обучении началам математического анализа в школе и пед. институте. // V Международная научно-методическая конференция. Материалы конференции. Том ІІІ. -Новосибирск. Россия. 19-23 мая, 2003. – С.158-161.

29 Оыту процесіндегі пнаралы байланысты алатын орны мен атаратын ызметі. // Абай атындаы Ал.МУ хабаршысы. – Алматы, 2003. - №1. – Б.211-214.

29 Математикалы анализ элементтеріні практикалы маыздылыы. // Абай атындаы Ал.МУ хабаршысы. – Алматы, 2003. - №1. – Б.214-215.

30 Орта мектепте математиканы оыту барысында жоары математика элементтеріні алатын орны мен атаратын ызметі. // «І.Жансгіров таылымы» атты республикалы ылыми практикалы конференция материалдары. – Талдыоран, 2003. – Б.9-12.

31 Математикалы анализді іргелі ымдарын алыптастырудлаы кейбір психологиялы ерекшеліктер. // «азіргі тадаы азастанны білім беру жйесі мен ылыми жне оны реформалау жолдары» атты республикалы ылыми практикалы конференция материалдары. –Талдыоран, 2003. – Б.42-44

32 Математика курсындаы функциялы дайынды. // Бастауыш мектеп. –Алматы, 2003. - №11. – Б.12-13.

33 Жеке тланы алыптастыруды нарлы негізі. //азастан мектебі. –Алматы, 2003. – №11. – Б.41-42.

34 Алгебра жне анализ бастамалары курсындаы ауызша жаттыулар. // Математика жне физика. –Алматы, 2004. - №2. – Б.20-21.

35 Орта мектепте математикалы анлизді іргелі ымдарын оытуды ажеттілігі. // Ізденіс. – Алматы, 2004. - №3. – Б.115-117.

36 Формирование понятия функции в курсе математики средней школы. // «Поиск». – Алматы, 2004. - №3. – С.117-119.

37 Оытуда пнішілік байланысты жзеге асыру. // «Математика жне физика». –Алматы, 2004. -№5. – Б.2-4.

38 Матемтиканы оытудаы олданбалы есептерді орны. // «Математика жне физика». – Алматы, 2005. - №3. – Б.9-10.

39 Ознакомление учащихся с понятиями предела и непрерывности функции. // Гулистон Давлат университеті. збекстан. -2005. – С.75-76.

40 Орта мектепте математикалы ымдарды алыптастыруды психологиялы-дидактикалы негіздері. // «азастан жоары мектебі» халыаралы ылыми-педагогикалы басылым. – Алматы, 2005. - №2. – Б.74-77.

41 Разноуровневый подход в поцессе обучения элементам высшей математики в СШ. // Украина, Днепропетровск «Дни науки – 2006» материалы международной научно-практической конференции. 2006. – С.29-31.

42 О введении понятия интеграла. // «азастан жоары мектебі» халыаралы ылыми-педагогикалы басылым. – Алматы, 2006. - №4. – С.126-129.

43 Оу-трбие жргізу жйесіндегі жаа технологиялар. // лт таылымы. –Алматы, 2006. - №12. – Б.41-42.

44 Экономикалы баыттаы оу орындарындаы математика курсы. // «азастан мектебі». – Алматы, 2006. - №12. – Б.42-43.

45 Орта мектептегі мтінді есептерді шыару дістемесі. // «Математика, механика жне информациялы технологиядаы зекті мселелер» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция материалдары. –Талдыоран, 2007. – Б.145-148.

46 Жоары математика элементтерін орта мектепте оытуа тарихи-аналитикалы шолу. // «Ізденіс» халыаралы ылыми-педагогикалы басылым. – Алматы, 2007. - №2. – Б.248-252.

47 Экономикалы мазмнды есептер. // «азастан мектебі». – Алматы, 2008. -№10. – Б 61-65.

48 Білім беру сапасын арттыруды негізгі шарттары. // «уезов оулары – 7: М. уезов жне азатануды зекті мселелері» атты халыаралы ылыми-практикалы конференцияны материалдары. – Шымкент, 2008. – Б.6-9.

49 Кредиттік оу жйесіндегі білім сапасы. // «Кредиттік жйе аясында білім беруді басару» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция материалдары. – Талдыоран, 2009. – Б.412-417.

50 Математикалы анализді негізгі ымдарын алыптастыруда образды ойлауды атаратын ызметі. // «Оыту дерісінде жаа инновациялы технологияларды олдану мселелері» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция материалдары. – Шымкент, 2009. – Б.210-214.

51 олданбалы есептерді математикалы моделін ру. // «здіксіз білім беруді мселелері: мектеп, колледж, университет» атты республикалы ылыми-практикалы конференция материалдары. – Талдыоран, 2009. – Б.253-259.

РЕЗЮМЕ

Сеитова Сабыркуль Макашевна

Научно-методические основы обучения элементам высшей математики в средней школе

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика в системе начального, среднего и высшего образования)

Происходящие в современных условиях радикальные изменения в образовательных системах связаны с дальнейшей демократизацией и гуманизацией общественной жизни. В связи с этим возрастает требование к разработке качественно нового подхода к содержательному и методическому аспектам образования.

В настоящее время в содержание школьного курса математики входит довольно обширный круг вопросов из элементов высшей математики. В обучении элементам высшей математики особое место уделяется вопросу формирования основных понятий, а также методике преподавания.

Знание элементов высшей математики позволит понять учащимся, какую огромную теоретическую и практическую службу оказывает человечеству математическая наука. А вопросы, касающиеся обучения элементам высшей математики в школе, недостаточно разработаны в методическом плане. Это создает для школьников значительные трудности в овладении основными понятиями элементов высшей математики.

Анализ практики обучения, воспитания и развития учащихся в школах нашей республики свидетельствует о несоответствии между возрастающими требованиями общества к школе и существующим уровнем подготовки учащихся к жизни, труду, последующему образованию. Кроме того, актуальность данной темы обусловлена и имеющимися серьезными проблемами, и в практике обучения элементам высшей математики в школах Казахстана. Между необходимостью подготовки учащихся к формированию фундаментальных понятий высшей математики, совершенствованиеи методики обучения элементам высшей математики и недостаточной изученностью ее научно-методических основ выявлено противоречие, что и определило проблему нашего исследования.

Цель исследования разработка научно-методических основ обучения элементам высшей математики в средней школе и внедрение в практику обучения.

Объектом исследования является процесс обучения математике в средней школе.

Предметом исследования является методика обучения элементам высшей математики в средней школе.

Гипотеза исследования: если разработать методическую систему обучения элементам высшей математики и внедрить в процесс обучения в средних школах, то повысится эффективность обучения математике, потому что улучшается качество знаний учащихся.

В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой исследования основные его задачи были сформулированы следующим образом:

- дать историко-аналитический обзор вопроса о введении элементов высшей математики в процесс обучения в средней школе;

- обосновать необходимость создания психолого-педагогических условий для формирования фундаментальных понятий элементов высшей математики;

- определить возможные пути совершенствования методики обучения элементам высшей математики;

- разработать пути формирования фундаментальных понятии высшей математики при обучении математике в средней школе;

- разработать модель внутрипредметных и межпредметных связей в обучении элементам высшей математики;

- создать учебно-методическую систему, обеспечивающую формирования основных понятий высшей математики в процессе обучения в средней школе.

Методы исследования:

- теоретический анализ программ, учебников и методических пособий, психолого-педагогической и дидактической литературы, относящейся к обучению элементам высшей математики;

- проведение серий исследований по определению состояния преподавания курса математики в школах республики (беседы и анкетирование учителей и методистов и учащихся);

- педагогический эксперимент с дальнейшей обработкой результатов.

Источниками исследования явились труды философов, психологов, педагогов, математиков, Закон Республики Казахстан «Об образовании», нормативные документы, методические рекомендации, учебные пособия, а так же педагогический и исследовательский опыт диссертанта.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в следующем:

- историко-аналитический обзор вопроса о введении элементов высшей математики в процесс обучения средней школы;

- определены возможные пути совершенствования методики обучения элементам высшей математики;

- определены и обоснованы компоненты формирования фундаментальных понятий элементов высшей математики;

- разработана модель внутрипредметных и межпредметных связей в обучении элементам высшей математики;

- разработана и внедрена в практику учебно-методическая система обеспечивающая обучение элементам высшей математики (компьютерная технология и виртуальные лабораторные работы);

- внедрены спецкурсы, направленные на совершенствование методики обучения элементам высшей математики.

Практическая значимость исследования:

- в учебный процесс средней школы внедрены программы спецкурсов для гуманитарных и естественно-математических направлений: «Шек жне функцияны здіксіздігі», «Интегралды олданылуы», «Туындыны фукнцияны зерттеуде олдану»;

- в учебный процесс вуза внедрены спецкурсы «Орта мектепте математикалы анализ элементтерін оыту дістемесі», «Мектеп математика курсында мтінді есептерді шыару дістемесі», «Дстрлі емес оыту дістері», «иындатылан есептерді шыаруды дидактикалы негіздері», «Салу есептерін шыаруды йрету дістемесі» и др.

На защиту выносятся следующие положения:

1) на основе изучения и анализа состояния внедрения элементов высшей математики в среднюю школу вынесен историко-аналитический обзор обучения элементам высшей математики в средней школе, который яляется научно-методической основой исследуемой проблемы;

2) разработанные возможные пути совершенствования методики обучения элементам высшей математики, включающие методические требования к повышению уровня знаний, являются теоретической основой проблемы;

3) разработанные компоненты формирования фундаментальных понятий высшей математики повышают эффективность обучения ;

4) разработаная модель внутрипредметных и межпредметных связей в обучении элементам высшей математики повышает качество знаний;

5) усовершенствование методической системы на основе компьютерных технологий и виртуальных лабораторных работ способствует повышению уровня сформированности умений учащихся.

Степень внедрения, рекомендации по внедрению и область применения.

Разработана учебно-методическая система, включающая программы, спецкурсы, учебно-методические пособия, рекомендации для студентов, учащихся и учителей математики, которые внедрены в учебный процесс школы и вуза.

Разработанные учебные и учебно-методические пособия, рекомендации, монография, программы и др. используются в учебном процессе студентами и учителями математики.

Результаты исследования могут быть использованы в подготовке учебников, учебно-методических пособий для студентов и учителей математики.

Апробация и внедрение результатов иследования в практику осуществлялись форме научных докладов на международных (Россия. Новосибирск, 2003., Узбекстан. Гулистон, 2005., Украина. Днепетровск, 2006.) и республиканских (Алматы, Шымкент, Талдыкорган, 1998-2010.) научно-практических конференциях, а также посредством публикаций в научно-педагогических изданиях Республики Казахстан: «азастан жоары мектебі»(2005,2006), «лт таылымы»(2006), «Ізденіс»(2004,2007), «азастан мектебі»(2003,2006,2008), «Бастауыш мектеп»(2003), «Математика жне физика»(2004,2005,2006).

Перспективы исследования. Дальнейшее исследование проблемы может быть проведено в следующих направлениях:

 1. при раазработке учебников и учебных пособий для обучения элементам математики в 12-летней школе;
 2. при подготовке учащихся школ к кредитному обучению с помощью самостоятельных творческих работ.

RESUME

Seitova Sabyrkul Makashevna

Scientific and methodological foundation of teaching higher mathematics elements in secondary school

13.00.02 - Education, up-bringing theory and methodology (mathematics within the system of primary, secondary and higher education)

Radical changes in the educational systems occurring in modern conditions are connected with the further democratization and humanization of a social life. In this connection the requirement to working out of qualitatively new approach to substantial and methodological aspects of education increases. Improvement of experts’ professional self-education is impossible without a foothold on high level of mathematical preparation at school.

However, the analysis of pupils’ education, up-bringing and development practice within the schools of our republic testifies the discrepancy between increasing requirements of the society to school and existing level of pupils’ preparations for a life, work, and further education.

For the present moment, quite extensive circle of questions, which is included into maintenance of a school course of mathematics, is from the elements of higher mathematics. In teaching elements of higher mathematics the special attention is paid not only to the question about the formation of basic concepts, but also to the teaching technique.

Knowledge in higher mathematics elements will allow pupils to understand what huge theoretical and practical service a mathematical science is rendered to the mankind. And the questions, concerning studying elements of higher mathematics at school, are insufficiently developed in the methodological point of view. All these create considerable difficulties for pupils to become proficient in basic elements of higher mathematics.

However, the analysis of pupils’ education, up-bringing and development practice within the schools of our republic testifies the discrepancy between increasing requirements of the society to school and existing level of pupils’ preparations for a life, work, and further education. Moreover, the urgency of the given theme is conditioned by serious problems in practice of teaching elements of the higher mathematics at Kazakhstan schools. The contradiction is revealed between the necessity of pupils’ preparation to formation of higher mathematics fundamental concepts, improving teaching techniques to elements of higher mathematics and an insufficient level of scrutiny of its scientific and methodological bases, and all these have defined a problem of our research.

The aim of the research – theoretical and methodological improvement of teaching methodology to elements of higher mathematics in high school and introduction it into practice.

The object of our research is teaching process in secondary school.

The subject of our research is methodology to teaching elements of higher mathematics in general comprehensive schools.

In my research we start with the following hypothesis: if it is possible to define scientific and-methodological bases of teaching elements of higher mathematics at schools and to introduce it into teaching process providing methodological system it will allow to lift the level of pupils’ mathematical preparation on the new level which is demanded by the society at the given stage of its development.

According to the problem, aim, subject and the hypothesis of the research its basic objectives have been defined as follows:

 • to give the historical review of a question about the introduction of higher mathematics elements into the course program of general secondary school;
 • to substantiate the necessity to create psychological and pedagogical conditions for forming the fundamental notions to elements of higher mathematics.
 • to define possible ways of teaching technique improvement of higher mathematics elements;
 • to prove the necessity of psychological and pedagogical conditions for the formation of fundamental concepts of higher mathematics elements;
 • to create the educational and methodological system which provides teaching elements of higher mathematics;
 • to rise up the level of teachers’ methodological preparation in teaching elements of higher mathematics.

Methodological and theoretical foundation is:

 • Theoretical analysis of programs, textbooks, methodic manuals, psychological and pedagogical, didactical literature, which are referred to the teaching elements of higher education.
 • realization of series of researches for defining the condition of teaching mathematics in schools of our republic ( teachers and methodologists’ conversations and questionings)
 • pedagogical experiment with further results processing

Sources of the research were philosophers, psychologists and teachers works, the Law of the Republic of Kazakhstan "About education", standard documents, methodical recommendations, manuals, and author’s of dissertation pedagogical and research experience.

Scientific novelty and the theoretical importance of the research consist of the following:

- There is developed the historical review of a question about the introduction of higher mathematics elements into the course program of general secondary school;

- There are defined possible ways of teaching technique improvement of higher mathematics elements;

- There are defined and developed forming components of fundamental notions of higher mathematics elements;

- There is developed the model of intrasubject and intersubject connections in teaching higher mathematics elements;

- There is developed and introduced in practice the educational and methodical system which provides teaching elements of the higher mathematics (computer technology and virtual laboratory works);

- There are introduced Special courses for the improving teachers’ methodological preparation in teaching elements f higher mathematics.

Practical importance of the research is that

 • programs of special courses are introduced into teaching process in secondary school for humanitarian and mathematical directions: “Шек жне функцияны здіксіздіргі”, “Интегралды олданылуы”, “Туындыны функцияны зерттеуде олдану”;
 • special courses are introduced into higher educational institutes: “Орта мектепте математикалы анализ элементтерін оыту дістемісі, “Мектеп математика курсында мтінді есептерді шыару дістемесі”, “Дстрлі емес оыту дістері”, “иындатылан есептерді шыаруды дидактикалы негіздері”, “Салу есептерін шыаруды йрету дістемісі” and etc.

On the defense the following thesis are taken out:

1. The historical and analytical review of teaching elements of higher mathematics in secondary school which serves as scientific and methodological foundation is revealed on the basis of analysis of introducing elements of higher mathematics into secondary school;

2. The worked out concepts of possible ways of teaching technique improvement of higher mathematics elements, which include methodological demands to the level heightening serve as theoretical foundation;

3. The worked out components of forming the fundamental notion of higher mathematics elements make the effectiveness of teaching higher;

4. The worked out model of intrasubject and intersubject connections in teaching elements of higher mathematics increase the quality of knowledge;

5. Methodological system improvement on the basis of computer technology and virtual laboratory works helps to make better the level of teachers preparation.

The degree of introduction, the recommendation about introduction and scope.

There is worked out the educational and-methodical system which includes programs, special courses, manuals, recommendations for students, pupils, mathematics teachers who are introduced into school and higher education institutions educational process.

The developed educational and methodical manuals, recommendations, the monograph, programs, etc are used in teaching process by students and mathematics teachers.

This research results can be used during textbooks, manuals preparation for students and mathematics teachers.

Perspectives of the research. Further research of the settled problem can be held in the following directions:

- while exploitation of textbooks and manuals in teaching elements of higher mathematics.

 • while students preparation for credit education with the help of independent creative works.


Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.