WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

« ОЖ 378:76:37.013 олжазба ыында Танирбергенов Медеубек Жматайлы ...»

-- [ Страница 2 ] --

4-диаграмма

Эксперимент тобындаы болаша бейнелеу нері малімдеріні графика неріндегі кркем шыармашылы дегейіні диаграммасы

Баылау тобы – бейнелеу нері мамандыы студенттері графика неріндегі кркем шыармашылыты дстрлі дістер олданатын топ. Ал, эксперимент тобы – бізді зерттеу жмысымыз кезіндегі жйелі кркем шыармашылы діс-тсілдерді олданан топ.

Тжірибелік-эксперимент жне баылау топтарындаы бейнелеу нері мамандыы студенттеріні графика неріндегі кркем шыармашылы іс-рекетті елеулі згеріске шыраанын аартады (12-кестені жне 4, 5- диаграмманы араыз).

5-диаграмма

Баылау тобындаы бейнелеу нері мамандыы студенттеріні графика неріндегі кркем шыармашылы дегейіні диаграммасы

Егер экспериментке дейін жоары дегей крсеткен бейнелеу нері мамандыы студенттері жо болса, эксперименттен кейін жоары дегейде 21,81%-і, баылау тобынан 4,00%-і орта дегейді эксперимент тобында 23,64%-і, баылау тобында 42,0%-і, жеткілікті дегейді эксперимент тобында 43,64%-і, баылау тобында 26,00%-і, ал тмен дегейді эксперимент тобында 21,81%-і, баылау тобында 4,00%-і крсетті, яни баылау тобында айтарлытай згеріс болан жо.

Зерттеу жмыстарымызды нтижесі бейнелеу нері мамандыы студенттерін графика неріндегі кркем шыармашылыа даярлауда лтты мдени мраны жне кркемдік дістемелерді ммкінділігі мол деп тжырым жасауа толы ммкіндік береді.

Сонымен зерттеу барысында азаты графика нері арылы кркем шыармашылыа бейнелеу нері мамандыы студенттерін оытуды ылыми-педагогикалы негіздері теориялы трыда негізделіп тжірибелік эксперименттік жмысына алынан нтижелер негізінде тмендегідей орытынды жасады:

1. азіргі егемен азастан жадайында жоары оу орындарында бейнелеу нері мамандыы студенттерін мдени мрадаы аза графика неріні кркем шыармашылыына назар аудару те орынды да ажет болып табылады.

2. Бейнелеу нері мамандыы студенттеріне графика неріндегі кркем шыармашылыты дайындауды нысандары мен дістерін ойластыру, дамыту – ылыми-педагогикалы теория мен практикасын жетілдіруді ккейтесті міндеттері екенін длелдедік.

3. Графика неріндегі кркем шыармашылыты алыптастыруа баытталан іс-рекеттерде графика элементтерін кркемдікпен дептеуді, шыармашылыты маызды компоненті ретінде арастырды.

4. Мдени мрадаы аза графика неріні леуметтік-педагогикалы мні бейнелеу нері мамандыы студенттерін графика неріндегі кркем шыармашылы іс-рекетке даярлауды ажет етеді.

5. Бейнелеу нері мамандыы студенттері графика нерінде кркем шыармашылыа даярлыын алыптастыру процесіні нтижелілігі осы оытуды модельдік олданумен амтамасыз етілді. Оыту моделіне моральды-психологиялы, теориялы, практикалы, дістемелік компоненттері жатады.

6. Бейнелеу нері мамандыы студенттеріне графика неріні кркем шыармашылы діс-тсілдері мазмнды сипаттама беру жне бгінгі жоары оу орындарында оларды андай баыттар мен педагогикалы шарттар арылы жзеге асыруа болатынын саралап крсетуге кмектеседі.

7. Бейнелеу нері мамандыы студенттерін графика неріндегі кркем шыармашылыа даярлауда жоары оу орындарыны іс-тжірибелерін зерттеп, талдау мамандыа байланысты арнайы жне педагогикалы пндерді, педагогикалы практика бадарламаларын, аудиториялы жне аудиториядан тыс жмыс дістемелерін жетілдіру ажеттігін длелдейді.

8. Зерттеу бейнелеу нері мамандыы студенттеріне графика неріндегі шыармашылыты зерттеу проблемасы саласындаы іс-рекетке даярлауды тиімді педагогикалы шарттарыны бірі – ылыми-дістемелік зерттеу рекеттерін (рефераттар, курсты, дипломды жмыстар, баяндамалар, трбие жмыстарыны сценарийлері т.б.) аудиториядан тыс жмыс нысандарын (таырыпты кештер, нер шеберлерімен кездесулер, конференциялар, крмелер, дгелек стол, олимпиада т.б.) йымдастыру болып табылады.

9. Бейнелеу нері мамандыы студенттеріне графика неріндегі кркем шыармашылыты алыптастырудаы теориялы білімдер мен практикалы іскерлікті зара йлесімділігі педагогикалы практика жадайында амтамасыз етіледі. Графика неріні кркем дептелінуі р кезеде крделендірілгем тапсырмалар ендірілу арылы деліп, жетілдіріліп отырды.

10. Бейнелеу нері мамандыы студенттеріне графика неріндегі кркем шыармашылы іс-тжірибесіні тиімділігі мынадай шарттара байланысты артатынын ескеру ажет:

– бейнелеу нері мамандыы студенттерін графика неріндегі кркем шыармашылыты маызын сапалы ой-мен тсіндіру;

– графика неріндегі кркем шыармашылыты мегеру жніндегі білім мен іскерлікті бейнелеу нері мамандыы студенттеріні тере мегеруі, здігімен білімін жетілдіруі, дербес шыармашылы ізденістерге талпынып бадар алды.

Соы он жылдыта апарат технологияларын игеру жоары оу орындарында, ЭЕМ техникалары оу процесінде р студентті жмысын баылау жне ескірген бадарламаларды модернизациялауды амтамасыз ету, оу-трбие процесінде алынатын апараттармен алмасу, интернетке шыу ммкіндігін кеінен пайдалануда. Жалпы білім беретін мектептердегі бейнелеу нері сабатарында, оушыларды ебекке оытуда жаа педагогикалы дістерді олдануда оушыны жасына, зіндік, ммкіндігіне, психикалы рісіне жне леуметтік мртебесіне сай кп салалы баытта ралатын инновациялы технологияны ішінен апаратты оыту технологиялар жйесін ендіру кзделген. Сондытан болаша малімдерді заман талабына сай апаратты технология ммкіндіктерін оу процессінде пайдалануа университет абырасында дайындауды ажет етеді. Малімді дайындауда ааратты технологияны пайдалану. оларды білімді нтижелі игеріп, білікті маман иесі болуына да ыпалы зор. Жаа апаратты технологияларды пайдалану жне енгізу саласында орта білім беру жйесі шін кадрлар даярлау, айта даярлау бгінгі кн тртібінде тран зекті мселе.Жобалау кезеі - жоба шешімін (мселен, натура сызбасын, конструкциясы типін, параметр есебін т.б.) алуа, адам мен ЭЕМ-ні атысу дегейін анытайды.

Автоматталан кезе - жобалау маршрутын белгіленген алгоритм негізінде адамны араласуынсыз ЭЕМ жзеге асырады.

Затты растыруды басты міндеті - жазы сызытардан затты оршап тратын клемді формасыны сызбасын шыару. Барлы клемді беттер жазытыа блінетін жне блінбейтін болып келеді. Жазытыа блінетін беттерді ешбір атпарсыз рі иысыз жазытыа блуге болады. Олар изометриялы беттер болады, оны жазы беттерге, блгенде тік немесе исы сызытар мен брыштар з алпында алады. Жазытыа блінетін беттерді екі типке жіктейді:

 1. Кеістіктегі исы сызыа атысты беттер.
 2. Конусты жне цилиндрлік сызбаа айналуы.

Адам портретін конструкциялау дістеріні ш топа бледі:

1. Типті, портрет тласын лшеу, осымша типті бліктер мен
беттерге блу, форма шыару тсілдерін олдану арылы басты жатарын конструкциялау.

2. Кптеген киім лгілерінде варианттарды тадау ммкіндігі бар
еркін алгоритмді инженерлік дісті олдану. Бл діс бойынша, адам портретіні лшемдерін тікелей лшеу арылы жазы беттерін алуа болады. Олара има жазы беттеріні портретті сызбасын Чебышев торы арылы конструкциялау дістері жне т.б. жатады. Бл кластарды здері трлі дістер арылы адам портретіні сызбасын шыаруа ммкіндік береді. Мысалы, кима жазытык дісі, графикалы жне аналитикалы дістер. Ал, портрет сызбасын Чебышев торы арылы конструкииялау дісі 5-ке блінеді:

 1. графикалы;
 2. конваторды колдану;
 3. рама (комбинированный) баылау нктелерін жне осымша
  торды пайдалану (аналитикалык есептеу нтижесінде);
 4. аналитикалык;
 5. жазытыты бейнелеу (геодезиялык).

портретті жобалауда конструктивті параметрлерді анытау аидалары басшылыа алынады. Мнда портретті негізгі графикалы элементтеріне мыналар жатады:

1. Вертикальды жне горизонтальды сызытардан базалы торды

растыру.

2. Адам тласыны лшемін анытау.

 1. Конструктивті нктелерді орналасуын ртрлі иылысу сызытары арылы табу

4. Айын исы сызытарды анытау

 1. Радиусографика.
 2. исы сызытар арылы форма шыару.
 3. Адам тласында жне сызбада белгіленетін негізгі горизонтальды, вертикальды сызытарды шыару.
 4. Базистік торды талдау.

АЖЖ-ды олдана отырып адам тласыны сызбасын жзеге асыру шін тірек схемаа сйенеміз. Ол негізінен апаратты техника-технология кмегімен іске асырады.

Адам тласын жасауда арнайы графикалы бадарлама Согеl Draw олданылды, ол - векторлы, бейнелер жасауда лкен ммкіндіктері бар азіргі заманы е танымды бадарламаларды бірі болып табылады. Согеl Draw бадарламасында контурларды басаруды ртрлі жне олайлы шаралары бар. Олар: контурларды растыру жне басаруды рал-саймандар жйесі, оларды тасымалдауды арапайымдылы; топ ішінде объектімен жмыс жасау болатындыы біріктірілген контурларды жасау жеілдігі, дайын геометриялы пішіндерді болуы, графиктер мен сызбалар трызу шін арнайы саймандарды пайдалану ммкіндігі. Осыларды барлы керекті объектілерді жасауа кп кмегін тигізеді. Студент з ойларын іске асыру шін р илы жолдарды іздей отырып, з кштерін шыармашылы талсырмаларды шешуге жмсайды. Бояу жне млдірлілік Согеl Draw-да р трлі, ал, оларды басару жмыстары тсінікті болып келеді. Бадарламада бірыгай жне градиентті бояулардан баска аралас, фронтальді бояулар да кездеседі. лкен жобаларды жасау кезінде бояулар мен тстерді орын алай олдануа болса, шаблонды да солай олдануа болады.

Берілген апаратты технологияны жмысы ретінде р трлі саладаы адамдарды істеріне апаратты ызмет ету трлері жне оларды компьютерлік техника жне байланыс тсілдер негізінде басару тсініледі.

«Апаратты технология» - деген тсінікті академик В.М. Глушков енгізген оны пайымдауынша: «апаратты технология дегеніміз - бл апаратгы ндеумен байланысан процесс». Бл анытаманы, Н.А.Апатова натылай тседі: «Апаратты технология - бл апаратты деу кмегімен жзеге асырылатын дістер жне тсілдер жинаы».

азіргі апаратты технология, негізінен бгінгі тада бес техникалы жетістіктерді райды. Олар:

 1. Жаа апаратты орлану орталыыны жне машинамен оуды
  (машиначитаемых) таратушысыны (магниттік ленталар, магниттік
  дискілер, лазерлік дискілер т.б.) пайда болуы.
 2. андайда бір апаратты уаытына жне ара ашытыа
  арамастан іс жзінде жер шарыны кез келген нктесіне жеткізіп
  салуды амтамасыз етудегі байланыс тсілдеріні дамуы (радио,
  теледидар, телефондык желі, спутниктік байланыс т.б.).

3.Апаратты санды деу ммкіндіктерін амтамасыз электронды -рылылар, берілгенді бейнелеу жне згерту, кшіру жне кбейту техникалары, азіргі аудио-видеотехника т.б.

4.Берілген алгоритм бойынша компьютер кмегімен апаратты автоматты ндеулер ммкіндіктері (сатау, алмасу, ажетті формада кейіптеу т.б.).

5.Апараттарды тарату жне алмастыруды жаа ммкіндіктері – бкіллемдік аламтор желісіні пайда болуы жне тез арынды дамуы.

Оу дерісінде апаратты жне коммуникациялы технология іс-шараларыны ммкіндіктерін пайдалану ажеттілігі суде. Апаратты жне коммуникациялы технологияларды (АКТ) іс-шаралары дегеніміз - есептеуіш техника, микропоцессор базасын функционалдайтын бадарламалы-апаратгы жне техникалы іс-шаралар мен рылылар. АКТ-а келесілер жатады: ЭЕМ, жеке компьютерлер, терминді жабдытар жинаы, локальды есептеуіш желілер, графикалы апаратты енгізіл-шыару рылылары, лкен клемдегі апараттарды архивте сатау іс-шаралары; машиналы графика жйелері, бадарламалы кешендер (бадарламалау тілдері. трансляторлар, компиляторлар, операциялы жйелер, олданбалы бадарламалар пакеті т.б.); азіргі байланыс іс-шаралары. Оытудаы азіргі апаратты технологияны пайдалану лемдік білім беру процесі дамуыны жоары нтижесін амтамасыз ететін маызды жне траты тенденциясыны бірі болып табылады. Отанды жалпы білім беру мектептерінде соы жылдары компьютерлік техника жне баса да апаратты технология ралдары кптеген пндерді оыту барысында жиі олданылуда. Сол секілді мектептегі «Бейнелеу нері» білім беру саласына да «апаратты технология» блімі енгізілген.

Апаратты технологияны пайдалануды келесі дидактикалы ерекшелігін бліп керсетуге болады:

- объектіні жасау, сызба трызу барысын, технологиялы
операцияны бірізділігін байау ммкінділігі;

- алдын-ала дайындалан формада мультимеди тсілдерін
пайдалану арасында крсетілген лкен клемді апарата кіру;

- Компьютерлік катологтар жне анытамалармен жмыс істеу кезінде апаратты деу ептілігін ру;

- «Бейнелеу нері» білім беру саласыны мртебесін жоарылату;

- Малімдерді авторлы бадарламаларын жасауды жаа ммкіндіктеріне жол ашу.

нер тарихы мен теориясы пніні міндеті – кне заманнан бастап леуметтік жне мдени талап-тілектерінен туындайтын нер трлері, кркем шыармашылы образ жне осы образды сомдаушы суреткер жнінде, кркем былыстар мен стильдік баыттар туралы малматтар беріп, оларды ішкі бірлігі мен ндестігіне деген теориялы танымды тередету болып табылады.

Теориялы мселелерді талдау барысында сонымен бірге мынадай проблемалара кіл блінді:

– Батыс мдениеті мен Шыыс неріні трлері арасындаы кркем шыармашылытарына, сіресе бейнелеу нері трлеріне (живопись, графика, мсін, сулет, олданбалы ол нері) шыысты нер трлерімен кркемдік жаынан ажыратылуы мен жіктелуі арасындаы сипатты айырмашылытара мн беру ж:не осы ерекшеліктерді жеке ккейкестілік дегейінде арастыра отырып, салыстырмалы трде талдаулар жасау;

– кркем нерді зара байланысы (синтездік) кркемдік асиетін ескеру, мдени былысты лтты сипаты, формасы мен образды бірлігі мен табии йлесімділігі дуір тарихында дамып, кркемдік негізінде мдени-рухани, діни дниетанымды жне психикалы, леуметтік тжірибелерге байланысты алыптасады;

– «нер тарихы мен теориясы» бадарламасында арастырылан негізгі аидалар заман талаптарына сйкес бейнелеу нері мамандыы студенттеріні білімін жетілдіріп, аыл-ой санасын алыптастыруа сер етумен бірге, кркем шыармашылы тжірибені арттыруа осатын лесіне, кркемдік масатты тиімді жолын ашуа жадай жасайды;

– реалистік шыармаларымен шектелмеу. Мнда кркемдік ой-сана кеірек амтылатын сюжетті шыармалара ке орын беріледі;

нер тарихы пні бейнелеу нері мамандыы студенттеріні кркем шыармашылы ойын алыптастырып, сйлеу мдениетін дамытады. Соан байланысты нер тарихы мен теориясы сабаын жргізу барысында ауызша (вербальді) діс ана емес, кзбен шолып байау (визуальді) мдениетін жетілдіру де маызды роль атарады.

Сондытан бейнелеу нері тарихы жне теориясы сабаында ауызша баяндай білу мдениетін біліктілікпен байланыстырамыз. Біліктілік білім клеміні жеткіліктілігі ана емес, сол алан білімді іске асыра білу дадысы, абылдау деп есептеуіміз керек. Сонымен кркем. шыармашылыты абылдау рашан кіл-кймен, сезім тередігімен, ішкі интуициялы мдени дегейімен, жинаталан мол тжірибемен, білім сапасымен байланысты.

орытынды

азіргі графика неріні кркем шыармашылыында рі ккейкесті, рі даулы теориялы мселелерді бірі – кркем шыармашылы. Бейнелеу неріндегі кркемдік шыарма суретші иялы арылы кшеленген, срыпталан, дептелген, пайымдалан, масат трысынан бейнеленген шынды. Оны атып алан, згермейтін канон деп есептеуге болмайды. Халы мрасынан туындайтын бейнелеу неріні трлі формада дамуы арасында кптеген лгілер алыптасады. Графика неріні кркем шыармашылыы барлы компоненттерді ттастыта алып, идеялы, эстетикалы талдауда, мазмн мен форманы бірлікте араанда ана кркем шыармашылы табиатын тере уа болады.

Сондытан да бейнелеу нерінде графика нерін кркем шыарма-шылыпен оытып, йретуге болаша кадр дайындауды лтты мемлекеттік тжырым лтты тл нерімізбен санасу арылы жасалатын білім жйесіндегі е зекті проблемасы ретінде зерттедік.

Олай болса, халымызды мдени мрасындаы лтты нерді дамуы арылы- эстетикалы семдікті, кркем шыармашылыты бейнелеу нері мамандыы студенттеріні з бетінше игере алатын дегейін жоарылататын, танымды рекеттерді атара алуа ммкіндік туызатын, оытуды мазмны мен баытын тбегейлі згертетін діс-тсілдерін арастыру. Мндай лкен жауапты мселені наты шешу болаша кадрлар дайындауды теориясы мен практикасын диалектикалы бірлікте арастыру негізінде ана ол жеткіздік.

Кркем шыармашылыты негізгі масаты бір-бірімен тыыз байланысты мынадай міндеттер жйесімен натыланды:

1. нертану, тарихи-этнографиялы, ылыми-педагогикалы ебектерді зерттеп, талдау аза графика неріндегі кркем шыармашылыты мегеруге ол жеткізеді.

2. Бейнелеу нері мамандыы студенттеріні аза графика нерін кркем шыармашылыта пайдалану тжірибесі алыптасады.

3. Бейнелеу нері мамандыы студенттері бейнелеу неріміздегі графика неріні мазмнын, кркемдік шыармашылыын дістеме трысында олдана алады.

4. Жоары, арнайы, орта жне педагогикалы оу орындарыны оу-трбие процесіне аза графика неріні кркем шыармашылыы негізінде арнайы курстар енгізуге болады.

5. Педагог кадрларды біліктілігін жетілдіретін институттарда, жалпы білім беретін мектептерде, малімдер мен оушылара арнап аза графика нерін бейнелеу нері мамандыы студенттері трбиесіне тиімді пайдалану, дістемелік семинарлар ткізеді.

6. аза графика нерінде болаша маманны кркем шыармашылы жйені оыту - трбие жмыстарын жетілдіруге, дамытуа пайдаланады.

7. Бейнелеу нері мамандыы студенттері шыармашылы дістемелік ызметіні дегейлік жйесінде шыармашылыпен негізделген жеке авторлы лгіде жасалан дістемелік жйесін руына ол жеткізеді.

8. Бейнелеу нері мамандыы студенттері нерді, білімді шыармашылы ой дрежесінде орындайды.

Сонымен азаты леуметтік мдени мрасындаы аза графика неріні кркем шыармашылыпен пайымдалуы халымызды ежелгі нері. Ал графика нері біздер шін кпнрсені білу, ккейкесті мселелерді кілге тю, кркем шыармашылы пайымдауларды жаластыру жне шеберлікті арттыру.

орыта айтанда, ккейде жрген осындай тере ойларды лкен зерделілікпен арап, лтты масат мдделерімізге сай талаптар ойып, оларды лтты нер дстрімен мдениетімізді дамытуда елеулі ажеттілік ретінде танып, абылдауа ммкіндік алады.

Зерттеу жмысыны орытындысы біз жасаан ылыми болжамны дрыстыын толытай длелдеп шыты. Сонымен атар жалпы білім беретін мектеп оушыларын жне сол мектепке нерді оытып йрететін бейнелеу нері мамандыы студенттерін графика неріндегі кркем шыармашылыты дамыту бойынша жргізілген зерттеуді осы кезеге сай аяталан деп есептей отырып, біратар проблемалы мселелерді одан рі арай тереірек зерттеу ажеттілігін атап ттік. Бл мселеге жеке аза графика нерін жан-жаты дамытуды, рама компоненттерді зара байланысын ашып крсетуді, трлі графикалы жмыстарды дептеуде кркем шыармашылыты алыптастыруды мазмны, діс-тсілдері мен теориясы арасындаы сабатастыты орнатуды олдана отырып ол жеткізуге болады.

Бізді осы зерттеуімізде бейнелеу нері мамандыы студенттерін ксіптік оыту кезінде студенттерді кркем шыармашылы абілеттерін дамыту болаша маманны сапалы трыдан алыптасуын айындады.

Сонымен атар азаты мдени мрасындаы графика неріні ылыми-педагогикалы дебиеттерде жеке нер трысында зерттелмеуі жне болаша малімдерді графика неріні ылыми-теориялы, кркем шыармашылы малматтармен аруландыратын жйелі ылыми-педагогикалы ебектерді жотыы – тадап алан проблеманы жан-жаты зерттеп, оны ылыми-теориялы мазмнын, кркем шыармашылы даму ерекшеліктерін, трбиелік ммкіндіктерін ашу ажеттігін длелдеді.

Бізді зерттеуімізде азаты мдени мрасындаы графика неріні кркем шыармашылы даму процесі бойынша тарихи-философиялы, этнопсихологиялы, ылыми-педагогикалы зерттеулерді талдау – ызметі барысында табиат пен оамды згертуге араласатын ылыми кзарастарды басты ролін крсете отырып, оам мен халы мрасындаы графика неріні дамуы арасындаы байланыстар мен задылытара теориялы талдау жасалынды; кркем шыармашылыа деген абілеттілікті дамытуды ылыми-педагогикалы негіздері ашылды; графика неріндегі шыармашылы процеске бейнелеу нері мамандыы студенттерін оыту мен графиканы кркем шыармашылыпен дептеуге сипаттама берілді; зерттелетін рекеттерді теориялы моделі крсетіліп, графика нерін шыармашылыпен дамытуды діс-тсілдері крсетілді.

Диссертацияны мазмны мынадай басылымдарда жарияланды:

Оулы, оу ралдары, оу дістемелік ралдар:

 1. Бейнелеу нерін оыту дістемесі. Оулы.- Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ баспасы, 1999.- 150 б.
 2. Дипломды жмысты дайындау жне орау. дістемелік нсау.- Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ баспасы. 2004ж. 22б. (Е.Кпжасарлымен бірлестікте)
 3. Дипломды жмысты дайындау жне орау. Ксіптік білім беру мамандыыны студенттеріне арналан кмекші рал. -Шымкент, ШПУ, 2005. 23б. (Сейдуалина А., алабаева З., Камалов Ю.М. бірлестікте).
 4. Графика. Учебное пособие. Разработка учебники учебных пособии и покупка. Конкурс «Искусства». Министерства образовании и наука РК. 2005г.
 5. Гравирлеу. Оу ралы. Жоары оу орындарына оулытар мен оу ралдарын дайындау, басып шыару жне сатып алу. «нер» конкурсы. Р білім жне ылым министрлігі, 2005ж.
 6. Графика. учебное пособие. Разработка учебники учебных пособии и покупка. Конкурс «Искусства». Министерства образовании и наука РК. 2005г.
 7. Методические указания по скульптуре. Учебно-методическое указание. -Шымкент, ЮКГУ имени М.Ауезова 2006г.
 8. Сурет пнінен баылау жмысын орындау дістемесі. Оу-дістемелік рал.-Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ. 2006ж. (К.Б.Ахметовамен бірлестікте)
 9. Гравюра. Оу ралы. –Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ
 10. Бадарлама. Мектепте графика йірме жмысына арналан дістемелік нсау.- Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ.
 11. Акдемиялы кескіндеме. Оу ралы.- Шымкент. М.уезов атындаы ОМУ, 2009 ж.
 12. Академиялы сурет. Оу ралы. – Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ, 2009 ж.
 13. Композиция. Оу ралы. –Шымкент, М.уезов атындаы ОМУ, 2009 ж.
 14. Техники графического искусства учебное пособие. -Шымкент.ЮКГУ имени М.уезова, 2009. (В соавторстве с А.Л.Павловским).

ылыми маалалары:

 1. Педагогический взгляд на формирование эстетического мировоззрения при помощи изобразительного искусства. //Ташкентский государственной педагогической университет им. Низами.- Ташкент:. 25.05.2005. -б.96-103.
 2. Формирование творческих способностей современной молодежи в процессе изобразительного искусства. //Научные труды ЮКГУ им. М.О. Ауезова №8,.-Шымкент:. ОМУ, 2005.-б.158-160 (С.Н., Бейсенбаев, А.С. Жусиповалармен бірлестікте).
 3. Исследования влияния обучения как определенного фактора воздействия на развития в процессе обучения рисунку. //Научные труды ЮКГУ им. М.О. Ауезова №8, –Шымкент:.ОМУ, 2005.- б.167-169. (А.Л.,Павловский, Л.М., Павловская, С.С. Булатовтармен бірлестікте).
 4. Бейнелеу нерін оушылара йрету арылы эстетикалы тбие беру. //Научные труды ЮКГУ им. М.О. Ауезова №8,.-Шымкент:.ОМУ, 2005.- б.167-169. (А.Л.,Павловский, Л.М., Павловская, С.С. Булатовтармен бірлестікте).
 5. Методические рекомендации по изготовлению учащимися национальных художественных изделий. //Сборник научных трудов каф. «Рисунка и живописи» ЮКГУ им. М.О. Ауезова.- Шымкент:.ОМУ, 2004.- б.72-80. (Д.А.Саипов, Р.К. Маймаковтармен бірлестікте).
 6. Кркемдеп гравирлеу. //М.О.уезов атындаы ОМУ «Сурет жне сат» кафедрасыны ылыми жмыстар жинаы. –Шымкент:.ОМУ, 2004.- б. 80-83. (А.Е. Кпжасаровамен бірлестікте).
 7. Метод интегрирование искусства графики с другими предметами.// Сборник научных трудов каф. «Рисунка и живописи» ЮКГУ им. М.О. Ауезова,-.Шымкент:.ОМУ, 2004.- б.84-87. (А.Жусиповамен бірлестікте).

22. Графика сабаындаы психологиялы ерекшеліктер.//«азастан мектебі» журналы №3.-Алматы:. 2005.-б. 33-34. (Е. Кпжасарлы, Е.К.Бибатыровпен бірлестікте).

 1. азіргі жастарды графика саласы бойынша ксіби біліктілігі мен шыармашылы білімділігін арттыру. Отстік азастан ылымы мен білімі №1 (41).-Шымкент:. 2005. -б. 33-35. (С.. Бисенбаев, А.С.Жусиповалармен бірлестікте).
 2. Научно-теоретические основы процесса познания и пути активизации восприятия студентов на занятиях по рисунку. Наука и образование Южного Казахстана №1 (41),-Шымкент:.2005.- б.139-143. (А.Л., Павловский, Л.М., Павловскаялармен бірлестікте).
 3. Касб-хунар дарсларида маьнавий меросдан фойда-ланиш. (методик кулланма). //Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами. –Ташкент:. (Булатов С.С. бірлестікте)
 4. Касб-хунар дарсларида маьнавий меросдан фойда-ланиш. (методик кулланма) //Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами.-Ташкент:. (С.С.Булатовпен бірлестікте).
 5. «нер» саласы бойынша білім беруді отайландыруды теориялы-дістемелік аспектілері. // Ы.Алтынсарин атындаы аза білім академиясы, «Білім-образование» ылыми-педагогикалы журнал.-Алматы:. 2007. (З.Ш.Айдаровамен бірлестікте).
 6. Болаша малімдерді аза сндік-олданбалы нері арылы отбасы трбиесінде дайындауды дісі.// Отстік азастан ылымы мен білімі. №1.-Шымкент, 2007.-60-61 б. (П.А.Абашевамен бірлестікте).
 7. Методологические принципы при обучении графике. //Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию,- Ташкент:. 2007.-б. 135-138, (Г.К.Абдалиева, Г.А.Нуржановалармен бірлестікте).
 8. Наблюдение и созерцание как основа формирования художественного восприятия. Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию.- Ташкент 2007.-б. 82-85.( Н.А.Косячкова., Ж.Д.Джартыбаевалармен бірлестікте).
 9. Методика организации кружковой работы «Художественная резьба по дереву» Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию.-Ташкент:. 2007.-б. 171-176. (Б.А.Айдарбекпен бірлестікте).
 10. Табиат крінісін бейнелеу дістемесі.// Мир исследования научный журнал. №№1-8, Шымкент:. 2009. (Г. Клжановамен бірлестікте).
 11. Табиат крінісін бейнелеу дістемесі. // Молодой исследователь №№1-2. – Шымкент:. 2010.- б.31-32 (Г. Клжановамен бірлестікте).

34 Чет тили дарсларида рангшуносликка оид терминларни ургатиш методикаси. //Чет тилларни уитиш ва урганиш муаммолари мавзусида утказилган Республика илмий-амалий анжумани (маолалар туплами). Низами атындаы ТМПУ.- Ташкент:. 2005.-б. 109-112. (С.С.Булатов, Ш.Абдурахмоновтармен бірлестікте).

Стандарттар мен типтік оу бадарламалары:

35. азастан Республикасыны мемлекеттік жалпыа міндетті білім беру стандарты 050107-«Бейнелеу нері жне сызу»(бакалавриат) мамандыы. -Астана, 2006, Б. 37 (авторлы бірлестікте).

36. азастан Республикасыны мемлекеттік жалпыа міндетті білім беру стандарты 050107-«Бейнелеу нері жне сызу»(бакалавриат) мамандыы. -Астана, 2009, Б. 37. (авторлы бірлестікте).

37. азастан Республикасыны мемлекеттік жалпыа міндетті білім беру стандарты 5В010700-«Бейнелеу нері жне сызу»(бакалавриат) мамандыы. -Астана, 2009, Б. 37. (авторлы бірлестікте).

38. азастан Республикасыны мемлекеттік жалпыа міндетті білім беру стандарты 6В0107-«Бейнелеу нері жне сызу»(магистратура) мамандыы. -Астана, 2009, Б. 37. (авторлы бірлестікте).

39. «Графка йірме жмысын йымдастыру дістемесі» пніне жоары оу орныны студенттеріне арналан бадарламасы 050107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.12.

40. «йірме жмысын йымдастыру» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

41. «ылыми ізденіс жмысыны діснамасы» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

42. «Суретті оыту дісіні тарихы» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.4.

43. «Пластикалы анатомия» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

44. «Сндік олданбалы нер» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.11.

45. «Мсін» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

46. «Сурет» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.7.

47. «Кескіндеме» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.6.

48. «Дизайн негіздері» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.7.

49. «Композиция» пніне жоары оу орныны магистрантарына арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.6.

50. «ндірістік практика» жоары оу орныны 050107-Бейнелеу нері жне сызу мамандыы студенттеріне арналан бадарламасы 6N0107-«Бейнелеу нері жне сызу» мамандыы бойынша. Шымкент, 2010. –Б.27. (РсмаханбетоваШ.Е. авторлы бірлестікте)

ылыми-дістемелік конференцияларындаы баяндамаларды тезистері:

 1. Теоретическое основы формирование творческих навыков у учащихся в процессе обучения курса «Художественное проектирование». //Международной конференция казахская национальная академия искусства им. Т.Жургенова.- Алматы, 21-24.04.2005.- б.61-65 (Р.К. Маймаков, Д.А. Сайповтармен бірлестікте).
 2. Формирование знании, умений и навыков у учащихся по графике в курсе изобразительного искусства. //Международный конференция казахская национальная академия искусства им. Т.Жургенова.-Алматы, 21-24.04.2005.- б.134-143
 3. Баланы ебекке баулу арылы ксіптік білім беру. //Международный конференция казахская национальная академия искусства им. Т.Жургенова. - Алматы, 21-24.04.2005.- б.196-201 (Е.Кпжасарлы, Е.К.Бибатыровтармен бірлестікте).
 4. Бейнелеу нері саласы гравирлеуге арналан дістемелік кеестар. //Жас алымдарды азастан Республикасы туелсіздік кніне арналан халыаралы ылыми практикалы конферециясыны материалдары, М.О.уезов атындаы ОМУ.-Шымкент, 2004, Б.115-116 (Р.К. Маймаов, Е.К. Бибатыровтармен бірлестікте).
 5. Трбие жмыстарында жас рпатарымызды лтты-патриотты сезімдерін алыптастыру. //лы Отан соысындаы жеісті 60 жылдыына арналан «Тарих пен ауіпсіздік азіргі заманда» айматы ылыми-практикалы конференциясыны баяндамалар тезистері.- 2005. М.О.уезов атындаы ОМУ, Шымкент., 2004.-Б. 78-80 (Р.К. Маймаов, Е.К. Бибатыровтармен бірлестікте).

Графика сабаын оыту мен йымдастыруа жааша кзарас.// «Жбанов таылымы» XI-халыаралы ылыми теориялы конференциясы. Атбе., 2005.-Б. 348-349 (Е. Кпжасарлы, Е.К.Бибатыровпен бірлестікте).

 1. Использование элементов нациолнального колорита в художественной подготовке учащихся в школах-гимназии. //Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари.- Ташкент, Низами атындаы ТМПУ,2005.-Б.183-186 бет (Д.А.Саиповпен бірлестікте).

58. Развитие критического мышления у будущего педагога-художника. Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари. - Ташкент, Низами атындаы ТМПУ,2005.- Б. 8-9 (С.С. Булатовпен бірлестікте)

 1. Учебно-методическая работа: поиск,решения, проблемы компьютер и учебный процесс. //Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари. Низами атындаы ТМПУ.- Ташкент, 2005.- б.12-13 (С.С.Булатов, Я.Хайдаровтармен бірлестікте).
 2. Педагогичесий взгляд на формирование эстетического мироваззрения при помощи изобразительного искусства. -Ташкент, ТМПУ,2005.-Б. 38-39.
 3. Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари. -Ташкент, Низами атындаы ТМПУ,2005.-Б. 35-37.
 4. Графика казахстана как средство художественного образования школников. // Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари.-Ташкент:.Низами атындаы ТМПУ, 2005.-Б. 180-183 (Е.Кпжасарулы, Е.К.Бибатыровтармен бірлестікте).
 5. Избразительное искусство как отражение национальной культуры.// азастан Республикасы туілсіздігіні 15-жылдыына арналан «уезов оулары-5»: «азастанда гуманитарлы ілімдерді дамуы:ізденістер, даму перспективалары мен бааттары» атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияны ебектері.- Шымкент:. М.уезов атындаы ОМУ., 2006.-Б. 239-240 (Г.К.Абдалиева., К. Ахметовалармен бірлестікте).
 6. Формирование эстетическихкачеств учащихся средствами изобразительного искусства.// азастан Республикасы туілсіздігіні 15-жылдыына арналан «уезов оулары-5»: «азастанда гуманитарлы ілімдерді дамуы:ізденістер, даму перспективалары мен бааттары» атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияны ебектері.- Шымкент:. М.уезов атындаы ОМУ., 2006.-Б. 241-243 (О.П.Германмен бірлестікте).
 7. Фалсафа фанини уитилишидаги айрим муаммолар. //Олий ва урта Махсус, Касб-хунар Таълимини ривожлантиришнинг илмий-услубий муаммолари. Республика илмий-амалий конференция материаллари.- Тошкент:. 2006.-Б. 221-223 (С.С.Булатов, Б.А.Нормурадов, Р.Жабборовтармен бірлестікте).
 8. Жеке оытуды йымдастыру факторы ретінде оушыларды шыармашылы белсенділігін арттыру. азастан Республикасы туілсіздігіне 15 жыл жне университетті 5 жылдыына арналан «Педагогикалы білімні зекті мселелері» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция ебектері. Шымкент:.ШПУ., 2006.- Б. 329-333 (Р.К.Маймаов.,.К.Абдалиевалармен бірлестікте).
 9. «Бейнелеу нері жне сызу» мамндытарыны 2 курс студенттеріне арнайы саба барысын талдау жасауды маызы.// азастан Республикасы туілсіздігіне 15 жыл жне университетті 5 жылдыына арналан «Педагогикалы білімні зекті мселелері» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция ебектері. Шымкент.: ШПУ, 2006.- Б.319-321 (Г.Р.Мыбаева., Ж.О.Тажбеновалармен бірлестікте).
 10. . Важнейшие подходы и методы научного педагогического исследования. //азастан Республикасы туілсіздігіне 15 жыл жне университетті 5 жылдыына арналан «Педагогикалы білімні зекті мселелері» атты халыаралы ылыми-практикалы конференция ебектері. Шымкент:. ШПУ,.-Б. 243-244 (Я.Х.Хайдаров., С.С.Булатовтармен бірлестікте).
 11. Бейнелеу нері сабаын оыту арылы оушыларды дадысын алыптастыру.// «азастандаы этнопсихология жне этнопедагогика ылымдарыны ел дамуыны жаа кезеіндегі зекті мселелері» атты айматы ылыми- теориялы канференцияны материалдары.- Алматы:. 2007. –Б.216-219 ( Ж.О. Тажбеновамен бірлестікте).
 12. Методика проведения внеклассных работ по развитию творческой активности учащихся 5-6 классов. // «азастандаы этнопсихология жне этнопедагогика ылымдарыны ел дамуыны жаа кезеіндегі зекті мселелері» атты айматы ылыми- теориялы канференцияны материалдары.- Алматы:. 2007.-Б. 200-202 (Г.К.Абдалиевамен бірлестікте).
 13. Структура процесса учебно- графической деятельности. // «азастандаы этнопсихология жне этнопедагогика ылымдарыны ел дамуыны жаа кезеіндегі зекті мселелері» атты айматы ылыми- теориялы канференцияны материалдары.- Алматы:. 2007.-Б. 220-221 ( Ж.О. Тажбенова, Д.А.Тавановалармен бірлестікте).
 14. Проблемы обучения цветопсихологии. // МКТУ имени А.Яссауи.-Шымкент, 2007. (Нуржанова Г.А., Б.А.Айдарбектермен бірлестікте).
 15. Способы декорирования изделии из глины на занятиях кружка по художественной керамике.// МКТУ имени А.Яссауи.-Шымкент:. 2007.(.Е.Ералин, Б.А.Айдарбек бірлестікте).
 16. Бейнелеу нері арылы оушыларды эстетикалы таламын алыптастыру.// «М.уезов – Жаа дуір данышпаны» атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференция. М.уезов атындаы ОМУ.- Шымкент:.ОМУ. 2007. (З.Б. Рустемов, М.И.Есназаровалармен бірлесткте).
 17. азаты сндік олданбалы шыармашылыы арылы отайландыру дидактикасыны рылымды моделі.// «уезов оулары-7. М.уезов жне азатануды зекті мселелері» Халааралы ылыми-тжірибелік конференция. –Шымкент:. ОМУ, 11-12 желтосан 2008. (Г.А.Нржанова, З.Ш.Айдаровалармен бірлестікте).
 18. Жастарды шыармашылы жмыса дайындауды маызы.// «уезов оулары-7. М.уезов жне азатануды зекті мселелері» Халааралы ылыми-тжірибелік конференция. –Шымкент:.ОМУ, 11-12 желтосан 2008. (Б.А.Айдарбек, А.Ахметовалармен бірлестікте).
 19. Графика неріні ерекшелігі жне бейне алу технологиясы.// «уезов оулары-7. М.уезов жне азатануды зекті мселелері» Халааралы ылыми-тжірибелік конференция. –Шымкент:.11-12 желтосан 2008.
 20. Простейшие элементы орнаментов применямых в гравюре.//М.уезов атындаы ОМУ аспиранттары, магистранттары, дрістенуші – зерттеушілерді ылыми ебектеріні жинаы.-Шымкент, 2008. (А.Т.Джумабаевамен бірлестікте).
 21. Сндік олданбалы нері йірме жмысын жргізуді мні мен маызы.// М.уезов атындаы ОМУ аспиранттары, магистранттары, дрістенуші – зерттеушілерді ылыми ебектеріні жинаы. –Шымкент, 2008. (М.С. Бейсенова, С.Д.Бейсеновтармен бірлестікте).
 22. Бейнелеу нері арылы оушыларды рухани лемін байытып, кркемдік дниетанымын алыптастыру. //АИУ, Халыаралы ылыми-практикалы конференцияны материалдары.IV-том.-Шымкент, 2010.- Б. 267-270
 23. Жекелей оыту орылы оушыларды шыармашылы белсенділігін арттыру. АИУ, Халыаралы ылыми-практикалы конференцияны материалдары.II-том.-Шымкент, 2010.- Б.189-192 (А.М.Танирбергеновпен бірлестікте).

Танирбергенов Медеубек Жуматаевич

Теоретические и методические основы обучения графике в высших учебных заведениях

13.00.02- теория и методика обучения и воспитания

Актуальность темы исследования: с педагогической точки зрения рассматриваются теоретические и методические основы, содержание и формы обучения искусству графики студентов специальности изобразительное искусство и черчение в высших учебных заведениях. Обосновываются необходимые условия и принципы выявления составляющих и выбор содержания урока графики в сфере художественного образования на основе требований современного общества. Подготовка методики обучения графике студентов изобразительного искусства выявляет педагогические требования и возможности через содержание методики обучения графике и степень влияния различных видов искусства на воспитание индивида.

Цель исследования: теоретическое и методическое обоснование подготовки методики обучения предмету «графика» студентов специальности изобразительное искусство и черчение, составление программы и методики обучения и их практическое эксперементирование. Найдены пути решения проблемы на основе теории и практики в сфере графики, в том числе составлена педагогическая и методическая система решения проблемы с профессиональной точки зрения. Выявлены психологические аспекты проблемы, поэтапно введенные в педагогическую систему и ее составляющие: психологическое состояние студентов; эстетико-художественная воспитание; развитие творческих навыков и мастерства в практической деятелбности.

Проблема исследования: каковы теоретико-педагогические и методологические условия унификации и интеграции ресурсов графического искусства в рамках формирования профессиональной образовательной среды в педагогическом вузе, направленных на системное и комплексное использование возможностей графического искусства для повышения эффективности профессиональной педагогической деятельности при подготовке педагогов.

Объект исследования: профессионализация системы высшего педагогического образования.

Предмет исследования: теория и методология формирования и использования художественной образовательной среды в педагогическом вузе.

Гипотеза исследования: выявление научно-педагогических основ подготовки методики обучения предмету «графика» студентов специальности изобразительное искусство и черчение позволит повысить эффективность системы подготовки педагогов в вузе, в том числе:

 • повысит причастность студентов к образовательной деятельности педагогического вуза, мотивацию к творчеству и овладению будущей профессией;
 • выявятся научно-педагогические основы подготовки методики обучения графическому искусству учителей изобразительного искусства;

- активизирует научно-методическую и внеучебную работу студентов, направление которой будет соответствовать профилю и содержанию их подготовки к педагогической деятельности;

- сформирует у студентов высокий уровень информационной культуры, а также потребность в подготовке школьников с использованием систематизированных средств художественного образования;

- повысит доступность и открытость художественно-графических ресурсов, как в рамках отдельного педагогического вуза, так и в масштабах республиканской системы высшего педагогического образования.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в:

 • выявлении научно-методических основ подготовки методики обучения графике учителей изобразительного искусства;

- разработке системы теоретико-педагогических, методических и технологических требований и рекомендаций по созданию модели методики обучения графике учителей изобразительного искусства, оценке качества и использованию художественно-графической образовательной среды педагогического вуза;

 • выявлении значения понятия повышение творческой активности и теоретическое обоснование составляющих компонентов, величин, степени значений, определяющих личность студентов;
 • составлении системы педагогических задач инновационной деятельности учителей изобразительного искусства в школе;
 • внедрении в учебный процесс практическо-эксперементальных итогов подготовки программы и методики подготовки обучения предмету «графика» учителей изобразительного искусства;
 • подготовлении итогов значимых предпосылок в достижении исследования качественно высокой степени развития педагогических возможностей творческой активности студентов высших учебных заведений средствами казахского графического искусства.

Практическая значимость исследования заключается в подготовке программы элективного курса «Организация работы графического кружка» для студентов специальности изобразительное искусство и черчение на художественно-графическом факультете высших учебных заведений.

Итоги исследования обширно используются в системе художественного образования в высших учебных заведениях с целью обучения основам графического искусства, а так же в системе образования в области изобразительного и прикладного искусства, курсов повышения квалификации, программ элективных курсов методики обучения графике в лицеях и гимназиях искусств.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, материалы и результаты исследования докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: «Проблемы науки, образования и устойчивого социально-экономического развития общества в начале ХХІ века» (Шымкент, 2003), «Халк таълими» (Ташкент, 2003), «Педагогик таълим мазмунига илгор технологияларни киритишнинг илмий-методик асослари»(Ташкент,2004), «Международная научно-практическая конференция, посвященная Дню независимости РК» (Шымкент, 2004), «Актуальные проблемы развития искусства в условиях глобализации современного мира» (Алматы, 2005), «Педагогик таълим мазмунига илгор технологияларни киритишнинг илмий-методик асослари» (Ташкент,2005, 2006), Сборник научных трудов ЮКГУ им. М.Ауезова (Шымкент, 2005), «Жбанов талымы» (Атбе, 2005), ылыми жрналдарда (Алматы, 2005,2007), Наука и образование ЮКО (Шымкент, 2005), «Ауезовские чтения» (2005, 2006, 2007), «Чет тилларни ўкитиш ва ўрганиш муаммолари» (Ташкент,2006), «М.Ауезов- гений нового времени» (2007), «Актуальные проблемы казахстанской этно-психологии и этнопедагогики на новом этапе развития страны» (Алматы,2007), «Наука и образование-2007» (Астана, 2007), «Культура и власть» (Пенза,2008), «Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию» (Ташкент,2007), «Шыармашылы іс-рекетті дамыту арылы бсекеге абілетті жеке тланы алыптастыру мселелері» атты Халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияда (Шымкент-Москва, 2009), «Формирование казахской государственности и историко-культурные ценности туркского мира» (Шымкент, 2009), «Мир исследования» (Шымкент, 2009), «Молодой исследователь» (Шымкент, 2009), «Проблемы инновационного развития науки и образования» (Шымкент, 2010).

“Graphic arts as means artistic education of scholchildren in Kazakhstan”

Tanirbergenov Medeubek Zhumataevich

Theoretical and methodical basis of teaching the graphic in Higher Educational Institutions

13.00.02- theory and method of teaching and education

The research’s theme actuality: theoretical and methodical basis, contents and forms of teaching graphic art the students of the fine arts and drawing speciality in Higher Educational Institutions (HEI) are considered from the point of view of pedagogics. Necessary conditions and principles of discovery compiling and choosing the content of graphic lesson are motivated on the base of modern society’s requirement in artistic education sphere. Training the method of teaching graphic the students of the fine arts is revealed pedagogical requirements and possibilities through contents the methods of teaching graphic and degree of influence the different kinds of arts on personality’s education

The aim of research: theoretical and methodical grounds of training the method of teaching the “graphic’ subject for students of the fine arts and drawing specialty, working out the program and method of teaching and its practical experimentation. The ways of solving problems on the base of theory and practice in the sphere of graphic are founded and pedagogical and methodical system of solving problem from the point of view of professional is formed. Psychological aspects of problem are revealed, which introduce in pedagogical system on stage and its compilations: psychological condition of students; aesthetical and artistically education; development of creative skills and mastery in practical activity.

The problem of research: what are theoretical, pedagogical and methodological condition of unification and integration the resources of graphic art in the framework of forming professional educational sphere in pedagogical higher educational institution which are directed on system and complex using of possibilities graphic art for increasing efficiency of professional pedagogical activity in treaning teaches

The object of research: professionalization the system of higher pedagogical education

The subject of research: theory and methodology of forming and using artistic educational surrounding in pedagogical higher educational institution.

Hypothesis of research: the discovery of scientific and pedagogical basis of training method of teaching the “graphic” subject for students the fine arts and drawing will be make it possible to increase efficiency the system of preparing teaches at HEI including:

 • to increase the participation of students to educational activity of pedagogical institution, motivation to creative work and possession of future profession;
 • To reveal scientific pedagogical basis the prepearing method of teaching graphic art of teachers the fine arts;

- to activate scientific, methodical and over the educational work of students, the direction of which will be correspond to profile and maintain their training to pedagogical activity;

- to form higher level of information culture at students and the needs in prepearing schoolchildren with using systematize means of artistic education;

- to increase access and opening of artistic graphic recourses as within the framework of separate pedagogical institution and as on republican system of higher pedagogical education scale;

Scientific novelty and theoretical meaning of research consist of:

- to reveal the scientific methodical basis of preparing method of teaching graphic of teachers the fine arts;

- to working out the system of theretical, pedagogical, methodical and technological requierements and recommendations on creation the model of metohod teaching graphic of teachers the fine arts, appreciation of quality and using artistic graphical educational surrounding of pedagogical institution;

 • to reveal the meaning of definition increasing creative activity and theoretical grounds of compile components, sizes, degreeses of meaning determinating the student’s personality;
 • to form the system of pedagogical tasks innovation activity of teachers of the fine arts at school;
 • to adopt in educational process the practical and experimental results of prepearing the program and method of treaning teaching “graphic” subject of teachers of the fine arts;
 • to train the results of significant premises in achievement of investigation quality higher level of development pedagogical possibilities of creative activity the students in HEI by means of Kazakh graphic art.

Practical meaning of research: is contained in preparing the program of elective course “Organization the work of graphic circle” for the fine arts and drawing specialty students in artistic graphical faculty of HEI.

The results of investigation broadly used in artistic education system in HEI with the purpose of teaching the basis of graphic art and also in education system in in the sphere of fine and applied arts. the course of improvement of teacher’s qualifications, the program of elective method of teaching graphic in lysyms and gymnaziyms of arts.

Approbation and adaptation the results of research:. Theoretical positions, materials and results of investigation report and discuses on international practical conferences: “The problems of science, education and stability social economical development of society in the beginning of the XXI-st century” (Shymkent,2003).”National study” (Tashkent,2003 ), “”Pedagogic tagilym mazmunga ilgor technologiyalarny kiritishning ilimi metodika asoslary” (Tashkent,2004) International scientific practical conference for dedicate The day of independence Republic of Kazakhstan” (Shymkent, 2004), “Actual problems the development of art in global condition of modern world” (Almaty,2005), “Pedagogic galym mazmunga ilgor technoligialarni kirtish ilimi-metodic assolary” (Tashkent, 2005,2006) The collection of scientific works of M.Auezov SKSU (Shymkent) (Shymkent, 2005), «Zhubanov study» (Aktobe, 2005), in scientific magazines (Almaty, 2005,2007), Science and education in the South Kazakhstan oblast (Shymkent, 2005), «Auezov reading» (2005, 2006, 2007), «Chet tilarni okytish ba urganish muammalari» (Tashkent,2006), «M. Auezov -the genius of new time» (2007), «Actual problem Kazahk ethno-psychology and ethno-pedagogic on the new stage of country development» (Almaty,2007), «Science and educationе-2007» (Astana, 2007), «Culture and power» (Penza,2008), «Personality orientation way to modern study and education» (Tashkent,2007), «Shygarmashylykh is-arekety damytu arkhaly basekege khabiletti zheke tulgany khalyptastru maseleri» in International scientific practical conference (Shymkent-Moskwa, 2009), «The forming of Kazakh state and historical and cultural value of Turkey world” (Shymkent, 2009), «The world of research» (Shymkentт, 2009), «Young researcher» (Shymkent, 2009), «The problems of innovation development of science and education» (Shymkent, 2010).Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.