WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

«
ОЖ 378.018.43(574) олжазба ыында НРБЕКОВ БАЫТ ЖАСЫЛЫЛЫ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Сурет 2 – ашытытан оыту бойынша оытушыларды ксіби зырлылыын алыптастыруды дістемелік жйесіні моделі

Модельге сйкес оытушыларды біліктілігін арттыру курсыны рылымы жне мазмны тмендегідей аныталады:

 1. Ашы білім беру жйесіне кіріспе. ашытытан оытуды дидактикалы жне йымдастырушылы модельдері. ашытытан оытуды педагогикалы технологиялары.
 2. ашытытан оытуды АКТ. ашытытан оыту жйесінде (ОЖ) ашытытан оыту технологиясыны тезаурусы. Оу дерісі барысында ОЖ ызмет етуі, кріну аймаы жне пайдаланушылар рлі. ОЖ сервері, клиенттік компьютер. ОЖ компоненттері.
 3. ашытытан оыту жйесіні ызметтік ммкіндіктерін оып-йрену.
 4. ашытытан оытуды йымдастыруды рылымды-мазмнды моделі. Пнні электронды оу-дістемелік кешені рамыны нормалы талаптары.
 5. ртрлі пндер бойынша электронды оу-дістемелік кешендерді даярлау.
 6. ашытытан оу курсын жоспарлау. Дріс оушы, тьютор, кімшілікті міндеттері.
 7. «Тесттер дизайнері»-нде ртипті тесттік тапсырмаларды зірлеу.
 8. Форумда, чатта жне бейне-конференц-байланыс арылы алашы электронды семинарлар.
 9. Вебинарларды, ситуативтік талдауларды, жобалы іс-рекеттерді, рлдік жне іскерлік ойындарын интерактивті жабдытарды кмегімен жргізу.
 10. ОЖ-інде электронды жаттар жне есептер.
 11. «Курстар дизайнері»-нде электронды оу-дістемелік ралын зірлеу.
 12. Электронды оу-дістемелік ралын Интернетте жариялау.
 13. Жарияланан электронды оу-дістемелік кешендерді коммуникативті жне дидактикалы асиеттерін баалау.
 14. ашытытан оыту абышаларыны салыстырмалы сипаттамасы.

Жмысты «ашытытан оытуды ксіби баытталан апаратты-білім беру ортасын алыптастыру» атты 4.2 тармаында апаратты-білім беру орталарыны ммкіндіктерін талдау барысында нтижелі виртуалды оыту шін икемділік, масштабтылы жне оытуды ашытылыы сияты біратар талаптарды орындау ажеттігі аныталан. Виртуалды оыту платформасыны сипаттамалар жйесі 3 суретте келтірілген.

Сурет 3– Виртуалды оыту платформасы сипаттамаларыны жйесі

Мндай оытуды йымдастыруда, студенттерді сабаа деген наты ішкі мотивтер мен оу мерзімдері бойынша талаптарды орындап, пндерге зіндік жауапкершілік талап етіледі. Виртуалды сыныптарда зара рекеттестіктерді те интенсивті болатыны, виртуалды сыныптар білім алуа те ыайлы боланымен жеіл тсіл емес екендігі белгілі. Сол себепті, студенттерді виртуалды сабатарды босатпай, тапсырмаларды уаытында орындау маызды болып табылады.

АКТ студенттер мен оытушыларды зара рекеттесу формасын згертіп, жоары білім беруді жаа сапасын беретін оыту мазмнына ыпалын тигізеді. Сондытан, виртуалды оытулар электронды оыту бадарламаларына, дстрлі кітапханадан электронды кітапханаа, наты оу топтарынан ртрлі масштабтаы виртуалды аудиторияларына кшуді жзеге асыратын білім беру жйесіні даму кезедеріні бірі болып табылады. Дстрлі жне виртуалды оыту формалары мен дістеріні жне азіргі технологиялары тиімді интеграциялау нтижесінде оыту сапасы артып, оыту ммкіндіктері толы жзеге асады.

ашытытан оытуды апаратты-білім беру ортасында жмысы бойынша оытушыларды ксіби зырлылытары біріншіден, интеграция зырлылытары: білімдерді рылымдау, білімні зектілігі, жинаталан білімні суіні кеейтілуі ретінде айындалады. Апаратты-білім беру ортасында ксіби асиеттеріні крінуі оаммен, студенттермен зара рекеттестігіне атысты боландытан, екіншіден, леуметтік зара рекеттестік зырлылытары жне арым-атынас зырлылытары, апаратты-білім беру ортасында ашытытан оытуды жзеге асыру іс-рекетпен байланысты боландытан, шіншіден, оытушыларды танымды іс-рекет зырлылытары, ызмет, апаратты-коммуникациялы технологиялар зырлылытарын арастыру ммкіндігі болу керек. ашытытан оыту бойынша оытушыларды дайындау жне оларды ксіби зырлылытарын алыптастыру ашытытан оыту моделін жзеге асыруа ммкіндік беретін ашытытан оытуа ксіби баытталан апаратты-білім беру ортасында жзеге асыруды ажет етеді.

Жмысты «ашытытан оыту кадрларын дайындауда апаратты- коммуникациялы технологияларды олдану» атты 4.3 тармаында ашытытан оыту бл оыту дерісі, яни білім алуды бір формасы ретінде арастырылып, дстрлі оыту ралдарымен атар, ашытытан оытуды іске асыратын АКТ-а сйенетіндігі крсетіліп, ашытытан оыту барысында шешілетін мселелелерге сйкес нтижелерге ол жеткізу арастырылады.

АКТ-ны ішінде апаратпен ашы жмыс жасау шін, ашытытан оыту жйесіне отайлы ол жеткізу шін желілік болып табылатын Интернет-технологияны пайдаланамыз. АКТ-ны талдау барысында ашытытан оыту шін мбебап ралды жотыы аныталды. АКТ ралдарды бірінде ашытытан оыту бойынша тиімді кері байланысты интерактивті йымдастыруа ммкіндік бермесе, ал бірі ралдарды компьютерге студент жаынан орнатуды талап етіп, біратар иындытар туызады жне т.б. Міне осы мселелелерге байланысты АКТ аспапты ммкіндіктерін интеграциялауа келеміз.

азіргі кезде олданылып жрген АКТ ашытытан оыту кадрларын дайындауа ажеттілік жаынан іріктеу лицензиялы келісім, оытушы-тыдаушы интерфейсін йымдастыру, тест моделі жне т.б. халыаралы стандарттара сйкес болу, зірленген ресурстарды экспорт-импорт ммкіндігіні болуы, білім беру дерісіні барлы атысушылары шін жабдыталан интерфейс осымша білімні болуын жне компьютерге осымша бадарламалы ралдарды орнатуды талап етпеуі, жоспарлау, басару, зірлеу жне желі курстарын тестілеу ралдарыны болуы, синхронды-асинхронды атынас трлері сияты коммуникация ралдары, алуан трлі конференциялар, аудио- жне бейне-форматты алыпты трде стап тру, тестілеу ралдары, студенттерді зін-зі тестілеуі, аымдаы лгерімді баылау, оыту мониторингі жне білім беру дерісіні статистикасын беру, сырты бадарлама ралдарына жгіну ммкіндігі (мысалы, on-line мліметтер базасына, мтіндік жне графикалы редакторлара, навигациялы ралдара жне т.б.) талаптарын анааттандыру керек.ашытытан оытуды кптеген белгілі жйелері (ПО Learning Spase, Prometei, MOC «ToolBook» Lotus Domino/Notes, Web CT, XDLS (extensibte Distanse Learning System «e-learning Office 3000»)) жне т.б. ммкіндіктерін зерттеу бл бадарламаларды йымдастыру бойынша тек типтік шешім сынатындыын крсетті. Наты білім беру мекемесіні ерекшелігін ескермейтін жне ттынушылара толы білім беру дерісін енгізу шін бадарламалы ралдарды здігінен тиімді етуге ммкіндік бермейтін Интернет-оытуды бадармалы пакеті екендігі аныталды.

ашытытан оытуды жаа технологияларына бейімдеу шін, студент ммкіндіктерін ескеру керек. азіргі заманы WAP-хаттама бойынша оу апараттарына кіруді олдау, SMS-хабарларды пайдалануды зара рекеттесу ммкіндігі, GSM/GPRS-осылулары шін ыайлы Web-интерфейс, ОЖ-де жзеге асыру ммкіндіктері мобильдік оыту технологиясыны пайда болуына келіп, ситуативтік оыту проблемалы баытталан оыту контекстік здіксіз оыту слбасы бойынша оытуды дамуын берді.

рине мобильдік рылылар даму стінде, сол себепті оыту мазмнын беру технологиясы мен мобильдік оыту дістемесі динамикалы трде згеріп, дамиды. Бадарламалы амтама, браузерлерді ммкіндіктері мобильдік оытуа бейімделіп дамуда. Сол себепті, ашытытан оыту кадрларын дайындау техниканы дамуына сйкес болу шін, азіргі техникалы амтамасыз етумен, бадарламалы амтамасыз етуді жаа трлеріні ммкіндіктерін ескеру ажет.

Мобильдік оытуды консорциумыны рылуы (Канада, 2002) жне оны мобильдік оыту шін жасаан оыту ралдары ашытытан оытуды бір трі ретінде мобильдік оытуды арастыруа болатынын крсетеді.

Алайда білімді басару жйелері апаратты андай блігін мобильдік трде жасау ажет, сонымен атар, апаратты мобильдік конвертациялау шін Autnoring Tool, мобильдік оу материалын жасау шін мобильдік LMS жне оны алу шін LMS раушыларынан тратын жйені олдануды оытушылара йрету керек. Бл жерде ашытытан (мобильдік) оытуды интегративтік аспаптары ретінде CRM жне HRIS жйемен зара байланысу ралдарын мегеру масатында олдану ажет. Сонымен, мобильдік оыту белсенділігімен айрышаланатындытан, курстар жйесінен амал немесе іс-рекеттер жйесіне, контекстік оытудан іс-рекетке шыатын оыту моделін руды ажет етеді.

Осы зерттеуде ашытытан оыту жйесі ретінде ашытытан оыту жйесіні интерфейсі интеграцияланан С.Торайыров атындаы ПМУ білім беру порталы (www.psu.kz) арастырылды.

Жмысты «Оытушыларды жоары оу орындарында ашытытан оытуа дайындыыны критериальды моделі» атты 4.4 тармаында монографиялар, сауалнамалар жне арым-атынас дегейін баалау дістемесін (В.Ф.Ряковский), табыстылыа мотивтік дегейін баалау тесті (Т.Эмра дістемесі), йымдастырушылы абілеттіктерін анытау тесті (Т.Мотвеева тесті), жетістіктерді ттынуды анытау дістемесі (Ю.М.Орлов) жне т.б. талдау негізінде ашытытан оытуда ксіби іс-рекет аймаыны дегейлері: І-дегей – тмен (интуитивті), ІІ-дегей – нормативті (орташа), ІІІ-дегей – белсенді (жоары), IV-дегей – креативті (те жоары) болып, р дегейді асиеттері аныталды.

Н.А.Банькоа сйкес ашытытан оытатын оытушыларды ксіби зырлылыын алыптастыру дегейлерін арастырайы. Интуитивті дегей (I) – ксіби іс-рекет туралы оытушыларды жалпы жне ашытытан оыту жадайында арым-атынас тсінігі болуын талап етеді. ашытытан оыту жйесінде педагогикалы іс-рекетті негіздері туралы білім стіртін сипата ие. Бл дегейді кілдері белсенді емес, яни бсе: схбат жргізбейді, виртуалды топ алдында баяндама жасаудан тартынады, сабатарда бсе, пікірталаса атыспайды, рефлексивті асиеттерін нашар крсетеді. Нормативті дегей (II) – ашытытан оыту жйесінде ксіби іс-рекет шін ксіби дайындыты маыздылыын ашытытан оыту оытушыларыны саналы трде тсінгенін талап етеді. Педагогика саласы бойынша, ашытытан оыту жадайында педагогикалы білімдерді олдану туралы базалы дайынды бар. Дегенмен, німді желілік арым-атынас шін абілеттері толы алыптаспаан. ашытытан ткізілетін сабатарды нтижеге жету мотивтілігі жеткілікті орныты сипатта. Белсенді дегей (III) – ашытытан оыту саласы бойынша педагогикалы білімдеріні алыптасанын жне орныты ызыушылыыны бар екендігін жне оларды оытушыларда толытырыланын крсетеді. Оытушылар ашытытан оыту барысында табысты ксіби іс-рекет шарттары ретінде ксіби білімдер мен іскерліктерді мегеру ажеттігін саналы трде тсінеді. Олар желілік схбата жеіл араласып кетеді, бірлескен іс-рекетті, пікірталасты атара алады, желілік режимде арым-атынасты белсенді олдайды. Сондай-а ашытытан оытуды йымдастыруда жадайлы міндеттерді шешуде педагогикалы білімдерді олдануа баытталан. Бл дегейді оытушыларында оыту дерісінде ашытытан оытуда зара рекеттестікті здігінен жзеге асыруа жне зін зекті етуге мтылыс байалады. Креативті дегей (IV) – бл дегейді оытушысы арым-атынаса ешандай иындысыз кіріп кетеді жне оны олдайды, пікірталастарда белсенді трде атысады, ашытытан оытуды коммуникативті жадайлы міндеттерін шешуде педагогика жне апаратты-коммуникациялы технологиялар саласындаы білімдерін олдана біледі. ашытытан оытуда зіні ксіби іс-рекетін згертуге байланысты рекеттер жасауа ммкіндігі бар.

Педагогикалы мамандытарды мемлекеттік стандарттарына жне ашытытан оыту бойынша мамандар мен оытушыларды дайындау бойынша ебектерге талдау, ашытытан оытуды йымдастыру бойынша шарттар мен талаптарды оып-йрену іс-рекеттерді ішінен ойлау іс-рекетін ерекшелеуге ммкіндік берді. ашытытан оытуды йымдастыруда мультимедиалы технологияларды олдануа, яни апаратты алу, апаратты сатау, презентацияларды жобалау жне жасау, мультимедиялы апаратты жіктеу, мультимедиялы апаратпен алмасуа баса назар аударылады.

ашытытан оытуды ксіби міндеттерін тиімді шешуде ашытытан оыту бойынша білімдерді, іскерліктерді, жмыс тжірибесін біріктіру, педагогикалы, сондай-а, апаратты-коммуникациялы технологияларды ралдарын жйелі трде олдану ашытытан оытатын оытушыны ксіби зырлылыыны интегративтік сапасы болып табылады.

Жмысты «Жоары оу орындарында ашытытан оыту бойынша оушыларды ксіби зырлылыын алыптастыру бойынша тжірибелік-эксперименттік жмыс» атты бесінші бліміні «ЖОО-да ашытытан оыту бойынша даярлауды мазмнын алыптастыруды негізгі баыттары» атты 5.1 тармаында ашытытан оытуды оытушыларын даярлауды баыттарыны бірі болып ашытытан оытуды педагогикалы технологияларын олдану, екінші баыты - ашытытан оытуды апаратты-коммуникациялы технологияларын олдану болып табылады.

Апаратты-педагогикалы зырлылытарды алыптастыру ашытытан оыту сабатарын, ашытытан оыту курстарын жне т.б. дістемелік жобалау; ашытытан оыту дерісінде электронды оу-дістемелік кешенді зірлеу, ендіру жне олдау; оу орындарында дістемелік жмысты сйемелдеуді жйесін жне ралдарын жобалау; бірлескен топты ксіби іс-рекетті йымдастыру; педагогикалы баылауды ртрін йымдастыру; баылау материалдарыны сапасын баалау; бадарламалы амтамасыздандыруды тадау; баылауды жргізуді технологияларын мегеруді арастырады.

Коммуникативтік жне коммуникациялы зырлылытар ашытытан оытуды педагогикалы технологияларын мегеру (вебинарларды, ситуативтік талдауларды, жобалау ызметін жргізу); оу жадайын талдауды іскерлігін алыптастыру; желіде ызмет ету нормасы мен этикасын білу; зіндік танымды іс-рекет; оытуды техникалы ралдарын мегеру; ашытытан оытуды бадарламалы амтамасы мен оытуды тиімділігін анытауды мегеруді арастырады.

Жмысты «ашытытан оыту бойынша оытушыларды ксіби зырлылыын алыптастыруды эксперименттік тжірибе нтижелері» атты 5.2 тармаында ашытытан оыту тжірибесі арастырылды.

С.Торайыров атындаы ПМУ рамында ашытытан оыту факультеті IQ Net сертификациясы бойынша «Русский регистр» Халыаралы Ассоциациясы-ны сертификаттауы (2007) мен ресертификаттаудан(2009), институтционалды аккредитациядан (2010), Мемлекеттік аттестатциядан (2010) тіп, нтижесінде апараттандыру жне ашытытан оыту бойынша университетті тжірибесін Республикамызды баса жоары оу орындарына кеінен тарату туралы комиссиялар шешім абылдаан. Университетті Тараз Хартиясы (Атау, 2008) мен Университеттерді лы Хартиясына (Великая Хартия университетов) (Болонья (Италия), 2009) енуі осы университетті лемдік білім беру кеістігіне интеграциялануын крсетеді. Сонымен атар, университетті Республикалы КазРЕНА ассоциациясыны мшесі жне ылыми білім беру желісіні Павлодар аймаындаы операционалды орталыы болып табылуы, рамына 43 оу орындары (азастан Республикасы бойынша 4 оу орнын амтитын) кіретін «Сибирский открытый университет» ассоциациясыны белсенді мшесі болуы осы университетті білім беруді апараттандыру саласындаы жетістіктерін крсетіп, ашытытан оитын студенттерді саны соы жылы 7 есеге артуы ашытытан оыту бойынша тжірибені о нтижесіні айаы болып табылады (4 сурет).

Сурет 4 – ашытытан оитын студенттер саныны су динамикасы

ашытытан оыту дегейін анытау масатында маркетингттік сауалнамалар, кіру сауалнамасы жне емтиханнан кейін орытынды сауалнамалар толтырылды.

Эксперимент барысында С.Торайыров атындаы ПМУ-ді бадарламасы мен университетті білім беру порталы ашытытан оытуды негізгі платформасы ретінде тадалып алынды. Оыту дерісіне ендіру барысында университетті Білім беру серверіне кіретін Microsoft SQL CAL English Academic OPEN No Level Device CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition 2000 English Academic OPEN No Level, Microsoft Windows Server Standard 2003 Win 32 Russian Academic OPEN No Level бадарламалы німдері, «Прометей 4.3» ашытытан оыту жйесімен бірге «Курстар дизайнері», «MOODLE» бадарламаларын жне Интернет-ресурстар, оу жоспары мен жмыс бадарламалары, электронды оулытар, оытушыларды жасаан электронды оу-дістемелік материалдары олданылды.

ашытытан оыту технологиясын оу дерісіне ендіру барысында апаратты мліметтер берумен атар, оу-дістемелік амтамасыз ету, оу дерісін басаруда тірек болатын бадарламалы модульдерден тратын біркелкі апаратты білім беру ортасын, яни білім беру порталын руа кп кіл блінді. Эксперимент барысында ашытытан оыту технологиясы Интернет арылы апаратты беруді жне абылдауды заманауи тсілі екені аныталды. Сонымен атар, ашытытан оытуды желілік технологиясы оыту сапасын арттыруды бір жолы болып табылатыны, интерактивті оытуды йымдастыру ммкіндігі бейне-сабатар йымдастыру барысында, бейне-кеес беру сияты жмыстарда аныталды. Зертханалы, тжірибе жмыстарын жргізуде оытуды наты апаратты моделіне негізделген автоматтандырылан зертханалы практикумдарды, компьютерлік баылау жйелеріні болуы тиімді ашытытан оытуды йымдастыруа ммкіндік беретіні де аныталды.

Эксперимент барысында ашытытан оыту технологиясын ендіруді біратар зекті мселелері аныталды. Білім беруді апараттандыру жаттарында ашытытан оыту технологиясыны толы аныталмауы, ашытытан оыту технологиясын ендіру жоары оу орындарыны з аражаттарына жргізілуі, ашытытан білім беру діснамасыны жасалмауы, стандарттау жне унификациялау мселелеріні шешілмеуі елімізді жоары оу орындарында олданылып отыран ашытытан білім беру мазмны мен йымдастыру трлеріні, баса Интернет желісінде орын алан, халыаралы стандарттар негізінде жмыс жасап отыран виртуалды жоары оу орындарыны тиімді жргізіп отыран ашытытан оыту дерісінен кп згешіліктерді болуына серін берді. Шетелдік апаратты-телекоммуникациялы технологияларды жоары дегейі шетелдік ашытытан оыту технологиясыны бас артышылыын береді жне халыаралы білім беру кеістігінде елімізді студенттері шетелдік ашытытан білім беру орындарын жаппай тадауларына келу аупін крсетеді. Электронды желілік технологиялармен (Интернет, жерсеріктік атынас, жерсеріктік теледидар) атар, білім беру технологиялары мен німдеріні арасында бсекелестік бар екенін крсетеді. Бл елімізде ашытытан білім беруді халыаралы дрежеде арастыруды талап етеді.

ашытытан оытуды зіне тн жадайларыны ыты жне нормативтік амтамасыз етілмеуі міндетті білім беру сапасын амтамасыз етуді, ашытытан оытуды вариативті де ке даму масатына жетуді тежейді. Ал, за жобаларын жасау барысында оларды барлы жоары оу орындарыны атысуымен барынша ке талылау ажет. Себебі, рбір жоары оу орындарыны ашытытан оытуды з моделі мен технологиясы болуы ытимал.

Зерттеу барысында ашытытан оытуды нормативті-ыты негіздері, халыаралы стандарттау параметрлері, ашытытан білім беру технологиялары мен апаратты-телекоммуникациялы технологияларды зады олдану, ашытытан оыту бойынша ылыми-дістемелік жне дидактикалы материалдар, білім беру модельдері зерттеу, оытуды дстрлі трімен ашытытан оытуды андай наты айырмашылытары мен оларды йлестіруді андай жолдары бар екені зерттелді.

Сонымен атар апаратты ресурстарды жасауды крделілігі, апаратты ресурстар жне технологиялармен алмасу масатында телекоммуникациялы ралдарын унификациялау мен апаратты білім беру кеістігін алыптастыру баытында орталытанан басарумен зерттеулер жргізу ажет екендігін крсетеді.

ашытытан оыту жйесінде жзеге асырылатын білім беру бадарламаларын жасауда білім беру жйесіні білім беру дегейлері, сатылары мен оыту трлеріне блінулері біратар мселелер туызатыны аныталды. Осы трыда оу материалын беруде сабатасты станымы рдайым орындалмайтыны, білім беру стандарттарыны мемлекет аралы студенттерді академиялы алмасуына кедергі болатыны да аныталды.

ашытытан оытуды йымдастыруда аудиториялы сабатарды аз клемде ткізілетінін ескеріп, аудиториялы ора стандартты талаптарды айта арастыруды ажет етеді. Сондай-а, ашытытан оыту барысында студенттерді электронды трде алатын оу-дістемелік материалдарыны кбі жоары оу орындарыны есебінде бола бермеуі кітапханалы ор мен апаратты орды амтамасыз ету талаптарын ашытытан оитын студенттер шін айта арастыру ажеттігін крсетеді.

Білім беруде студенттерді оу жетістіктерін анытау масатымен баылау жмыстарын ткізуді саралап жргізу ажеттігі аныталды. Яни дегейлік саралау мен атар, компьютерлік тесттерді сапасын арттыра отырып, бейне-коммуникациялы рылыыларды кеінен олданып, аралы баылауды ашытытан жргізу ммкіндігі аныталды.

ашытытан оытуда оытушыны ксіби ызметі бойынша диссертацияны 4.4 тармаында аныталан дегейлері (І-дегей – тмен (интуитивті), ІІ-дегей – нормативті (орташа), ІІІ-дегей – белсенді (жоары), IV-дегей – креативті (те жоары)) жне р дегейді асиеттеріні алыптасуы эксперимент барысында аныталды.

Эксперимент барысында педагогикалы жне апаратты-коммуникациялы технологияларды оу дерісінде, соны ішінде ашытытан оыту дерісінде олдану бойынша барлыы 800 оытушыны біліктілігі арттырылды.

ашытытан оыту бойынша оытушыларды ксіби зырлылыын алыптастыру бойынша оыту экспериментін жргізу шін оыту мен ызмет етуді наты жадайында барлыы 235 оытушы амтылды. Оыту экспериментіне атысушы оытушылар баылау жне эксперименттік топтара блініп, дайынды дегейін салыстыру шін - критерийі ытималды дісін олданды.

ашытытан оыту бойынша оытушыларды ксіби зырлылытарын алыптастыру дістемесіні тиімділігін тексеру масатында оыту эксперименті вариативтік трде жргізілді. Бл эксперимент жеке циклдардан трып, рбір циклда біратар факультеттерді амтып жне біртіндеп жааларын осуа, сонымен атар, оытушыларды дайындауды оу-дістемелік кешеніні жаа мазмныны аныталуына байланысты жне оу орныны апаратты білім беру инфрарылымына жаа модульдерді ендірілуіне байланысты, ашытытан оытуды йымдастыру бойынша біліктіліктерін арттыру курстарыны жааруы себепті жргізілді. Оыту экспериментті орытынды циклы жеке эксперименттер сериясынан трып, 2008-2010 жылдары жргізілді.

Баылау жне эксперименттік топтардаы тестілеу нтижелері 5 суретте берілген.

Сурет 5 – орытынды баылауды нтижесі

Оытушы эспериментіні соында жасалынан статистикалы талдау сынылып отыран апаратты-коммуникациялы технологиялары мен пндік саланы ерекшеліктерін ескеретін ашытытан оыту дістемесіні, ашытытан оытуды педагогикалы жне апаратты коммуникациялы технологияларын оытуды арнайы курстарыны дістемелік жне практикалы ндылыыны кмнсыз екенін крсетті. Сонымен педагогикалы зерттеу сынылан ылыми болжамды растады.

Жалпы лемдік білім беру дерісіне интеграциялану, кп вариативті ашытытан оытуды дамыту, ашытытан оытуда лемдік бсекелестік мселелері жне апаратты-телекоммуникациялы технологияларды немі дамуы ашытытан білім беруді педагогикалы, психологиялы жне техникалы трыда зерттеуді, ашытытан оытуды техникалы, дістемелік жне апаратты амтамасыз ету бойынша эксперименттік жмыстарды жаластыруды крсетеді.

орытынды:

Жргізілген зерттеу жмыстары негізінде келесідей нтижелер алынды:

 1. ашытытан оытуды теориялы-діснамалы талдау негізінде ашытытан оыту дістеріні даму тенденциялары алынды.
 2. Жеке тлаа баытталан ашытытан оыту моделі оытушыларды ксіби зырлылыын алыптастыруа ыпал етеді.
 3. ашытытан оытуды аныталан тенденцияларын ескеріп, жеке-тлаа баытталан оытуды іске асыруды кздей отыра, сынылан ашытытан оытуды моделін жзеге асыратын ашытытан оыту бойынша оытушыларды ксіби зырлылыын алыптастыру теориясы негізделді.
 4. Жеке-тлалы тсілге негізделген ашытытан оытуды педагогикалы жне апаратты-коммуникациялы технологияларын апаратты интеграциялау негізінде, ашытытан оытуды аспапты ралдарын интеграциялау бойынша пн мазмнына сай ашытытан оыту ралдарын жасап, пайдалану арылы ашытытан оытуды басаруды ажеттігі айындалып, жзеге асырылды.
 5. Белгілі бір ылыми саланы жетістіктерін ескеріп, оыту мазмны мен оыту дістерін немі жетілдіру масатында ашытытан оыту ралдарын жасауды аныталан информатика-математикалы дістерін олдану ажеттігі крсетілді.
 6. Апаратты-коммуникациялы технологиялар мен пндік саланы ерекшеліктерін ескеретін ашытытан оытуды дістемесі жасалынды.
 7. лемдік азіргі заманы апаратты магистральды діснамасын жне ашытытан оытуды йымдастыруды оуды сынылан арнайы курстары оытушыларды ашытытан оытуды педагогикалы жне апаратты-коммуникациялы технологияларды даму тарихы мен логикасына сйкес дайындауды тиімділігін амтамасыз етеді.

Информатика-математикалы дістерді негізінде ашытытан оытуа арналан жаа апараттандыру ралдарын жасау мен ашытытан оыту бойынша ашытытан оытуды педагогикалы жне апаратты-коммуникациялы технологияларды интеграциясын, ашытытан оытуды аспапты ралдарын интеграциялау, жне ашытытан оыту ралдарын жасауда апаратты интеграциялау негізінде оытушыларды дайындауды дістемелік жйесін жетілдіру зерттеуді болашаы болып табылады.

Диссертацияны мазмны тмендегідей басылымдарда жарияланды:

Монография, оулытар, оу ралы, компьютерлік бадарламалар, дістемелік нсаулар:

 1. ашытытан оытуды теориясы мен практикасы. Монография. – Павлодар, 2009. –220 б.
 2. Жоары математикаа арналан есептер жинаы 1. - Павлодар,2006.- 278 б. (.М.Манов, Р.Е.Шоманова, Ф.К.Баяхметова, Ж.Хырхынбай, Ш.К.асенлы, Г.Б.Шынтеміровалармен авторлы бірлестікте)
 3. Жоары математикаа арналан есептер жинаы 4. - Павлодар,2006. - 278 б. (.М.Манов, Р.Е.Шоманова, Ф.К.Баяхметова, Ж.Хырхынбай, Ш.К.асенлы, Г.Б.Шынтемировалармен авторлы бірлестікте)
 4. Алгебра жне геометрия. Оу ралы. - Павлодар: Кереку, 2008.- 170 б.
 5. Еркін бадарламалы амтамасыз ету. Білім беруге, мдениетке жне апарата ол жеткізуге арналан осымшалар. Оу ралы. -Алматы, 2009. -120 б. (.Туенбаева, Ж.Куленов, Ш.оабайлармен авторлы бірлестікте)
 6. Паттерндік желілер. Оу ралы.-Павлодар, 2010.-120 б. (Ж.К.Нрбековамен авторлы бірлестікте)
 7. Мультимедиялы жйелерді жобалау жне растыру. Оу ралы. – Павлодар, 2010. – 90 б. (Майдисарова Д.С., А.Е.Жасылыовтармен авторлы бірлестікте)
 8. Электронный проектировщик содержания учебных курсов программа для ЭВМ. - Павлодар, 2009. Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу. №12, атар 2009ж. (В.А.Криворучко, Ж.К.Нрбекова, А.Е.Жасылыовтармен авторлы бірлестікте)
 9. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова» (система дистанционного обучения «Прометей» (студенты). - Павлодар, 2010.-10б. (Ж.К.Нрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлы бірлестікте)
 10. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением. «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова» (личный кабинет студента).- Павлодар, 2010.-8б. (Ж.К.Нрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлы бірлестікте).
 11. Порядок регистрации студентов на дисциплины. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением. «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова»(личный кабинет студента). - Павлодар, 2010. - 6 б. (Ж.К. Нрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлы бірлестікте).
 12. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова»(личный кабинет преподавателя).-Павлодар,2010.-8б. (Ж.К.Нрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлы бірлестікте).
 13. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова» (система дистанционного обучения «Прометей»(преподаватели). -Павлодар, 2010.-28б.(Ж.К.Нрбекова,А.Ж.Асаиновалармен авторлы бірлестікте)

ылыми маалалар мен баяндамалар:

 1. Ытималдытар теориясы мен математикалы статистиканы оыту ралдары. //«V Стпаев оулары» респуб. ыл.конф. матер.- Павлодар, 2005, Т.15, Б.177-182.
 2. Математиканы оыту барысында апаратты модельдеу мен апаратты технологияларды пайдалану. //ПМУ хабаршысы. физ.-мат. сериясы. - Павлодар, 2005, №1, Б.52-60.
 3. Проблемы и перспективы электронного обучения //«Интеграция науки и промышленности-решающий фактор в развитии экономики РК» халы. атысумен ыл.-практ.конф.матер.–Павлодар, 2005, Т.2., Б.255-258. (Ж.К.Нрбекова, А.Е.Жасылыовтармен авторлы бірлестікте)
 4. Методические особенности модели электронного обучения программированию //«Математикалы модельдеу жне білім беру мен ылымдаы апаратты технология, IIІ» ыл.-дістем. конф. матер. - Алматы, 2005, Т.3, Б.233-237. (Ж.К.Нрбекова, К.М.Байшевалармен авторлы бірлестікте)
 5. Дстрлі жне электронды оытуды кіріктіру //азастан мектебі. Алматы, 2006, №7-8, Б. 30-32. (Ж.К Нрбекова, А.Е.Саымбаевалармен авторлы бірлестікте)
 6. Математиканы интерактивтік оытуды апараттандыру ралдары // 11-ші жоары оу орындары арасындаы математика жне механика бойынша халы.конф. матер. - Астана, 2006, Б. 249-250.
 7. Электронды оытуды дістемелік аспектілері //азастан мектебі. -Алматы, 2006. - № 9. Б.8-12.
 8. Mатематиканы оытуды педагогикалы зерттеу барысында эмпирикалы мліметтерді жинау дістері //лт Талымы. - Алматы, 2007.- №1(2). Б.102-105.
 9. Педагогикада регрессиялы талдауды олдану //«АКТ жаартпашылы оам дамуыны негізгі факторы ретінде» халы. ыл.-практ. конф. матер.-скемен, 2007, Б.122-126. (А.С.Жасылыовамен авторлы бірлестікте)
 10. Педагогикалы былыстарды зерттеуде жйелік тсілді олдану //«VІІ Стпаев оулары» респуб. ыл. конф. матер.-Павлодар, 2007, Т.18, Б.110-114. (А.С.Жасылыковамен авторлы бірлестікте)
 11. Педагогикалы былыстарды лшеу ралдары //«VІІ Стпаев оулары» респуб. ыл.конф. матер.- Павлодар, 2007, Т18, Б.299-303.(А.З.Піржановамен авторлы бірлестікте)
 12. Педагогикалы былыстарды модельдеу //«Мнай-газ ндіру нерксібінде ылыми-технологиялы жне экологиялы проблемаларды математикалы модельдеу» IV азастан - Ресейлік халы. ыл.–практ. конф.матер. - Астана, 2007. -Б.251-254. (Ж.К.Нрбековамен авторлы бірлестікте)
 13. К вопросу оценки учебной деятельности обучаемых //Мскеу алалы педагогикалы университеті хабаршысы.-Мскеу, 2007, №2(9), Б.178-180. (А.Е.Саымбаевамен авторлы бірлестікте)
 14. Корреляция коэффициенттерін анытауды апаратты ралы //«Физика-математикалы пндерге оытуды теориясы жне дістемесі» ыл.-дістем. конф. матер. - Алматы, 2007, Б.106-110. (А.З.Піржановамен авторлы бірлестікте)
 15. Жобалау іс-рекетінде студенттер зырлытарыны алыптасуын баылау //«здіксіз ксіби білім беру жйесінде апаратты жне инновациялы технологияларды олдану» халы. ылыми-практ. конф. матер. -ызылорда. 2007. Б.231-235. (А.Е.Саымбаева, Д.С.Майдисаровалармен авторлы бірлестікте)
 16. Математикалы логика пні бойынша тесттік баылау материалдарын растыру мселесі //«Аймауытов таылымы» халы. ыл.-практ. конф. матер. - Павлодар, -2007, Т.3, Б.169-173.
 17. Ксіптік мдениетті алыптастыру мселелері //«Посткеестік кезедегі саяси ылымны алыптасуы мен дамуы: тжірибелер, проблемалар мен ізденістер» халы. ыл. –практ. конф. матер.- Павлодар, -2008. Б.83-85.
 18. Пнні оу мазмнын руды математикалы моделі//«VІІI Стпаев оулары» халы. ыл. конф. матер.- Павлодар, -2008, Б.168-173. (А.С.асьяновамен авторлы бірлестікте)
 19. К вопросу проведения педагогического исследования дистанционного обучения//Бюллетень центра информатики и информационных технологии в образовании. -Мскеу, 2008, №4, Б.113-116.
 20. Бадарламалауды интерактивті оыту мселесі жайында // «VІІI Стпаев оулары» халы.ыл.конф.матер.- Павлодар, 2008, Б.160-165. (Н.Б.Крімовамен авторлы бірлестікте)
 21. ашытытан білім беру технологияларын жоары оу орындарында олдануды шетелдік тжірибесі //«VІІI Стпаев оулары» халы.ыл.конф. матер. - Павлодар, 2009, Т.3, Б.136-141.
 22. Информационное интегрирование в разработке средств дистанционного обучения //«Білім берудегі АКТ» ІІІ айматы ыл.-практ. конф.матер.- Екатеринбург, 2009, Б.72-74.
 23. ашытытан білім беру жадайында білімді баылау// Білім берудегі менеджмент- Алматы, 2009, №2(53), Б. 79-83.
 24. Компьютерная поддержка проектирования содержания учебных курсов //лт Талымы. - Алматы, 2009,-№1(1). Б. 114-118.
 25. Педагогикалы зерттеулерде апараттандыру ралдарын олдану//Абай атындаы азПУ Хабаршысы, - Алматы, 2009, №2(26), Б. 150-155.
 26. Жоары оу орны оытушыларыны ашытытан оыту бойынша ксіби зырлылытары//азастан ксіпкері- Алматы, 2009, №9(76), Б. 11-12.
 27. Методические особенности дистанционного обучения естественно-научным дисциплинам//«III Торайыров оулары» халы. ыл.-теор. конф. матер.- Павлодар, 2009, Т.3, Б. 3-5.
 28. ашытытан интерактивтік сабатарды йымдастыру мселелері // «АКТ дамуындаы ашы ашытытан білім беруді келешегі» халы. ыл.-практ.конф. матер. - Алматы, 2009. Т.2, Б.31-35. (Ж.К.Нрбековамен авторлы бірлестікте)
 29. Жоары оу орнында ашытытан оыту технологиясын ендіру бойынша эксперимент нтижелері //«Дифференциалды тедеулер, анализ жне алгебра проблемалары» V халы. ыл. конф. матер. - Атбе, 2009, Б. 628-629.
 30. ашытытан оытуды педагогикалы психологиялы мселелері //«Педагогикалы білім- азастанны интелектуалды жне инновациялы ресурсы» халы. ыл.-практ. конф. матер.– Семей, 2009, Б. 374-375.
 31. К вопросу организации дистанционного обучения. Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути развития // VIII халы. ыл.-практ. конф.-крмесіні матер. - Томск, 2009, Б. 113-114.
 32. ашытытан оытуды дістемелік жйесін алыптастыру //л-Фараби атындаы азУ Хабаршысы, - Алматы, 2009, №1-2(26-27), Б. 184-188.
 33. ашытытан оытуды дістемелік амтамасыз ету мселелері. //«Педагогикалы білім бсекеге абілетті мамандарды дайындауды негізі іспетті» респуб. ыл.-теор. конф. матер.- Павлодар, 2009, Б. 370-374.
 34. К вопросу использования технологии виртуального обучения.// «Педагогикалы білім бсекеге абілетті мамандарды дайындауды негізі іспетті» респуб. ыл.-теор. конф. матер. -Павлодар, 2009, Б. 374-379.
 35. ашытытан оытуды дидактикалы принциптері. //Білім-Образование. - Алматы, 2009, №6(48), Б. 9-11.
 36. Обучение педагогическим и информационно-коммуникационным технологиям дистанционного обучения. //ПМУ хабаршысы. Педагогикалы сериясы. -Павлодар, 2009, №4, Б.155-159.
 37. К вопросу организации личностно-ориентированного обучения в условиях применения дистанционных технологий обучения.//«Х Стпаев оулары» халы. ыл. конф. матер. -Павлодар, 2010, Б. 112-118.
 38. WEB – баытталан интерактивті тестілеуді бейімділік жйесін жасау //«Х Стбаев оулары» халы. ыл.конф. матер. -Павлодар, 2010, Б.132-136. (Г.Т.рекеновамен авторлы бірлестікте)
 39. ашытытан оыту курсына арналан материалды апаратты модельдеу жолдары. //«Х Стбаев оулары» халы.ыл. конф. матер.-Павлодар, 2010, Б.141-145. (М.С.азанаповамен авторлы бірлестікте)
 40. Методика и средства контроля знаний при дистанционном обучении. Кыргыз Билим бер академиясыны кабарлары. -Бішкек, 2010, №1 (13), Б. 63-67. (А.Е Саымбаевамен авторлы бірлестікте)
 41. ашытытан оытуды дамыту мселесі.//ПМУ хабаршысы, Педагогикалы серия,- Павлодар, 2010, №1, Б.132-137.
 42. ашытытан оыту технологияларыны білім беруге атысушыларды зара рекеттесуіне сері //Білім-Образование, -Алматы, 2010, №2(50), Б.40-43.
 43. Апаратты білім беру ортасында ашытытан оыту ммкіндіктері //азастан ксіпкері, -Алматы, 2010, №6(85), Б.32-34.
 44. ашытытан оу курстарын жобалауды компьютерлік іске асыру//ПМУ хабаршысы, физ.-мат.сериясы,-Павлодар, 2010, №2.,Б.47-54. (М.С.азанаповамен авторлы бірлестікте)
 45. Жоары мектепте білім беруді апараттандыру жадайы, мселелері жне перспективасы. //ПМУ хабаршысы, физ.-мат.сериясы, -Павлодар, 2010, №2.Б.54-58. (Ж.К.Нрбековамен авторлы бірлестікте)

Резюме

Нурбеков Бакыт Жаксылыкович

Теоретико-методологические основы формирования профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания

(информатизация в системе начального, среднего и высшего образования)

Сегодня более двадцати вузов Казахстана осуществляют дистанционное обучение в режиме эксперимента. Однако, недостаточный уровень организации дистанционных занятий в реальном режиме, низкое качество и разобщенность существующих средств информатизации, применяемых при дистанционном обучении, а также, динамическое развитие ИКТ определяют существенные требования к профессиональной компетентности преподавателей, что сказывается на эффективности дистанционного обучения.

Целью исследования является разработка и реализация теоретико-методологических основ формирования профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению.

Объектом исследования: процесс формирования профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению в вузе.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были определены следующие задачи исследования:

 • выявить современные тенденции развития дистанционного обучения, особенности создания и применения средств информатизации для дистанционного обучения на основе анализа состояния дистанционного обучения, изучения особенностей педагогических и телекоммуникационных технологий при дистанционном обучении;
 • разработать модель дистанционного обучения на основе личностно-ориентированного подхода;
 • обосновать теорию формирования профессиональной компетенции преподавателей в области дистанционного обучения, нацеленной на реализацию личностно-ориентированного подхода к обучению;
 • определить информатико-математические методы разработки средств для дистанционного обучения с целью постоянного усовершенствования содержания и методов обучения в соответствии с динамикой развития данной научной области;
 • разработать методиику дистанционного обучения с учетом особенностей информационно-коммуникационных технологий и специфики предметной области;
 • разработать спецкурсы по изучению методологии современной, всемирной информационной магистрали и организации дистанционного обучения с целью коррекции траектории становления будущих преподавателей и повышения квалификации преподавателей в соответствии с историей и логикой развития педагогических и информационно-коммуникационных технологий дистанционного обучения.
 • экспериментально подтвердить эффективность разработанных технологий, средств и методов формирования профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению.

Ведущая идея исследования – Использование теоретических и методологических основ формирования профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению, учитывающие тенденции развития дистанционного обучения является главным фактором успешной организации дистанционного обучения.

Научная новизна исследования:

 1. Определены тенденции развития дистанционных методов обучения на основе теоретико-методологического анализа проблем дистанционного обучени;
 2. Создана модель дистанционного обучения на основе личностно-ориентированного подхода;
 3. Обоснована теория формирования профессиональной компетенции преподавателей в области дистанционного обучения, которая предусматривает реализацию предложенной модели дистанционного обучения, нацеленной на реализацию личностно-ориентированного подхода к обучению, учета выявленных тенденций развития дистанционного обучения;
 4. Определена необходимость и реализовано управление дистанционным обучением с помощью разработки и применения средств дистанционного обучения на основе личностно-ориентированного подхода, интеграции педагогических и информационно-коммуникационных технологий, интегрированного использования инструментальных средств в соответствии с содержанием дисциплины;
 5. Определены информатико-математические методы разработки средств для дистанционного обучения с целью постоянного усовершенствования содержания и методов обучения с учетом достижения данной научной области;
 6. Разработана методика дистанционного обучения с учетом особенностей предметных областей, информационно-коммуникационных технологий;
 7. Разработаны спецкурсы по изучению методологии всемирной, современной информационной магистрали и организации дистанционного обучения преподавателями в соответствии с историей и логикой развития педагогических технологий и ИКТ дистанционного обучения.

Теоретическая значимость исследования заключается определении тенденций развития дистанционного обучения на основе анализа результатов иследования проблем дистанционного обучения, определении содержания подготовки, направленной на личностно-ориентированное обучение и разработке методики формирования профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению и, в рассмотрении и развитии сферы науки - информатизации образования в качестве направления подготовки кадров. Вместе с тем, показаны возможности осуществления личностно-ориентированного дистанционного обучения с позиции интегративного подхода.

Практическая значимость исследования. Разработанная модель личностно ориентированного дистанционного обучения может быть применена при формировании профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению. Для подготовки программно-методического обеспечения дистанционного обучения, отбора и логического структурирования учебного материала, а также создания средств дистанционного обучения предложены информатико-математические методы. Предложенная методика позволяет повысить уровень профессиональной компетенции преподавателей по дистанционному обучению.

Апробация результатов исследования. Содержание и основные положения диссертации докладывались на международных конференциях и республиканских научных конференциях. При личном участии соискателя создан факультет дистанционного обучения в ПГУ им.С.Торайгырова, контингент дистанционно обучающихся возрос более, чем в 7 раз, по ряду специальностей реализуется смешанная модель обучения. Осуществлено повышение квалификации в области педагогических и ИКТ дистанционного обучения более 800 преподавателей. Возглавляемый факультет дистанционного обучения в составе ПГУ им.С.Торайгырова прошел Международную сертификацию IQ Net («Русский регистр» 2007, 2010), Государственную аттестацию. Данным вузом активно осуществляется интегрирование в мировое образовательное пространство ((Таразская Хартия (Атау, 2008), Великая Хартия университетов (Болонья (Италия), 2009)). Активная работа в составе Республиканской Ассоциации вузов КазРЕНА и Ассоциации «Сибирский открытый университет» с целью осуществления идеи открытого образования показывает опыт осуществления дистанционного обучения.

Перспектива исследования. Такие проблемы как разработка новых средств информатизации для дистанционного обучения на основе информатико-математических методов, и совершенствование методической системы подготовки преподавателей к дистанционному обучению, направленному на интеграцию педагогических технологий и ИКТ, интегрированное использование инструментальных средств дистанционного обучения, информационное интегрирование в разработке средств дистанционного обучения требуют дальнейшего исследования.

Summary

Nurbekov Bakhyt Zhaksylykovich

Theoretic-methodological formation basis of professional competence of teachers on distance learning

13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (informatisation of primary, secondary and tertiary education)

Today, more than twenty universities in Kazakhstan carry distance learning mode of the experiment. However, an insufficient level of organization the distance learning study in the in real, is the low quality and disunity of means of informatisation used in the distance learning, as well as dynamic growth of the ICT put an essential requirements on professional competence of teachers which influence the effectiveness of distance learning and shows the relevance of the research topic.

The aim of the research is working out and realization of theoretical and methodological basis of formation of professional competence of teachers on distance learning.

The object of research: the process of formation of professional competence of teachers on distance learning.

In consistent with assigned aim the following objects were defined:

 • finding modern tendency of development of distance learning, main features of formation and use of means of informatisation for distance learning on the basis of state analysis of distance learning, the study of characteristics of pedagogical and telecommunicational technologies on distance learning;
 • develop approaches for designing of methods of formation of professional competence of teachers on distance learning;
 • define informatic-methematical methods of designing means for distance learning;
 • develop methodological means of teaching for programming with use of the means of informatisation with a glance specifics of telecommunicational technologies and distance learning specifics.
 • develop special courses on learning of modern, world methodology of informational dataway and organization of distance learning with the purpose of correction of path formation of the future teachers and professional development of teachers in consistent with history and logic of development of pedagogical and informational-telecommunicational technology of distance learning.
 • Experimentally confirm the effectiveness of developed technologies, means and methods of a formation of professional competence of teachers of distance learning.

The main idea of the research – using the theoretical and methodological foundations for the formation of professional competence of teachers through distance education, taking into account the trends of distance learning is the main factor for successful distance learning.

Scientific novelty of the research:

 • Trends determination of the development of distance learning on the basis of theoretic-methodological analysis of problem of distance learning;
 • Created the theory of distance learning on the basis of individual-oriented approaches;
 • The theory of the formation of professional competence of the teachers was devised in the sphere of distance learning which is considered the realization of the given model of distance learning which is directed on the realization of individual-oriented approaches of learning, a record of the discovered tendency of the development of distance learning;
 • The necessity and implemented management distance learning through the development and application of distance learning through learner-centered approach, the integration of educational technology and informational-telecommunicational technology, the integrated use of tools in accordance with the content subject.
 • Informational-mathematical methods of design of means for distance learning with the purpose of permanent development of the content and methods of teaching with the progress of the given scientific area were defined;
 • The method of distance learning, taking into account peculiarities of subject areas, information and communication technologies;
 • Develop special courses on learning of modern, world methodology of informational dataway and organization of distance learning with the purpose of correction of path formation of the future teachers and professional development of teachers in consistent with history and logic of development of pedagogical and informational-telecommunicational technology of distance learning.

Theoretical value of the research concluded in the defining the tendency of the development of distance learning, in implementing the analysis and generalizing results of the research of the question of distance learning, defining the content of teachers preparation to the individual-oriented distance learning and methodology of the formation of the professional competence on distance learning in the examination and, in the consideration and development of science - Information Education as the direction of training. However, the possibility of student-centered distance learning from the perspective of the integrative approach.

Practical value of the research. The developed model of individual-oriented distance learning will be used in the formation of the professional competence of teachers on distance learning. Informatics mathematical methods for training programme methodology provision for distance learning, the selection and logical structure of educational materials and for the creation of means of distance learning were defined.

Approbation of the research results. The content and the main provisions of the thesis were presented at international conferences and republican scientific conferences.

With the personal participation of the aspirant the faculty of distance learning was created at S.Toraighyrov PSU, the contingent of distance learners has increased by more than 7 times, a number of specialties implements the mixed model of training. The advanced training in pedagogical and ICT of distance learning of more than 800 teachers has been implemented.

The faculty of distance learning as part of the S.Toraighyrov PSU passed the International certification IQ Net («Russian Register», 2007, 2010), the State review. The university actively integrates into global educational environment ((Taraz Charter (Aktau, 2008), the Great Charter of Universities (Bologna (Italy), 2009)). In order to implement the ideas of open education the active work as a member of the Republican Association of KazRENA Universities and the Association of «Siberian Open University» demonstrates the experience of implementing the distance learning.

Such problems as the design of new means of informatisation of distance learning on the basis of informational-mathematical methods and development methodological system of training of teachers for distance learning directed on integration of pedagogical technologies and informational communicational technologies, integrated use of instrumental means of distance learning, informational integration on design of the means of distance learning demand further research.Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.