WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

ОЖ 338.432:339.187.62 (574.3) олжазба ыында

ОЙТАНОВА ЛИЯ ЖЕІСЫЗЫ

«Ауыл шаруашылыында лизингті алыптасуы жне дамуы (Орталы азастан аймаыны материалдары негізінде)»

08.00.05 – Экономика жне халы шаруашылыын басару

(ауыл шаруашылыы)

Экономика ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесіні

ізденісіне арналан диссертацияны

авторефераты

азастан Республикасы

Астана, 2010

Диссертациялы жмыс Е.А. Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университетінде орындалан

ылыми жетекші: экономика ылымдарыны докторы

.. лімбаев

Ресми оппоненттері: экономика ылымдарыны докторы

Б.Н. Исабеков

экономика ылымдарыны докторы

З.Н. Борбасова

Жетекші йым: аза экономика, аржы жне

халыаралы сауда университеті

орау 2010 жылы 26 арашада саат 13.00-де С. Сейфуллин атындаы аза агротехникалы университеті жанындаы Д 18.08.01 диссертациялы кеесінде теді. Мекен-жайы: азастан Республикасы, Астана., Жеіс даылы, 62.

Диссертациямен С. Сейфуллин атындаы аза агротехникалы университетіні кітапханасында танысуа болады.

Автореферат 2010 жылы «____» азанда таратылды.

Диссертациялы кеесті

алым хатшысы, экономика

ылымдарыны докторы М.Ш. Кенжеболатова


КІРІСПЕ

Зерттеу таырыбыны зектілігі. Соы жылдары азастан Республикасы зіні экономикалы дамуы мен рылымы бойынша индустриалды-инновациялы, аграрлы баытты станушы мемлекет ретінде танылуда. Осыан байланысты елімізді ауыл шаруашылыы саласында азіргі заманы талапа сай згерістер мен ты серпіліс беретін іс-шараларды жргізу ажеттілігі айындалуда.

Елбасымыз Н..Назарбаев зіні 2009 жылы халыа арнаан жолдауында мемлекетімізді келешектік дамуындаы ауыл шаруашылыты маыздылыын атай отырып, осы салада «азы-тліктік ауіпсіздікті амтамасыз ету – мемлекет шін маызды міндеттерді бірі болып табылады»,-деді. Аталан міндеттерді орындалуы лизингтік ызметтер рыногын алыптастыру арылы аграрлы секторды материалды-техникалы амтамасыз етумен тыыз байланысты.

лемдік рынокта лизинг ксіпорындарды инвестициялы ызметінде траты жне белсенді трдегі жайасымдылыына арамастан, азастанда лизингті ммкіншілігі мен оны трлері уаытылы арастырылмай, тжірибеде жзінде олданылмаан. Бірата, соы кезедері ауыл шаруашылыы саласындаы реформаларды шегінде лизингтік операциялар жеткілікті клемде болмаса да, оларды жетілдіретін негізгі баыттары айындалуда. Атап айтса, клік ралдары лизингі, ауыл шаруашылыы техникасы лизингі, оалмайтын млік, нерксіптік рал-жабды, баспа жабдытары жне т.б. мліктер лизингілері даму рдісімен сипатталуда.

Жаа онжылдытаы жаа ммкіндіктермен дамуды кздеп отыран елімізді тратылыы мен леуметтік жадайыны жасаруына тікелей ыпал ететін ауыл шаруашылы саласындаы зекті мселелерді шешуде лизингтік атынастар нарыыны жеткілікті дегейде ызмет етуі наты ролді атарады. Осыан байланысты, лизингтік атынастарды лсіз кйде дамушылыы, тжірибелілікті аздыы, т.б. жаымсыз факторлар - лизинг нарыын рістетуді жаа кзарастары мен инновациялы адамдарын, тсілдерін, ты згерістерді алыптасу ажеттілігін айындауда.

Ауыл шаруашылы секторы субъектілері болып саналатын ндірушілер, ксіпкерлер, шаруа ожалытарыны меншіктік істерін дамуытуа ажетті ауыл шаруашылы техникасы мен технологияларын, рал-жабдытары, т.б. ндіріс ресурстарын игеру жне оны тымды олдануды басаратын рдістерді енгізетін лизингтік атынастарды азіргі мселесі мен келешектік жандануын арастыратын ылыми зерттеу жмысыны таырыбы ел экономикасы шін зекті рі дер кезеділігімен сипатталады.

Таырыпты зерттелу дегейі. Лизингтік атынастар нарыын басаруды ртрлі трыдан арастыру М. Гордон, Т. М. Кларк, Ф. Фабоцци, Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит, В. Хойер сияты шетелдік алымдарды ебектерінде орын алан. Лизингтік атынастарды алыптасу мселелері Л.Прилуцкий, Е.Н. Чекмарева, В.А. Шабашев, В.Д. Газман, В.А. Горемыкин, А.В. Касимов, Е.В. Кабатова, А.А.Иванов, А.Н. Киркоров, В.М. Джуха, А.Л. Смирнова, В.Г. Макеева жне баса да ресейлік алымдарды ебектерінде жан-жаты арастырылан. Лизингтік атынастарды басаруда олданылатын дістемелік тсілдер жне ауыл шаруашылыында лизингтік операцияларды дамуы О.Б. Баймуратов, К.А. Сагадиев,.С. Смалов, Б.Н. Исабеков, Б.К. Баишев, Ф.С. Сейдахметова, А. Желдібаев, Г.С. Сейтасымов, И.Е. Таашев, З.Н. Борбасова ебектерінде крініс тапан. Лизингтік рынокты ілімдік жне тжірибелік мселелерін шешуге жне ауыл шаруашылыы ндірісі экономикасына едуір лес осан отанды экономист-алымдар: К.Р. Нрмаамбетов,.. лімбаев,.. буов, Б.Е. Рстембаев, В.В. Григорук, Т.И. Есполов, Ж.С. Сндетов, А.А. Сатыбалдин жне т.б.

Зерттеуді масаты мен міндеттері. Диссертациялы зерттеу масаты ауыл шаруашылыында лизингтік атынастарды алыптасуы мен дамуы бойынша ылыми-тжірибелі сыныстарды зірлеу болып табылады.ойылан масата байланысты келесі міндеттерді шешу ала ойылды:

 • лизингті экономикалы мні мен мазмнын ашып, оны анытамасын натылау;
 • ауыл шаруашылыында лизингтік атынастарды азіргі жадайын талдау арылы аржылы лизингті тиімділігін баалау;
 • азастан Республикасында ауыл шаруашылыында лизингтік атынастарды дамытуда мемлекеттік олдау шараларын зірлеу;
 • араанды облысы ауыл шаруашылыында лизингтік атынастарды дамуын болжау.

Зерттеу аясы ауыл шаруашылыында лизингті алыптасу мен даму аясында ілімдік жне олданбалы сипатта тжірибелі, йымдастырушылы-экономикалы атынастарды жиынтыы болып табылады.

Зерттеуді нысаны Р ауыл шаруашылыын азіргі заманы ндіріс ралдарымен лизингтік негізде ресурсты амтамасыз етумен айналысатын ксіпорындар мен йымдар табылады.

Зерттеуді ілімдік жне діснамалы негізі лизинг жне рентинг, агробизнес негіздері жне экономикалы талдау бойынша азастанны, ТМД елдеріні, алыс шетелдерді жетекші алым-экономистеріні ебектері, мерзімді баспасз басылым деректері, диссертациялар мен монографиялар, зіндік жеке зерттеулер болып табылады. Зерттеу кезінде келесі ылыми дістер олданылды: талдау мен синтез, жалпылау, статистикалы жне апаратты талдау дістері, сызбалы талдау, кластерлік талдау, кестелік жне сызбалы трдегі уаытты атарлар мен болжау дістері табылады.

Зерттеу жмысыны дереккздері. азастан Республикасы Статистика жніндегі агенттігі мен араанды облысы Статистика жніндегі басарманы статистикалы мліметтері, «азАгроаржы» А есептік мліметтері, азастан Республикасыны мемлекеттік нормативтік мліметтері, салалы дістемелік материалдары, баспа бетіндегі басылымдар, сонымен атар, Интернет материалдары амтамасыз етеді.

Диссертациялы зерттеуді ылыми жаалыы. Жргізілген диссертациялы зерттеуді барысында алынан, маыздылыты атаратын нтижелер жне оларды ылыми жаалыы келесілер болып табылады:

 • лизингтік атынастара тиісті тжірибеде бар ілімдік-дістемелік негізде авторды з тжырымдамалары берілді;
 • азастан Республикасы айматарына агролизингке инвестициялы тартымдылыы бойынша кластерлік талдауды олдану арылы авторлы талдаулар сынылды;
 • автор тарапынан лизингтік атынастарды экономикалы тиімділігін анытайтын лгі сынылды;
 • азастан Республикасында лизингтік атынастарды нормативтік-ыты базасын жетілдіру бойынша сыныстар жасалды;
 • азастан ауыл шаруашылыында лизингтік атынастарды мемлекеттік реттеуді жетілдіру шаралары сынылды;
 • рынокты экономика жадайында ауыл шаруашылыы субъектілеріні ызметтеріні тиімділігін арттыруа сер ететін лизингтік атынастарды дамуына келешектік болжау жасалды.

орауа сынылатын негізгі тжырымдар:

1) автор тарапынан «лизинг» ымына жасалынан ылыми-ілімдік зерттемелер;

2) аша аымын лгілеу жне шыындарды есепке алу дістері арылы лизингті экономикалы тиімділігін анытаудаы жйелендірулер мен талдаулар жиынтыы;

3) Р айматарыны агролизингке салынатын инвестициялар тартымдылыыны дегейі бойынша жасалан кластерлік талдау нтижелері;

4) ауыл шаруашылыы субъектілері ызметтеріні тиімділігін арттыруа сер ететін лизингтік атынастарды келешектік дамуын анытайтын авторлы сыныстар.

Зерттеуді ілімдік жне практикалы маызы диссертацияда дйектелген ілімдік ережелер, зірленген сыныстар, тжырымдалан нтижелер мен соны негізінде даярланан сыныстар Е.А.Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университетіні оу процесінде, араанды облысы Ауыл шаруашылыы басармасында жне «азАгроаржы» А араанды облысы кілеттігінде олданылады жне АК-ді мемлекеттік олдау бадарламаларын зірлегенде жне лизингтік атынастарды реттейтін нормативтік-ыты базаны дайындаанда олдануа болады.

Зерттеу нтижелеріні сынатан туі жне іс жзінде олданылуы. Диссертациялы зерттеуді негізгі жадайлары мен нтижелері халыаралы жне республикалы ылыми-тжірибелік конференцияларда жары крді: Актуальные проблемы современности (Караганда, 2003); Политика экономического роста Республики Казахстан: теория и практика реализации: (Караганда, 2003.); азастан Республикасыны индустриалды-инновациялы дамуыны ілімдік жне тжірибелік аспектілері (Алматы, 2004); Академик Е.А. Букетов – ученый, педагог, мыслитель (Караганды, 2005); Айматы траты даму стратегиясы (араанды, 2005); Тезисы докладов 64-й Научно-технической конференции (Новосибирск, 2007); Жоары оу орындарында білікті мамандар даярлауды зекті мселелері (Тараз, 2007); Актуальные проблемы и ориентиры развития экономики Казахстана (Караганда, 2007); Экономика Республики Казахстан в условиях углубления рыночных преобразований (Караганда, 2007); Маркетинг и общество (Казань, 2009); азастан Республикасындаы ксіпкерлікті дамуы мен инновациялы жйені алыптасу мселелері (араанды, 2009); Экономические и юридические аспекты развития регионов (Челябинск, 2009.).

Зерттеу нтижелеріні жариялануы. Диссертация таырыбы бойынша жалпы клемі 4,88 б.т. 16 ылыми жмыс жары крді, оны ішінде Р БМ-ні Білім жне ылым саласындаы баылау комитеті сынан басылымдарда 4 маала жары крді.

Диссертацияны рылымы мен клемі. Диссертация кіріспеден, 9 блімшеден тратын ш тараудан, орытындыдан, пайдаланылан дебиеттерден жне осымшалардан трады.

НЕГІЗГІ БЛІМ

Лизинг-ксіпкерлік, коммерциялы ызметті, ызмет крсету саласындаы бизнесті жаа нысаны жне дниежзілік экономикасыны серпінді дамуыны жаа туындыларыны бірі. Соан байланысты лизингті ілімдік жне дістемелік аспектілеріне, сонымен бірге аржылы-экономикалы ымдар теориясы мен тжірибесінде олданылатын негізгі тсініктерге, негізгі орларды айта деудегі лизингті ролі мен мніне тоталу керек. Лизинг саласында жалпыа бірдей абылданан терминология мен жіктемені жо болуына байланысты ілімдік мселелер азастанда оны дамуына тежеу болып отыр. Бл мселе бірнеше рет лизингтік атынастар саласында ызмет етіп отыран ксіпорындар басшыларымен, кеес берушілермен жне аналитиктермен ктеріліп отыр. азіргі уаыта дейін азастанда лизингті орны мен келешегін, терминологиясын анытау зерттеліп жатыр. Себебі азастанды экономикада лизингті олдану жаа тсілдерді бірі болып табыландытан, оны рылуы, іске асыруды трлі формалары мен лизинг сызбаларын йымдастыру ерекшеліктері лі толы зерттелмеген.

«Лизинг» тсінігіні мнін ашатын кптеген авторларды келтірілген анытамалар дрыс болып саналандыымен, олар толы болып табылмайды. Себебі, крсетілген анытамалар лизингті кмегімен шешілетін негізгі масаттар мен міндеттерді толы ашып крсетпейді. Соан байланысты лизингтік атынастарды жала беру атынастарымен толы сйкестендіретін анытамалар бізді лизинг туралы тсініктерімізбен сйкес келмейді. йткені, мндай тсініктер лизингті те тар шеберде тсіндіреді жне де бгінгі шаруашылы атынастарыны нысанын толы трде ашпайды. Сонымен, ойларымызды орытындылай келе, біз лизингті экономикалы мнін жне жеке категория ретіндегі мазмнын ашып крсететін жне жоарыда айтылан кзарастарды ескеретін зіндік анытамамызды сынамыз. Яни, лизинг – бл йымды-экономикалы атынасты трт трін, яни жала беру, саудалы, инвестициялы жне аржылы жаын енгізетін, сонымен бірге млікті лизингке беруші мен млікті лизингке алушыны арасындаы серіктестік атынастардан тратын ксіпкерлік ызмет трі.

Рынок жадайында Р-cы ауыл шаруашылыы ксіпорындарыны ызмет етуіні маызды шарты шаруашылыты тиімділігі болып табылады, яни ауыл шаруашылы ндірісін енгізетін ксіпкерлік ызметті кез келген салаларында пайданы алуды кздейді. Аграрлы секторды айта рылу, рынокты экономиканы жаа тсілдерін олдану кезеінде шаруашылы тиімділігі тмендеп кетті.

азастанны аржыгерлер ассоциациясыны баалауы бойынша 2008 жылы Р-ны лизинг нарыыны клемі 1192,2 млн. АШ долл. рады. 2008 жылы 2007 жылмен салыстыранда рынок клеміні сімі 525,7 млн. АШ долл. болды (сурет 1 ).

Сурет 1 – Р-да 2002-2008 жж. лизингтік компаниялармен іске асырылан келісім-шарттарды жалпы ны

Ескерту: Автор статистикалы мліметтер негізінде жасаан.

Рынокты даму беталысыны бірі келісім-шарттар ны мен лизингтік ммілелер саныны суі болып табылады. Лизингке берілетін мліктерді ішінде 39% ауыл шаруашылыы техникасы, оны ішінде негізгі лес тракторлар мен егін жинайтын комбайндара (80%) келеді (сурет 2).

Сурет 2 – аржыландыру кздері бойынша негізгі капитала

инвестиция рылымы

Ескерту: Автор статистикалы мліметтер негізінде жасаан

Агролизингке салынатын инвестиция тартымдылыыны дегейі бойынша азастан Республикасыны айматарына кластерлік талдау жргізілді. азастан Республикасы айматарыны агролизингке инвестиция салу тартымдылыыны дегейі бойынша кп лшемді жіктемесі 2008 жылы аграрлы секторды дамуыны келесі крсеткіштерін олдану арылы жргізілді (кесте 1).

Кесте 1 – азастан Республикасы айматары бойынша 2008 жылы аграрлы секторды крсеткіштері

Облыстар Крсеткіштер
1 2 3 4 5 6 7
Амола 4273 137973,8 4501,2 3011,6 7,5 18658 7900
Атбе 3929 66085,9 801,1 553,6 8,5 7054 1732
Алматы 47991 183097,8 898,3 659,7 16,2 11668 1338
Атырау 1689 17185,7 6,3 0,4 6,5 2005 7
Шыыс азастан 16389 110205,4 1065,7 196 4,3 18629 2919
Жамбыл 15090 63202 492,7 152,5 8,3 4554 722
Батыс-азастан 3642 57965 660,5 714,4 13,3 9547 1715
араанды 5969 75387,4 973,9 350 5,7 10910 2476
останай 5391 237915 4731,2 4790,2 11,5 19639 9306
ызылорда 1262 29718,4 146,1 218,3 30,7 2932 476
Маыстау 664 4282,3 0,6 0 0 98 0
Павлодар 2977 53753,9 1043,5 185,6 3,7 9954 1920
Солтстік азастан 3848 202234,9 4146 4550,2 12,4 18882 8144
Отстік азастан 61508 134116,2 648,6 195,3 11,6 11569 725
Астана. 10 7602,7 2,1 0,5 13,1 188 4
Алматы. 19 3462 1,4 0,1 7,3 182 11
Ескерту: Автор 2008 ж. статистикалы мліметтер негізінде жасаан

Мндаы крсеткіштер атауы: 1 - рекет етуші ауыл шаруашылыы рылымдарыны саны, бірлік; 2 – ауыл шаруашылыы жиынты німі, млн.тг.; 3 – негізгі ауыл шаруашылыы даылдарыны егістік алабы, мы га,; 4 – днді жне брша днді даылдарды жалпы тсімі, мы тонна; 5 – днді жне брша днді даылдарды тсімділігі, ц/га; 6 – тракторларды саны, бірлік; 7 – бидай жинайтын комбайндар саны, бірлік.

Кластерлік талдауды ртрлі алгоритмімен жргізілген топтамадан алынан нтиже негізінде біз топтар арасындаы орташа байланыс дісін тадады, йткені оны негізінде блуді е тиімді нтижелерін алуа ол жеткізуге болады. 3 суретте зерттеліп отыран айматы субъектілерді жиынтыын кластерге блуді сызбалы нтижесі крсетілген.

Сурет 3 – Айматарды жіктеу дендограммасы

Ескерту: Автор статистикалы мліметтер негізінде жасаан.

Алынан жіктемені талдай отырса, тртінші кластерге аграрлы секторды дамуыны жоары дегейіндегі айматарды біріктіруге болады. Яни бл тртінші кластерді аграрлы секторды дамытуа талпынысын, сол арылы агролизингке йылатын инвестициялы салымдарды сімін амтамасыз етеді. Яни, аграрлы секторды дамытуды тменгі лесі 3 кластерде байалады, дамуды орташа лесі 2 кластерде, 1 кластерді крсеткіштері дамуды жоары лесін анытайды. Осы талдау нтижесі бойынша араанды облысы 2 кластерге еніп отыр жне оны даму болашаы орташа дегейде болып отыр. Сондытан бл аймата лизингтік атынастарды дамуы да, сйкесінше орташа екендігі аны.

Р-ы лизинг нарыыны рылымын арастырып кетейік. 2008 жылы банктік операцияларды жеке трлерін атаратын аржылы йымдарды ішінде ауыл шаруашылыын белсенді аржыландыратындарды бірі «азАгроаржы» А (жалпы клемдегі лесі 45%), «Астана-Финанс» А (28%), сонымен бірге «Халы Лизинг» А (8%), «БРК-Лизинг» А (7%), «БТА Orix Лизинг» А (4%), «АТФ-Лизинг» А (2%), «Нр-Лизинг» (1%), «Центр-Лизинг» А (1%), «Темір-Лизинг» А (1%) болып табылады.

«азАгроаржы» А негізгі аражаттарды аржылы лизингі саласында ызмет крсету бойынша азастан Республикасындаы бірегей аржылы рылым болып табылады Бл компанияны 10 жылды мір сру барысында жалпы ны 82,2 млрд. Тегеге 12 мы бірлікке жуы техника аржыландырылды, бл шамамен 9 жыл ішінде жалпы республика бойынша сатып алынан техниканы 20% райды. Яни, рбір бесінші ауыл шаруашылыы техникасы «азАгроаржы» А арылы алынан.

«азАгроаржы» А лизинг нарыындаы ірі бірлестік тріндегі рылымны бсекеабілеттілігін баалай келе, оны ызметіне SWOT-талдау жасалды (кесте 2).

Кесте 2 - «азАгроаржы» А ызметіне SWOT-талдау

лді жатары лсіз жатары
1 2
1. Компания ызметін бюджеттік аражаттар есебінен жыл сайын мемлекеттік олдау; 2. Тарматалан филиалдар жйесі; 3. Ауыл шаруашылыы техникасын ндірушілер мен жеткізушілерімен байланыс; 4. Ауыл шаруашылыы субектілеріне алынатын техника мен жабдытарды ке аясы; 5. Лизингке алынатын техникаа сервистік ызмет крсетуді йымдастыру. 1. Алашы ірі капитал салымын талап етеді; 2. Басарушылы ызмет айтарлытай кеейеді; 3. Басаруды иын рылымы; 4. ызметтерді кптігінен жйені дрыс баылау иындыы
Ммкіндіктері ауіптер

Кестені соы

1 2
1. Мемлекет тарапынан траты олдау табу 2. Негізгі шарттар бойынша бсекелестерден артышылыы 3. Корпоративті клиенттер мен ттынушыларды дамыту 4. Зауыттармен толы ынтыматасты жне жеілдіктерге ие болу 5. Рентабельділікті суі, шыындарды баылай алуы 1. Доллар курсыны трасыздыы (техника кбінде шетелден алынады) 2. Жабдытаушылар саясатыны немі згеруі 3. Бсекелестер тарапынан клиенттер шін тиімді шарттарды пайда болуы
Ескерту: Автор зірлеген

Кптеген мліметтерге сйкес, араанды облысындаы ксіпорындарды негізгі ралдарыны тозу крсеткіші 40%-80% аралыында. Бл крсеткіш те жоары, сондытан бл жерде лизинг негізгі орларды жадатуда е тиімді жол ретінде арастырылады. Ауыл шаруашылыында аражатты жотыы е алдымен оны материалды-техникалы базасыны санды азаюы мен сапалы трде тмен болуына келіп сотырды. араанды облысыны ауыл шаруашылыы ксіпорындарында техниканы саны 3 кестеде крсетілген.

Кесте 3— араанды облысы ауыл шаруашылыы ксіпорындарында техниканы саныны згеруі (жыл соына, бірлік)

Техника трі 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 % 2003 2009 % 2008
Тракторлар 2552 2447 2374 2252 1989 10912 11763 4,6 есе 107,8
Комбайндар 1148 1116 1091 992 930 2707 2696 2,3 есе 99,6
Соалар 650 602 601 564 634 1250 1275 1,9 есе 102
Сепкіштер 2528 2485 2372 2228 2193 6652 6982 2,7 есе 104,9
опсытыштар 376 352 347 420 380 896 941 2,5 есе 105,0
Дестелегіштер 369 354 314 305 292 536 590 1,6 есе 110,0
Барлыы 7623 7356 7099 6761 6418 22953 24247 3,2 есе 105,6
Ескерту: Автор статистикалы мліметтер негізінде зірлеген

Кесте мліметтеріне сай ауыл шаруашылыы техникасыны тенденциясын екі кезеге бліп арастыруа болады.

Бірінші кезе 2003 жыл мен 2007 жыл аралыы, бл кезеде олда бар машиналарды ескіргенін, бір бірлік техникаа деген млшерлемені скенін, сондай-а дала жмыстарын ткізу мерзіміні заранын жне де техникалы ааулара байланысты машиналарды трып аланын байауа болады.

Екінші кезе 2008 жылдан бастап азіргі кнге дейін. Ауыл шаруашылы техникасы саныны су кезеі біріншіден мемлекетті атысуымен жргізілген меншікті жария ету дерісі болан. «Меншікті жария етуге байланысты амнистия» атты Р заына сйкес олда бар млікті жария ету 2006 жылды 3 шілдесінде басталан. Екіншіден, 2006-2007 жылдар аралыында алашы ауыл шаруашылыыны лтты санаы ткізілді.

Талдау кезеі барысында, тек ауылшаруашылы техникасыны азайанын ана емес, сондай-а осалы блшектерді сатып алу дегейіні де тмендегенін ааруа болады. Осы себептерге байланысты 2003-2009 жылдар аралыында тракторларды егу науанына дайындыы 92%-дан 73%-а дейін азайып, ал егін жинайтын комбайндарды дайындыы 92%-дан 83%-а дейін тмендеген.

Жалпы сатып алынан техника ауыл шаруашылыыны интенсивті дамуына жеткіліксіз болып отыр. араанды облысыны ауыл шаруашылыы жымдарымен лизингке алынан техника саны: 2003 жылы тракторлар – 6, комбайндар – 2, 2004 жылы тракторлар – 8, комбайндар – 7, баса да техникалар – 2; 2005 жылы тракторлар – 22, комбайндар – 23, егу кешендері – 2, баса да техникалар – 1; 2006 жылы тракторлар – 4, комбайндар – 10, егу кешендері – 5, баса да техникалар – 29; 2007 жылы тракторлар – 13, комбайндар – 50, егу кешендері – 7, баса да техникалар – 37; 2008 жылы тракторлар – 14, комбайндар – 69, егу кешендері – 20, баса да техникалар – 31; 2009 жылы тракторлар – 7, комбайндар – 48, егу кешендері – 20, баса да техникалар – 7. Е кп техника 2008 жылы (123 бірлік) лизингке алынан. 2003 жылмен салыстыранда бл крсеткіш 15 есе арты.

араанды облысында аржылы лизинг рісі кеейіп келе жатыр. араанды облысыны ауыл шаруашылыа ажетті техника нарыы отанды жне шетелдік ндірушілерді німдерін кеінен сынуда. араанды облысы бойынша лизинг алушылар «А.Асылбеков» ЖШС, «аймар» Ш, «Тлпар» Ш, «Ясная поляна» Ш, «Жалас» Ш ксіпорындары табылады. Олармен ауыл шаруашылыы техникалары, соны ішінде сепкіштер, тракторлар, комбайндар лизингке алынан. Жалпы ны 33 937 177 тг. райды.

Лизинг алушы шін аржылы лизингті тиімділігін анытауды жалпы тсілдері мен ерекшеліктерін траты тсім уаытындаы таза табысты анытау арылы ксіпорынны аша аымдарын лгілеу жне таза табысты анытау дісі мен шыындарды есепке алу жне таза табысты анытау дісі арастырылды. аржылы лизингті тиімділігі несие мен лизинг шартындаы шыындарды айырмасымен аныталады. Жоарыда арастырылан екі діс бойынша лизингті тиімділігін есептеп кетейік (кесте 5–6).

Кесте 5 - «А.Асылбеков» ЖШС лизингті тиімділігін аша аымын лгілеу жне таза табысты анытау дісі арылы анытау, АШ долл.

Крсеткіштер аржыландыру тсілі
аражаттарды тсімі: Несие Лизинг
Тсім (Т) 280 000 280 000
Алынан несие (Н) 112 000 0
осымша н салыы (СТ) 33 600 33 600
Тскен аражаттар, барлыы 425600 313600
аражаттарды шыыны:
Негізгі ызмет шыындары (Ш) 110 000 110 000
Млік салыы (МС) 5334 0
Лизингтік тлемдер (Л) 0 129 300
Табыс салыы 31520 9768
Несие бойынша пайызды тлем (Н%) 29280 0
Сатып алынатын млік тлемі (МН) 100 000
Несиені теу (НО) 112000
Жабдытаушылара тленетін С СШН) 26880 31920
Бюджетке тленетін С (СБН) 6720 1680
аражаттар шыыны, барлыы 421734 282668
Таза табыс (ТТ), барлыы 3866 30932
ТТ бойынша лизинг тиімділігі 27066
Млікті нынан пайызбен (С-пен) 24,2%
Ескерту: Автор зірлеген

орытындылай келе, жасалан есептеулер негізінде жоарыда аталып кеткен екі діс те бірдей нтиже берді. Толыыра тоталатын болса, таза табыс бойынша есептелген лизинг тиімділігі екі жадайда да 27066 АШ долл. рады. Ксіпорындар шін лизингтік атынастарды тиімділігі арта тсті деуге болады.

Кесте 6 - «А.Асылбеков» ЖШС лизингті тиімділігін шыындарды есептеу жне таза табысты анытау дісі арылы анытау, АШ долл.

Крсеткіштер аржыландыру тсілі
аражаттарды шыыны: несие лизинг
Лизингтік тлемдер (Л) 0 129 300
Сатып алынатын млік тлемі (МН) 100 000
Млік салыы (МС) 5334
Несие бойынша пайызды тлем (Н%) 29280 0
Табыс салыынан немдеу -1348 31032
аражаттар шыыны, барлыы 133266 160332
ТТ бойынша лизинг тиімділігі 27066
Млікті нынан пайызбен (С-пен) 24,2%
Ескерту: Автор зірлеген

Сонымен араанды облысыны ауыл шаруашылыы техника нарыындаы лизингтік атынастарды зерттей келе, бл крсеткіштерді болжау дісін уаытты атарларды экспоненттік тегістеу арылы сынып отырмыз (кесте 7).

Кесте 7 - араанды облысыны ауыл шаруашылыы ксіпорындары мен олармен лизингке алынатын техника санын 2010-2012 жж. болжау

Кезе ауыл шаруашылыы ксіпорындар санын болжау ауыл шаруашылыы ксіпорындарымен лизингке алынатын техника санын болжау
ксіпорын саны тегістеу жне болжам алды лизингке алынан техника саны тегістеу жне болжам алды
2002 168 170,1 -2,1 5 10,5 -5,5
2003 213 174,0 39,0 8 20,9 -12,9
2004 275 182,4 92,6 17 30,4 -13,4
2005 273 197,1 75,9 48 39,8 8,2
2006 194 210,9 -16,9 48 51,3 -3,3
2007 196 215,2 -19,2 107 61,7 45,3
2008 177 219,1 -42,1 123 77,5 45,5
2009 197 220,3 -23,3 82 93,6 -11,6
2010 223,2 104,0
2011 228,4 115,5
2012 233,6 127,0
Ескерту: Автор зірлеген

Сонымен, жасалынан зерттеулер крсеткендей, 2002-2009жж. аралыындаы араанды облысы бойынша ауыл шаруашылы ксіпорындар саны жне олармен лизингке алынатын техника саны алдыы уаытта, яни 2010-2012 жж. араанды облысы бойынша ауыл шаруашыл саласындаы лизинг ілгері дамитындыы байалады.

Еліміздегі экономиканы тратылыын ескере отыра, азастанны ауыл шаруашылыында лизингті дамытуды мына жолдары сынылады:

1. Отанды лизингтік ызмет нарыыны болашата дамуын отанды жне шетелдік банктерді тарта отырып, агролизингтік салаа инвестицияны салу арылы амтамасыз ету. Ол шін лизингтік операцияларды іске асыруда мемлекет ауыл шаруашылыы німін ндірушілер тарапынан кепіл болуы те маызды.

2. Лизингтік ммілелер шін р трлі дегейдегі бюджеттік аражаттарды блігінен толытырылып тратын, азіргі уаытта ауыл шаруашылыын айта жабдытауа баытталан арнайы мемлекеттік кепілдік орын ру керек.

3. Аграрлы саладаы лизингті, аржылы туекелді наты сатандырылмауы. Дамыан рынокты экономикасы бар елдерде лизингтік операцияларды сатандыруды жзеге асыратын арнайы мамандандырылан агенттіктер ызмет етеді. Осыан орай, отанды рынокта лизингтік ммілелер туекелін сатандыруды арнайы орталытарын ру.

4. Лизингтік тлемдерді тлеу мерзімі, оларды азір кездегі тосан сайын емес, ауыл шаруашылы німдерін ндірушілерді наты аржылы аымдарын жне ауыл шаруашылы ндірушілерді маусымды жадайына орай есептеліп жасалуы ажет.

5. Ауыл шаруашылыы саласындаы лизингтік компанияны жмысын арттыруды жне лизингтік ммілені ныны тмендеуіні баса да баыты болып несие пайызыны жартысын тркілеу болып табылады (жылды дегейден 7-8% жоары).

6. азастанда лизинг ызметін аржыландыру кздері мен рылымыны наты жадайын айындайтын статистикалы мліметтер жо. Сондытан да лизинг рыногыны субъектілері арасында біріай мліметтер базасын алыптастыру ажет.

Жоарыда аталандарды тйіндей келе, еліміздегі лизингтік атынастар лизингтік ызметтерді ке олдануды талап ететін дегейіне ктерілгенін байаймыз. Лизингті трлері рашан згеріп отыратынын ескеру ажет, ал бл з кезегінде елімізді экономикасыны аграрлы секторыны бсеке абілеттілігін жоарылатуа баытталан тиімді лизингтік атынастарды дамуына септігін тигізетінін крсетеді.


ОРЫТЫНДЫ

ылыми зерттеу жмысыны нтижесінде келесідей орытындылы тжырымдамаларды арастырамыз:

1. Ізденушіні ртрлі ылыми тжырымдамалар мен пікірлерді зерделеуі нтижесінде, лизингтік атынасты рдістік ызметін амтитын «жйе» трысындаы сипаты аныталып, оны негізгі ымдарына авторлы тжырымдама жасалынып, жалпы ауыл шаруашылы саласында отайлылыпен сипатталынатын ммкіншіліктерді алыптастыру шін лизингтік ызметтер нарыыны рылымды негізіні тпкі масаты мен міндеттері, трлері жне т.б. элементтері толытай сипатталынды.

2. Лизингтік атынастар базалы жне арнайы сапалы белгілерге ие, олар белгілі критерилер бойынша лизингті топтара жіктеуге ммкіндік береді. Лизингтік атынастарды экономикалы жне ыты маызын айын ашады деген кзараспен, оларды белгілері сынылды.

3. Тжірибеде ілімдік талдаумен атар тенденцияны сипаттауды баламалы дісін тадау шін, математикалы-статистикалы салыстырмалы талдау олданылды. Оны іске асыру негізінде тенденция лгісіні наты крсеткіштерін есептеу мен талдау жатыр. Зерттеліп отыран процесті згеру тенденциясын жасы анытайтын экспоненттік тегістеу функциясы зерттеліп отыран эмпирикалы жне ілімдік маыналарды салыстыра отыра іске асырылды.

5. Ауыл шаруашылыы ксіпорындарыны 1999-2008 жж. ызметіні аржылы нтижесіні серпінін орытындылау бойынша барлы шаруашылы субъектілер здеріні аржылы-экономикалы жадайы бойынша топтастырылды.

6. азастан Республикасы айматары агролизингке салынатын инвестициялы тартымдылыы бойынша кластерлік талдау нтижесінде, аграрлы секторды даму дегейін бейнелейтін крсеткіштер арылы жаа лгіде жіктелінді;

7. Тжірибеде лизингтік ммілені алдын ала арастыран кезде барлы факторларды ескеру ммкін еместігінен, аша аымын лгілеу жне таза табысты анытау дісі, шыындарды есепке алу жне таза табысты анытау дісі арылы лизингті экономикалы тиімділігі аныталды.

8. Лизингтік нарыты дамыту шін мемлекеттік аржылы олдауды келешектік баыттары арастырылды:

1) индустриалды-инновациялы даму;

2) инфрарылым мен лтты бсекелік артышылытарды дамыту;

3) ызмет жне тауарлар нарыын мемлекеттік реттеу;

4) республиканы азы-тліктік ауіпсіздігін амтамасыздандыру.

9. азастан Республикасында лизингтік атынастарды нормативтік-ыты базасын жетілдіру бойынша, ондаы айын рі рескел кемшіліктерге жол бермеу масатында авторлы сыныстар жасалынды.

10. Тадалан математикалы функция, яни экспоненциалды тегістеу лгісі арылы жасалынан зерттеулер крсеткендей, 2002-2009 жж. аралыындаы араанды облысы бойынша ауыл шаруашылы ксіпорындар саны жне ауыл шаруашылы ксіпорындармен лизингке алынатын техника саны алдыы уаытта, яни 2010-2012 жж. араанды облысы бойынша ауыл шаруашылы саласындаы лизингті ілгері дамитындыы болжанды.

11. ылыми жмысты орындау барысында жргізілген талдаулар мен ылыми-ілімдік зерттемелер нтижесі елімізді ауыл шаруашылыы саласында лизингтік атынастарды жетілмегендігін жне де ткір мселелерді бар екендігін анытады. Осы себептен автор тарапынан ауыл шаруашылы секторында лизингік рынокты дамытуа байланысты жасалынан сыныстарыны нтижелілік крінісі отанды экономиканы индустриалды-инновациялы баытты станып, лемдік дегейде бсекеге абілеттілігін арттыруда, оны ішінде, ауыл шаруашылыы ксіпкерлері ызметтеріні жандануы мен німдеріні сапалылыына ыпал ететіні дйектелген.

ДИССЕРТАЦИЯЛЫ ЖМЫС БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНАН ЕБЕКТЕР ТІЗІМІ

1. Перспективные направления лизинга в Казахстане: Актуальные проблемы современности: сборник научных трудов. - Караганда: Изд-во «Болашак», 2003. – С.81-84.

2. Создание и функционирование международной лизинговой компании в Казахстане: Политика экономического роста Республики Казахстан: теория и практика реализации: Материалы республиканской научно-практической конференции. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2003. – С. 253-255.

3. Лизинг – агронерксіптік кешенді несиелендіруді тсілі ретінде: азастан Республикасыны индустриалды-инновациялы дамуыны ілімдік жне тжірибелік аспектілері: Халыаралы ылыми-тжірибелік конференциясыны материалдары. 12-13 араша 2004 ж. (3 блім) - Алматы: аза университеті, 2004. – Б. 170-173.

4. Особенности развития лизинга в Казахстане: Академик Е.А. Букетов – ученый, педагог, мыслитель: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Е.А. Букетова. – Т.2: Гуманитарные науки. – Караганды: Изд-во КарГУ, 2005. – С. 611-613.

5. Отанды лизинг нарыында халыаралы тжірибені алыптасу жне даму мселелері: Айматы траты даму стратегиясы: Халыаралы ылыми-тжірибелік конференция материалдары. 21 желтосан 2005 ж. - араанды: азттынуодаы ЭУ баспасы, 2005. – Б. 116-118.

6. Современное состояние лизинговых услуг в Казахстане: Тезисы докладов 64-й Научно-технической конференции. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2007. – С. 68

7. Лизингті экономикалы тиімділігін есептеу: Жоары оу орындарында білікті мамандар даярлауды зекті мселелері: Халыаралы ылыми-практикалы конференцияны ебектері (29-30 наурыз 2007 ж.). – Тараз, “ТАШ” баспасы, 3-том. - Б. 185-188

8. Лизингтік тлемдер млшерін тзету коэффициенттері негізінде есептеу: Л.Н. Гумилев ат. Еуразия лтты Университеті Хабаршысы, Экономикалы сериясы № 1(55) – 2007. – Б.163-168

9. Сравнительный анализ методик лизинговых платежей: Актуальные проблемы и ориентиры развития экономики Казахстана: Выпуск первый. - /Сборник научных трудов ППс кафедры Маркетинга КарГУ им.Е.А.Букетова. – Караганда: ТОО “Санат Полиграфия”, 2007. – С.75-82

10. азастан Республикасыны агронерксіптік кешенінде лизингтік тлемдерді есептеу дістері: арМУ Хабаршысы Экономика сериясы №2 (46) – 2007. – Б. 9-13

11. Оценка кредитоспособности лизинговых компаний и арендоторов: Экономика Республики Казахстан в условиях углубления рыночных преобразований: Материалы региональной научно-практической конференции. – Караганда: ТОО «Санат-Полиграфия», 2007. – С.415-418

12. Зарубежная методика оценки лизинга: Вестник КазНУ имени Аль-Фараби, Серия экономическая №6 – 2007. – С. 78-84

13. Приоритетные направления аграрной политики: Маркетинг и общество: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – Казань: Казанский государственный финансово-экономический институт, 2009. – С.156-159

14. азастанда агронерксіп кешеніні азіргі жадайын талдау: азастан Республикасындаы ксіпкерлікті дамуы мен инновациялы жйені алыптасу мселелері: халыаралы ылыми-тжірибелік конференция материалдары: 2 блім. 2б. – араанды: арМУ баспасы, 2009. – Б. 309-312

15. Перспективы развития агролизинга в Казахстане: Экономические и юридические аспекты развития регионов: сборник научных трудов. / М-во образования и науки Челяб.обл.; Обществ. Палата Челяб.обл.; Челяб.ин-т экономики и права им. М.В. Ладошина; [редкол.: В.Н. Ни, Г.И. Ладошина, А.Н. Лымарь, С.Б. Синецкий]. - Челябинск: НОУ ЧИЭП им. М.В. Ладошина, 2009. – 232 с.

16. Роль финансового лизинга на рынке сельскохозяйственной техники в Карагандинской области: Вестник регионального развития. – 2009. -№4 (22). – С.95-101

РЕЗЮМЕ

Койтанова Алия Женисовна

Формирование и развитие лизинга в сельском хозяйстве (на материалах Центрально-Казахстанского региона) специальность

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(сельское хозяйство)

Целью диссертационной работы является разработка научно-практических рекомендации по формированию и развитию лизинговых отношении в сельском хозяйстве.

Предметом исследования выступает совокупность практических, организационных и экономических вопросов теоретического и прикладного характера в области формирования и развития лизинга в сельском хозяйстве.

Объектом исследования выступает организационно-экономические процессы ресурсного обеспечения сельского хозяйства современными средствами производства.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих ученых экономистов Казахстана, стран СНГ, дальнего зарубежья по лизингу и рентингу, агробизнесу и экономическому анализу.

Информационной базой исследования явились статистические материалы Агентства по Статистике Республики Казахстан, статистические материалы Карагандинского областного управления по статистике, отчетные материалы АО «КазАгроФинанс» и АО «БРК-Лизинг», государственные нормативные материалы Республики Казахстан, отраслевые методические материалы, публикации в периодической печати, а также материалы из Интернета.

Научная новизна диссертации. Наиболее существенные результаты, полученные в ходе проведенного диссертационного исследования и их научная новизна заключаются в следующем:

 • с учетом современных тенденций развития уточнены существующие теоретико-методологические положения, касающиеся лизинговых отношений;
 • проведен комплексный анализ показателей лизинговой деятельности компании Казахстана;
 • проведен кластерный анализ регионов Республики Казахстан по уровню привлекательности инвестиций в агролизинг;
 • проведен расчет эффективности лизинговых отношений;
 • предложены рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы лизинговых отношений в РК;
 • предложены меры государственного регулирования лизинговых отношений в сельском хозяйстве Казахстана
 • разработан прогноз основных показателей агролизинга Карагандинской области.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации теоретические положения, разработанные рекомендации, сформулированные выводы и подготовленные на их основе предложения могут быть использованы при разработке государственных программ поддержки сельского хозяйства и нормативно-правовой базы регулирования лизинговых отношений, при обеспечении сельских товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой.

Рекомендации автора по совершенствованию лизинговых отношений в сельском хозяйстве применяются в учебном процессе в Карагандинском государственном университете им Е.А.Букетова и в Управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования были изложены на международных и республиканских научно-практических конференциях: Актуальные проблемы современности (Караганда, 2003); Политика экономического роста Республики Казахстан: теория и практика реализации: (Караганда, 2003.); азастан Республикасыны индустриалды-инновациялы дамуыны ілімдік жне тжірибелік аспектілері (Алматы, 2004); Академик Е.А. Букетов – ученый, педагог, мыслитель (Караганды, 2005); Айматы траты даму стратегиясы (араанды, 2005); Тезисы докладов 64-й Научно-технической конференции (Новосибирск, 2007); Жоары оу орындарында білікті мамандар даярлауды зекті мселелері (Тараз, 2007); Актуальные проблемы и ориентиры развития экономики Казахстана (Караганда, 2007); Экономика Республики Казахстан в условиях углубления рыночных преобразований (Караганда, 2007); Маркетинг и общество (Казань, 2009); азастан Республикасындаы ксіпкерлікті дамуы мен инновациялы жйені алыптасу мселелері (араанды, 2009); Экономические и юридические аспекты развития регионов (Челябинск, 2009.)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ общим объемом 4,88 п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю сфере образования и науки МОН РК.

Summary

Koitanova Aliya Zhenisovna

the formation and development of leasing in the agriculture

(based on materials of Central-Kazakstan Region)

Specialty – 08.00.05 - Economics and national economy

(agriculture)

The aim of the thesis is to develop scientific and practical recommendations on the formation and development of leasing relations in AIS.

Subject of research supports a set of practical, organizational and economic issues of theoretical and applied in the formation and development of leasing in AIS

Object of study is the organizational-economic processes in the agro-industrial complex is a resource to ensure modern means of production

Theoretical and methodological bases of research served as the works of leading scientists economists Kazakstan, CIS Leasing and rentingu, agribusiness and economic analysis

The information base for the study were statistical materials Agency for Statistics of the Republic of Kazakhstan, Karaganda regional statistical materials management statistics, the records of Company KazAgroFinance and the Company BRK-Leasing, the state standard materials of the Republic of Kazakhstan, industry training materials, publications in periodicals, as well as materials from Internet.

Scientific novelty of the dissertation. The most significant results obtained in the course of dissertation research and scientific innovation is the following:

- Taking into account modern trends in refined existing theoretical and methodological provisions for leasing;

- A comprehensive analysis of indicators of leasing companies in Kazakhstan;

- Conducted a cluster analysis of regions of the Republic of Kazakhstan on the attractiveness of investment in Agro-leasing;

- Propose recommendations for improving the legal framework of leasing relations in the Republic of Kazakhstan.

- Propose measures of state regulation of leasing relations in the agro-industrial complex of Kazakhstan;

- Developed a forecast of the main indicators of agro-leasing the Karaganda region;

Practical significance of the results of the study is that contained in theses theoretical concepts developed recommendations and conclusions prepared based on these proposals may be used to develop public program

support agro-industry and the regulatory framework governing leasing, while ensuring the rural producers of agricultural machinery.

Author's recommendations for improving leasing relations in agriculture are used in Karaganda State University. E.A. Buketov and the Departments of Agriculture of the Karaganda region.

Approbation of research results. Key findings and conclusions of the research were presented at the international and republican scientific-practical conference: Current problems of modernity (Karaganda, 2003); policy of economic growth of Kazakhstan: theory and practice of implementation (Karaganda, 2003) practical and theoretical aspects of industrial-innovative development of Kazakhstan (Almaty, 2004 ) Academician E.A. Buketov - scientist, teacher, thinker (Karaganda, 2005) strategy of intensive development of the region (Karaganda, 2005) Proceedings of the 64 th Scientific-Technical Conference (Novosibirsk, 2007) basis with qualified professionals in higher education (Taraz, 2007), Current problems and benchmarks of economic development Kazakstan (Karaganda, 2007), Kazakhstan's economy in terms of deepening market transforms laid (Karaganda, 2007), Marketing and Society (Kazan, 2009); trends in entrepreneurship and innovation systems in Kazakhstan (Karaganda, 2009); Economic and legal aspects of the development of the regions (Chelyabinsk, 2009);

Publication. On the topic of the thesis published 16 scientific papers a total of 4,88 pp, including four articles in the publications recommended by the Committee on Control Education and Science Ministry of Education and Science.

Басуа 21.10.2010 ж. ол ойылды. Пішімі 6084 1/16. Офсеттік аазы.
Клемі 1,5 ес.-б.т. Таралымы 100 дана. Тапсырыс № 495.

Е.А.Бкетов атындаы арМУ баспасыны баспаханасында басылып шыты
100012, араанды., Гоголь к-сі, 38 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.