WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

«ОЖ 636. 082.12 олжазба ыында Бейшова Индира Салтан ызы ...»

-- [ Страница 2 ] --

останай жылы тымыны негізгі аталы іздеріні генетикалы араашытыы мен састыын анытаудаы кластерлі сараптамасы ДН микросателлитіні 17 локусы бойынша рбір аталы ізді зіндік ерекшелігі мен атар састыы болатыны аныталды, бірінші кластерді Зевс пен Бобрик аталы іздері рса, екінші кластерді осы аталы іздерге генетикалы крсеткіштерімен састыы жаын Бурелом, ал шінші кластерді Форт, тртінші кластерді Неон аталы іздері рды (диаграмма 6).

Сонымен ртрлі тымдар мен тым ішіндегі дифференциацияны кешенді баалау кезінде микросателлитті локустарды олдана отырып, кластерлік сараптама дісіні тиімділігін белгілеуге болады. Аталы іздерді зара генетикалы састыыны максималды коэффициенті 0,699 рды.

Жргізілген кластерлі сараптама аталы іздер арасында полиморфты гендер дегейінде жеткілікті генетикалы састы пен зара араашытыы болатынын анытады. Бл аталы іздерді генетикалы дифференциациясын жоары дегейде жне тымны генеалогиялы рылымын жасаудаы селекциялы жмыстарда олдануда тиімді екенін куландырады.

Тымда аталы іздер нерлым бір текті болса, ол сорлым асыл тымды трыдан аланда траты жне баалы болып саналады. Біра аталы іздер арасында тымды одан рі жетілдіруде барынша икемді болуа ммкіндік беретін айырмашылытар да болуы тиіс. Аталы іздерді ішіндегі біртектілік здігінен пайда болмайды, оны бірнеше рпаты бойында осы ізді баалы ерекшеліктерін сатап, дамытуа баытталан масатты ізішіндік срыптау мен жп тадау арылы алыптастырылады. Мндай аталы іздерді сатап, сіру, жетілдіру шін шыу тегі жнінен оларды негіз салушымен байланысы бар барлы жануарларды емес, аталы із стандартына барынша толы жауап беретін оларды е жасы блігін ана пайдаланады.


3.4 останай жылы тымыны негізгі аталы іздеріні ата-тегін баылауда ДН микросателлитін олдануды тиімділігі


Жылы шаруашылыында ДН микросателлиттеріні полиморфизміні негізгі олданбалы маыналарыны бірі болып асыл тымды малдарды шыу тегін баылау табылады. Бгінгі кні жылыларды шыу тегі мен бірегейлендіруді шынайылыын баылауды жалыз тиімді тсілі болып генетикалы полиморфизм дісін олдануа негізделген генетикалы сараптау табылады.

останай жылы тымыны аталы іздеріні ата-тегін баылауды тиімділігіне атысты жргізілген локустарды салыстырмалы крсеткіші Неон аталы ізінде HMS2 (0,690 бірлік лесінде ), Форт аталы ізінде HMS6 (0,719), Бобрик аталы ізінде AHT5 (0,628) жне Бурелом аталы ізінде AHT4 (0,656) локустарыны аталы іздерді ата-тегін баылауда тиімділігіні жоары екенін крсетті (кесте 7).

Кесте 7 - Зерттелген останай жылы тымыны аталы іздеріні ата-тегін баылауды тиімділігі


Локустар Негізгі аталы іздер
Неон Форт Бобрик Зевс Бурелом
(n=28) (n=18) (n=15) (n=6) (n=8)
VHL20 0,402 0,473 0,590 0,570 0,600
HTG4 0,417 0,557 0,606 0,262 0,274
AHT4 0,437 0,335 0,383 0,464 0,656
HMS7 0,559 0,402 0,439 0,573 0,548
HTG6 0,516 0,369 0,491 0,484 0,520
AHT5 0,635 0,553 0,628 0,385 0,441
HMS6 0,532 0,719 0,311 0,431 0,612
ASB23 0,322 0,579 0,554 0,481 0,571
ASB2 0,493 0,590 0,421 0,527 0,559
HTG10 0,618 0,499 0,465 0,505 0,499
HTG7 0,593 0,544 0,348 0,381 0,624
HMS3 0,408 0,663 0,547 0,347 0,575
HMS2 0,690 0,355 0,455 0,565 0,488
ASB17 0,628 0,475 0,559 0,230 0,598
LEX3 0,599 0,621 0,613 0,368 0,295
HMS1 0,568 0,380 0,271 0,385 0,484
CA425 0,558 0,391 0,413 0,412 0,422
орташа крсеткіш 0,99999 0,99999 0,99998 0,99987 0,99999


Жалпы аланда, ДН микросателлитіні 17 локусын олдана отырып, зерттелген аталы іздерінді ата-тегін тиімді баылау Неон, Форт жне Бурелом аталы ізінде 0,99999, яни 99,999% раса, Бобрик аталы ізінде 99,998%, ал Зевс аталы ізінде 99,987% рады. Осы аталы іздерді ішінде ата-тегін баылауды Зевс аталы ізі талап етеді, йткені оны тиімділігі 0,99987 немесе 99,987 %.

орытынды

1 останай жылы тымына жргізілген ДН микросателлитіні генотиптеу нтижелері рбір аталы ізде кездесетін аллельдерді ртрлі болуы жне оларды кездесу жиілігімен ерекшеленетінін крсетті, йткені рбір аталы із 17 локус бойынша зіні генетикалы рылымы болатыны аныталды.

2 ДН микросателлитіні 17 локусыны сараптамасы бойынша зерттелген останай жылы тымыны негізгі аталы іздерінде зара генетикалы дифференциациясы болатынын крсетті.

3 Зерттелген 17 микросателлитті локустарды рбіреуінде кездесетін аллельдерді саны 7-ден 12-ге дейін жетті. Сонымен атар, HMS6 жне ASB23 локустарында брын байалмаан аллельдер кездесті: HMS6R аллелі – Форт аталы ізінде, ASB23N - Неон, ASB23E – Бобрик жне Бурелом, ASB23O – Бобрик аталы іздерінде кездесті.

4 Бір локуса келетін аллельдерді (NV) орташа мні 3,8 (HTG10 локусында 5,2-ден HTG4 локусындаы 2,9-ге дейін), ал аллельдерді тиімді олданыстаы орташа саны (Ае) 3,5 (HTG10 локусында 5,8-ден HMS1 локусында 2,05-ке дейін) бірлік лесін рды.

5 Аллельдерді е ке таралу спектрі бойынша Неон (жалпы кездесетін аллель саны 121), ал осы аталы ізде ана кездесетін аллель саны бойынша Неон жне Бобрик (Ра=10) аталы іздері ерекшеленді. Ал алан аталы іздерді аллелофонды орташа есеппен 100 аллель шамасында болды.

6 Зерттелген аталы іздерді ішінде Бобрик аталы ізінні гетерозиготалы дегейі алыпты (Fis=0.004), Форт (-0.080) жне Зевс (-0.066) аталы іздерінде жп ру кезінде генетикалы ртрлілігіні кп араласуынан осы топта гетерозиготтылыты арты болуын, ал Неон (0,086) жне Бурелом (0,078) аталы іздерінде гетерозиготтылыты жетіспеушілігі аныталды.

7 останай жылы тымыны негізгі аталы іздеріні генетикалы полиморфизміні полиморфтылы дегейі (Ае) бойынша Бобрик жне Неон аталы іздері, баыланатын гетерозиготалы дегейі бойынша Зевс, ал ктілетін гетерозиготты дегейі бойынша Бурелом, тек бір аталы ізде ана кездесетін аллельдерді саны бойынша Неон аталы іздері ерекшеленді.

8 ДН микросателлитіні 17 локусын олдана отырып, зерттелген аталы іздерінді ата-тегін тиімді баылау Неон жне Форт, Бурелом аталы іздерінде 0,99999, Бобрик аталы ізінде 0,99998, Зевс аталы ізінде 0,99987 бірлік лесін, яни 99,987% рады.

ндіріске сыныс

1 Шаруашылыта генотипі жаынан із бастаушыдан рпатары алыстамау жне аталы ізді тым уалайтын асиеттері кбейе, беки тсу шін, оларда жиі кездесетін аллельдерді жиынтыын сатап генотипінде сас аллельдері бар биелермен жптастыруды жне де орташа инбридингті масатты олдануды сынамыз.

2 Тымны, жеке популяцияларды, тым ішіндегі типтерді, аталы іздерді генетикалы тепе-тедігін сатау шін, ДН микросателлитіні гетерозиготалы дегейін баылауда фиксация индексін (Fis) олдануды сынамыз. Зерттелген топта фиксация индексі теріс, яни гетерозиготалы дегейі арты болса, жптастыру кезінде генотипі жаынан сайтын биелермен масатты орташа инбридингті олдануды, ал фиксация индексі о боланда генотипі жаынан самайтын биелермен жптастыру арылы гетерозиготты генотиптерді санын кбейтуді сынамыз.

3 Тымны жне тым ішіндегі аталы іздер мен аналы яларды генетикалы мониторингін жргізуде, популяцияларды генетикалы ртрлілігін баалауда жне селекциялы бадарламаларды руда мбебап генетикалы маркер ретінде жоары полиморфты ДН микросателлиттеріні локустарын олдануды сынамыз.

4 Асыл тымды жылыларды ата-тегіні дрыстыын ДН микросателлитіні 17 локусы бойынша баылау 99,999%-а дейін тиімді боландытан, шаруашылытарда осы 17 панельді олдануды сынамыз.Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.