WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

«К 94 (574):377.4:665.6 "1890/1990" (043) олжазба ыында БЕРДІОЖИН ЛЕСАЛИ БАЗАРАЛИЛЫ ...»

-- [ Страница 2 ] --

– мнайшы мамандара байланысты деректер толы талданды;

– таырыпа атысты зерттеу дебиеттері лтты тл тарихымызды жазу ісіндегі теориялы-методологиялы станымдар негізінде зерделенді;

– алашы лтты мнайшы кадрларыны алыптасуыны географиялы, леуметтік негізі ылыми длелденді;

– лтты мнайшы кадрларыны алыптасуындаы 1920 жылдардаы ксіптік білім беру ісіні маызы, лкедегі ксіптік, техникалы білім беру ісіні дамуы жне оны мнайшы мамандарын дайындаудаы рлі мраат деректері негізінде крсетілді;

– мнайлы лкедегі алашы ФЗО, жмысшы факультетіні йымдастырылуы, мнай техникумын ашу ісі жаа мраат деректері арылы длелденді;

– мнайшы мамандарды азатандыру, «лкен Жем» бадарламасы ісіндегі лт кадрлары орны туралы деректер алаш берілді;

– мнайшы кадр рамы згерісіндегі 1930 жылдардаы нубет пен ашаршылыты айтарлытай кері сері ты мраат деректері арылы баяндалды;

– лы Отан соысы жылдарындаы мнайшыларды ерен ебек істері, кадр даярлаудаы згерістер, иыншылыы кп істегі рпатар сабатастыыны берік орныуы дерек кздері арылы крсетілді;

– соыстан кейінгі мірлік-кімдік экономиканы орныуы кезіндегі мнайа деген сранысты суі нтижесінде жаа кеніштерді кптеп игеріле бастауы, мнай тыына шеттен мамандарды кптеп келуіні леуметтік-демографиялы сері алаш рет ылыми сараланды;

– азастанды мнайшы мамандарды жаа толын лтты инженер-техникалы кадрлармен толыуы, бл істегі республикада алашы мнайшы инженерлерді зірлене бастауы, оларды жас, жыныс рамы, леуметтік рамы алаш рет крсетілді;

– аза йелдеріні мнай ісіне тартылуы, ксіптік білім дегейі, жас ерекшелігі, оамды-ндірістік белсенділігі алаш рет ылыми талданды;

– азастанды мнайшы улеттері, оларды сала кадр рамын ксіби дамытудаы жмыстары, азіргі ксіптік мнай ндіруші мамандарды даярлаудаы олар осып отыран ндірістік кш алаш ылыми сараланды;

Мнайшы мамандар даярлау, біліктілігін арттыру, ндірісте тратандыру барысындаы алда тран проблемалы мселелер:

– кадр даярлаудаы ксіптік білім жйесіні материалды-техникалы базасын ныайту, мнайлы аудандарда ксіптік бадар жмысын кшейту;

– орта арнаулы білім орындары жйесі мен ндіріс орындарын тыыз байланыстыру, ндірістегі тжірибе мерзімін зарту;

– жоары оу орындарын бітірушілерді жмыспен амту, инженер кадрларын жмыса абылдау, пайдалану, ктеруде бірыай лтты тртіп алыптастыру, шетел жне бірлескен мекемелерге оны енгізу;

– мнайшыларды негізгі рамын алыптастыруда рпатар сабатастыына мн беру, яни кадр даярлауда негізгі мнай айматарыны сранысын, ндірістік уатын есепке алу;

– білікті кадрларды ндірісте тратандыру шін ебек аы, птер мселесі, леуметтік жадайын толы ескеру;

– мнайлы лке халыны экологиялы жадайы ескерілуі ажет, экология аупін залалсыздандыру шін мнайшы мамандарды барлы ммкіндіктерін пайдалану ажет;

– мнай-газ ндірісіне ажетті инфрорылымдарды дамыту, ндірісті жергілікті рал-жабдытармен амтуа басымды беру;

– маман даярлау ісінде шетелдік мнайлы елдер тжірибесін зерттеу,сіресе теізде орналасан кеніштерде жмыс жасау дісіне мн беру;

– мнайды шикізат трінде игерумен шектелмей, отанды мнай-химия класстерін дамытуа кш салу, оан ажетті мамандар даярлау.

ПАЙДАЛАНЫЛАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1 Назарбаев Н.. азастан экономикалы, леуметтік жне саяси жедел жаыру жолында. Республика Президенті Нрслтан бішлы Назарбаевты азастан Халына Жолдауы. – Алматы, 2005. -19 б.

2 азастан Республикасында білім беруді дамытуды 2005-2010 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасы. – ызылорда полиграфия, 2005. -40 б.

3 Шарипов С. Доссор и национальный вопрос //ызыл азастан, 1924. - № 7-9; его же. Жизнь рабочих // Ебекші аза, 1924. - № 248; его же. Исполнилось восемь лет //Ебекші аза, 1928. -№ 89; его же. О вопросах подготовки квалифицированных рабочих в Казахстане //ызыл азастан, 1928. -№ 8-9; его же. Нефтяная промышленность //ызыл азастан, 1924. -№ 10, 19-23 бб.; 1926. -№, 19-28 бб.; 1927. -№ 5-7; 1928. -№ 3-12; его же. Эмбанефть // Советская степь, 1925. -№ 242.

4 Сауткин Е.И. Профсоюзы в борьбе за развитие нефтяной промышленности Казахской ССР (1928-1937 гг.). – Уфа, 1960. – 143 с.

5 Темиргалиев К.Е. Деятельность КПСС по созданию и развитию нефтяной промышленности в Казахстане (1920-1970 гг.): Дисс... док. ист. наук. – Джамбул, 1971. – 411 с.; его же. Борьба за нефть Казахстана (Партииное руководство развитием нефтяной промышленности 1920-1970 гг.). – Алма-Ата, 1982. – 178 с.

6 Нусупбеков А.Н. Формирование и развитие Советского рабочего класса Казахстане (1917-1940 гг.). – Алма – Ата, 1966. – 243 с.

7 Асылбеков М.Х. Формирование и развитие кадров железнодорожников Казахстана. – Алма-Ата, 1981. – 264 с.

8 Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана: численность, состав, положение (1861-1917 гг.): Дисс... док. ист. наук. – Усть-Каменогорск, 1990. – 431 с.

9 Алтаев А.Ш. Социальное развитие рабочих промышленности Казахстана (1970-1990 гг.): Дисс... док. ист. наук. – Алматы, 1996. – 322 с.

10 Абдуллаев Н.А. Формирование рабочих кадров промышленности Казахстана в 1950-1975 годы: Дисс... док. ист. наук. – Москва, 1998. – 411 с.

11 Ташенов М.Ж. Рабочий класс Казахстана 1960-1985 гг. (на примере промышленности): Дисс... док. ист. наук. – Екатеринбург, 1997. – 471 с.

12 Мтар.. аза мнайыны тарихы. – Алматы, «лке» 2006.–226 б.

13 Нрслтанова Л.Н. История становления и развития нефтяной промышленности Казахстана (конец XIX в. – начало ХХ в.). – Алматы, 2004. -101 с.; его же. Развития нефтяной промышленности Казахстана в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.). – Алматы, 2005. – 155 с.14 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. Москва, 1956. -523 с.

15 Маркс К.; Энгельс Ф.Шыармалары, Том 38. -425 с.

16 Ленин В.И. Шыармаларыны толы жинаы. Том 34. -535 с.

17 Бухарин Н.И. Избранные произведение. –Москва, 1988. - 499 с.

18 Сталин И.В. Краткая биография. –Москва, 1950. - 230 с.

19 Брудный М. Наши разногласие и неоднародность пролетариата // Большевик, 1927. № 19-20.

20 Панкратова А.М. Проблемы изучение истории пролетариата // История пролетариата СССР. 1930, №1.

21 Панфилова А.М. Формиравание рабочего класса СССР в годы первой пятилетки. –Москва, 1964. – 264 с.

22 Сенявский С.Л.; Тельпуховский В.Б. Рабочий класс СССР (1938-1965 гг.). – Москва, 1971. – 450 с.

23 Нусупбеков А.Н. Состояние изучение истории советского рабочего класса Казахстана // Вестник АН КазССР, 1961, №7.-10-19 с.

24 Уалиев М. Вопросы социалистического соревнование рабочего класса КазССР в Казахстанской историографии // Деятельность Компартии Казахстана по руководству социально-экономической развитием республики. –Алма-Ата, 1978, 21-28 с.

25 Абишева Б.Н. Изучение истории рабочего класса Казахстана // Актуальные проблемы истории Советского Казахстана. – Алма-Ата,1980. -30-35 с.

26 Асылбеков М.Х. Итоги и задачи изучения истории рабочего класса Казахстана (1917-1976 гг.) // Рабочий класс Страны Советов. –Минск, 1980. 350-357 с.

27 Алдамжар З.А. Тарих: Пайым мен таылым. – Алматы, 2002. - 288 б.

28 бжанов Х. лт тарихы: оны зерттеуді зекті станымдары андай болуы керек? // Таным таразысында. – Атырау, 2006. -313 б.

29 Большая Эмба. В 2-х томах. – Москва, 1935.

30 Шаукенбаев Т.Ш. Максимально увеличить добычу нефти в Урало-Эмбенском районе // Народно хозяйство Казахстана. 1938, №5; его же. Вывести из прорыва промыслы треста «Актюбинскнефть» // Народное хозяйство Казахстана. 1939, №7-8; его же. Перспектива развития Урало-Эмбенской нефтеностной области // Народное хозяйство Казахстана. 1940, №1; его же; превратить Казахстан в крупный район нефтедобычи // Народные хозяйство Казахстана. 1941, №4; его же: Урало-Эмбинский нефтеностной район. – Алма- Ата, 1960. -214 с.; его же: Экономика нефтяной промышленности Казахстана. Алма-Ата, 1974. -365 с.

31 Каленова Г.Б. История стройтельства и развития Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (1943-1980 гг.). Диссер... к.и.н. – Гурьев, 1985. - 181 с.;

32 Камешев И.К. Формирование и развитие Мангышлакского территориально-производственного комплекса (1966-1980 гг.) Алма-Ата, 1988. Автореферат к.и.н. - 28 с.;

33 Кисляков В.В. Развитие нефтяной промышленности, формирование и подготовка рабочих кадров нефтянников КазССР (1946-1970 гг.) Автореферат. К.и.н. Алма-Ата, 1982. - 26 с.;

34 Тулепбергенов Т.Т. Идейно-воспитательная работа партийных организации Казахстана в трудовых коллективах нефтяной и нефтехимической промышленности (1976-1985 гг.) Диссер. к.и.н. –Москва, 1990; - 221 с.

35 Мтаров А.К. Жайы-Жем мнайлы ауданыны дамуы (1920-1940 жж.), т..к. диссертациясы. –Алматы, 1993. - 228 б.

36 Есалиева М.У. Рабочие кадры нефтяной промышленности Казахстана (1970-1990 гг.) Диссертация к.и.н. Алматы, 1995. - 158 с.

37 Абжаппарова Б.Ж. азастан инженер-техникалы интеллигенциясыны Республика нерксібін дамытудаы рлі (1960-1970 жж.) Тарих ылымыны кандидаты диссертациясы. – Алматы, 1992. -156 б.

38 Тлекова М. азастан нерксіп жмысшылары (1976-1985 жж.). Тарих ылымыны кандидаты диссертациясы. – Алматы, 1992 - 192 б.

39 Асылбекова Ж.М. Промышленные рабочие Казахстана в 1959-1970 гг. (численность и состав). – Алматы, 1993. Дис.кан.ист.наук. - 191 с.

40 Мхитов.С. лы Отан соысы мен соыс арсаында азастан Мнай нерксібіні даму тарихы (1938-1945 жж.). т..к. диссертациясы Алматы, 2000. - 128 б.

41 Нрслтанова Л.Н. История становления и развития предпринимательства в нефтяной промышленности Казахстана. Автореферат дис...к.и.н. – Алматы, 2002; - 30 с.

42 Кубенова Г.И. Зарождение и развитие «Атбемнай газ» Диссертация к. и. н. – Уральск, 2004. - 139 с.

43 Серикова Л.С. азастанны мнай-газ кешендеріні даму тарихы (1985-2000 жж.) т..к. диссертациясы, – Орал, 2006. - 184 б.

44 Надыров Н.К. Нефть и газ Казахстана. В 2-х томах. Алматы, 1995. Т 1, 395 с. т 2. – 400 с.

45 Куандыов Б.М. Геологии Прикаспия – Родине. –Москва, 1991. - 92 с.

46 Киинов Л.К. Пути развития нефтяной промышленности Мангистау // Нефть и Газ. 1999. №2, 22-28 с.

47 Измухамбетов Б.С. Казахтуркмнай – к столетию нефтяной промышленности // Нефть и газ. 1999 №2, 36-45 с.

48 Айдарбаев А.С. Теория и практика разработки нефтяного месторождения Кумколь. –Алматы, 1999. – 276 с.

49 зербаев Е.Р. Перспективы и пути развития газовой отрасли в Казахстане. –Уральск, 1998. – 312 с.

50 Р ОММ. 916-ор, 1-тізім, 98-іс.

51 РФ Астрахань облысты Мемлекеттік мрааты. 18-ор, 1-тізім, 284-іс.

52 РФ Экономикалы мрааты. 773-ор, 7-тізім, 218-іс.

53 Атырау ОММ. 232-ор, 1-тізім, 18-іс.

54 РФ Орынбор облысты Мемлекеттік мрааты. 472-ор, 1-тізім, 306-іс.

55 Атырау лтты ауіпсіздік Комитеті мрааты. 0668-іс.

56 Атбе ОММ. 1622-ор, 2-тізім, 13-іс.

57 Маыстау ОММ. 136-ор, 1-тізім, 2-іс.

58 РФ Мемлекеттік мрааты. 5587-ор, 7-тізім, 886-іс.

59 Маыстау ОММ, Жаазен филиалы. 9-ор, 2-тізім, 2-іс.

60 Батыс азастан ОММ. 439-ор, 1-тізім, 182-іс.

Диссертация таырыбы бойынша жарияланан жмыстар тізімі

1 Мнай нерксібіне маман жмысшылар дайындау тарихынан //42 годичная научная конференция КАЗ ГПУ им. Абая. – Алматы, 1991. 150-151 бб. (авторлы бірлікте)

2 Жем мнайшыларыны лы Отан соысы жылдарындаы ебектегі ерлігі //лы Отан соысыны басталуына 50 жыл арналан конференция. –Орал, 1991.

3 лы Отан соысы жылдарында азастанда за біліміні дамуы //лы Жеісті 50 жылдыына арналан ылыми конференция материалдары. –Атырау, 1995. 27-28 бб.

4 Тарихта алан кездесу // Ажелкен. 1995, №5 23 б.

5 Мнайлы лке: Тарих жне тарихнама. // Каспий айраынан кмірсутегі німдерін ндіру проблемалары атты конференция материалдары. –Атырау, 1998. 20-23 бб.

6 Видный ученый историк Прикаспия // азастанны батыс лкесі тарихыны кейбір проблемалары. Конференция материалдары. – Атырау, 1998. 31-34 с.

7 лке тарихыны рнектері // аза тарихы. 2001. №6. 64—67 бб.

8 Из истории геологии Казахстана //Актуальные проблемы науки и образования. Сборник. – Кызылорда, 2004. 95-98 с.

9 Желтосан ызарымен келген туелсіздік //Актуальные проблемы науки и образования. Сборник. Кызылорда, 2004. 98-101с.

10 лке тарихыны очерктері // Мраат деректері халы азынасы. –Алматы, 2004. 112-115 б.

11 Из истории становления нефтяной промышленности. // Шоан таылымы – 10. – Ккшетау, 2005. 305-307 с.

12 лке тарихыны нды дерегі // Шоан таылымы – 10. –Ккшетау, 2005. 307-310 бб.

13 Проблемные вопросы изучения истории нефтяной промышленности // Сборник научно методических трудов к 10-летию университета Болашак. Кызылорда, 2005. 35-40 с.

14 Формирование и развитие кадров нефтянников Казахстана // Сборник научно-методических трудов к 10-летию университета Болашак. Кызылорда, 2005. 40-48 с.

15 Отанды мнай айыру нерксібі тарихынан // Шоан таылымы – 11. –Ккшетау, 2006. 37-38 бб.

16 Видный ученый историограф Казахстана // Шоан таылымы – 11. Ккшетау, 2006. 38-40 бб.

17 азастанны алашы мнайшы кадрлары // Шоан таылымы – 11. Ккшетау, 2006. 40 – 42 бб.

18 Мнайлы Маат тарихынан // Мнай мен Газ. 2006. №3. 125-128 бб.

19 Мнайшылар арасындаы ебек жарысы // азастан жоары мектебі, 2006. №4. 156—158 бб.

20 Отанды деректанудаы мнай нерксібі мселесі //Таным таразысында, Атырау, 2006. 244—255 бб.

21 Крнекті тарихнамашы алым // 2-ші Тркістан форумы. – Тркістан, 2006. 264-266 бб.

22 Мражай орлары – тарихи дерек кзі // 2-ші Тркістан форумы. – Тркістан, 2006. 398-400 бб.

23 Мнайлы Ембі тарихынан // 2-ші Тркістан форумы. – Тркістан, 2006. 459-461 бб.

24 История формирования кадров нефтянников Казахстана // Научный мир Казахстана. 2006. №5-6. 81-86 с.

25 Мнайшы кадрларын дайындау тарихынан // айнар университеті хабаршысы. 2006. №4\1. 26-28 б.

26 азастанны мнайшы кадрлары 1980—жылдарда // айнар университеті хабаршысы. 2006. №4\2. 7-11 б.

27 Из истории Казахстанско — американских отношений // Поиск, 2006. №4. 79-81 с.

28 Атыраулы йелдер жылымы жылдар тарихында //Ізденіс. 2006. №4, 133-136 бб.

29 Нефтяники Казахстана в 1980-1990 г. // Наука и новые технологии. –Бишкек, 2006. №7-8. 247-249 с.

30 Становление нефтяной промышленности Казахстана в научной литературе России // VI международная конференция, химии нефти и газа,– Томск, 2006. НЧ№-53.

31 История создания СП ‘‘ТенгизШевроил’’ // VI международная конференция "Химии нефти и газа,, – Томск, 2006. НЧ№-54.

32 История подготовки кадров нефтяников Казахстана (1920-1930гг.). // VI международная конференция, химии нефти и газа,, – Томск, 2006. НЧ№-55.

33 Мнайшыларды алашы оу орны // азастан мектебі. 2007. №1. 44-45 бб.

34 Алашорда арыстары жне мнайлы лке // Шоан таылымы – 12. Ккшетау, 2007. 73—76 бб.

35 азастан мнай нерксібі жне ататы мнайшы тлалар // Шоан таылымы – 12. Ккшетау, 2007. 115-117 бб.

36 лемдік мнай алпауыттары жне азастан мнай нерксібіні алыптасуы // Шоан таылымы—12.Ккшетау, 2007.111—114 б.

37 Крнекті мнай нерксібін йымдастырушы тлалар // Ізденіс 2007, №1, 174-175 бб.

38 Я.Лаврентьев. азастан мнай нерксібін йымдастырушыларды бірі // Ізденіс 2007. №1, 175-178 бб.

39 азастан мнайыны крнекті тлалары // азастан жоары мектебі, 2007. №1. 198-202 бб.

40 Знаток истории Прикаспия // Высшая школа Казахстана. 2007. №1. 221-223 с.

41 азастанны мнай алыбы // аза тарихы 2007. №1, 73-75 бб.

42 Основные этапы формирования кадров нефтяников Казахстана // Эл.АГАРТУУ. – Бишкек, 2007. №5-6. 21—27 с.

43 азастанны мнай-газ ндірісі саласы маман кадрлары. –ызылорда, 2007. -286 б.

44 Русская перодическая печать как историческии источник в изучении истории нефтяной промышленности Казахстана // Вопросы истории Кыргызстана №3. –Бишкек, 2007. 59-63 с.

45 Аылшы, стаз, крнекті тарихнамашы // Злхарнай Алдамжар. –Алматы, 2007. 127-129 бб..

46 З.А.Алдамжар – тарихнамашы-алым // Злхарнай Алдамжар. – Алматы, 2007. 130-132 бб.

47 аза даласы мнайы мен мнайшылары тарихы // Іле жастары. лжа 2007. №12. 27-32бб.

48 Нефтяники Казахстана в годы Великой Отечественной войны //Казахская цивилизация. 2007. №3. 39-42 с.

49 1980 жылдары лемдік маызы бар мнай-газ кеніштеріні ашылу тарихы // Х.Досмхамедов атындаы Атырау мемлекеттік университеті хабаршысы. 2007, №1 (9) 46-51 бб.

50 азастан мнайшы мамандары 1950-1990 жылдарда //М.темісов атындаы Батыс азастан мемлекеттік университеті хабаршысы. 2007, №4. 19-22 бб.

51 азастанны мнайшы улеттері тарихы // Отан тарихы. 2007. №4 (40), 99-105 бб.

52 1960 жылдардаы мнай кендерін ашудаы мамандар ызметі // Ізденіс. 2008, №1(2) 141-145 б.

53 Казахстанские нефтяники 1918-1920 гг. // Казахская цивилизация. 2008, №1(29), 22-26 с.

54 1920 жылдары алашы мнайшы мамандарды дайындау тарихы //л-Фараби атындаы АЗ У хабаршысы. 2008. №1(48), 116-118 бб.

55 1960-1980 жылдары мнайшы инженерлерді дайындау тарихы // азастан жоары мектебі. 2008, №2. 157-161 бб.

56 азастанды алашы мнай ндірісі басшыларын дайындау тарихы // айнар университеті хабаршысы. 2008, №1/2. 91-94 бб.

57 Мнай ндірісіні кеестік тарихнамасы //азастандаы Украина жылына арналан халыаралы конференция.–Киев, ызылорда, 2008, 23-26 бб.

58 Мнайшы инженерлерді дайындау тарихы //азастандаы Украина жылына арналан халыаралы конференция.–Киев, ызылорда, 2008. 26-30 бб.

59 Балымбаевтарды мнайшы улеті // Шоан таылымы–13. –Ккшетау, 2008. 112-116 бб.

60 М.Саламатов–ызылорда мнай-газ кеніштерін ашушы //Шоан таылымы–13.–Ккшетау, 2007. 116-118 бб.

61 К вопросу изучения истории нефтегазовой промышленности на современном этапе // Материалы международный научно-практической конференции «Научно-технический прогресс и пути развития образования в Казахстане». – Кызылорда, Киев, 2009. 55-59 с.

62 Некоторые вопросы истории об освоении крупных нефтегазовых месторождений в 1960 годах // Материалы международный научно-практической конференции «Научно-технический прогресс и пути развития образования в Казахстане». – Кызылорда, Киев, 2009. 61-66 с.

63 Сафи Утебаев – видный инженер-нефтяник Казахстана // Материалы международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс и пути развития образования в Казахстане». – Кызылорда, Киев, 2009. 66-69 с.

Резюме

на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02. – Отечественная история (История Республики Казахстан)

БЕРДЫГУЖИН ЛЕСКАЛИ БАЗАРГАЛИЕВИЧ

Формирование и рост рабочих, инженерно-технических кадров в сфере нефтегазовой промышленности Казахстана (1890-1990 гг.)

Объектом исследования является формирование и рост рабочих, инженерно-технических кадров нефтегазовой промышленности Казахстана (1890-1990 гг.), их производственная и общественно – политическая деятельность, профессиональный уровень и социальное положение, количественный и качественный состав.

Актуальность темы. На данном этапе для нашей страны очень важно формировать и развивать индустриально-технологическую стратегию, основанную на всемирном передовом опыте. Все развитые страны на протяжение определенной исторической фазы прошли путь от промышленности, нуждающейся в труде, до промышленности, нуждающейся в капитале, технологии и науке. Такой путь проделал и Казахстан, преодолев множество трудностей.

Чтобы не оказаться страной только по выпуску сырья, Казахстан должен развивать качественное промышленное производство, соответствующее всемирному стандарту, опирающееся на технические достижения и высокие технологии.

Если считать подъем тяжелой промышленности первостепенной задачей, то,бесспорно, важно и то, что нужно увеличить число специалистов-профессионалов, знающих до мельчайших тонкостей свое дело.

Опыт показывает, что без грамотных, хорошо знающих технику опытных специалистов невозможно присоединиться к числу развитых индустриальных стран.

На сегодняшний день нужны специалисты, в совершенстве знающие аспекты научно-технического прогресса, изменения в технологии, понимающие перспективы ее развития, имеющие организаторские способности, способность представить качественный продукт на мировой арене. В Казахстане всегда обращали особое внимание на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров.

Подготовка национальных квалифицированных специалистов-нефтяников берет свое начало с 1920 года, а до этого времени иностранные нефтяные компании привлекали местных жителей в качестве вспомогательней рабочей силы.

Сегодня отечественная нефтегазовая промышленность является «локомотивом» в стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Использование опыта и исторических уроков имеет чрезвычайно важное значение в исполнении государственной программы по подготовке специалистов-нефтяников в соответствие с мировыми стандартами.

Целью диссертационной работы является исследование истории формирования и развития кадровых специалистов нефтегазовой промышленности Казахстана на основе новой теоретико-методологической концепции. Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

-провести историческое исследование путем системного метода формирования и роста кадров нефтегазовой промышленности Казахстана;

-на основе введения в научный оборот новых источников определить первоначальные социальные условия первых казахстанских нефтяников, их профессиональный уровень, количественный и качественный состав кадров отрасли;

-исследовать и проанализировать историю формирования и развития учебных заведений по подготовке отечественных инженерно-технических специалистов нефтегазовой промышленности;

-показать совместную деятельность ученых и инженерно-технических специалистов в открытии новых нефтегазовых месторождений мирового значения.

Научная новизна диссертации..В данной диссертационной работе впервые всесторонне исследовано формирование и рост национальных кадров нефтяной промышленности и социальное развитие региона. Новизну исследования представляют также впервые введенные в научный оборот архивные источники.

Теоретико-методологическая основа исследования. Методологическими принципами являлись принципы объективности, и историзма. Использование различных источников позволяло воссоздать достаточно целостную и объективную картину исследуемой проблемы. Следуя принципу историзма как универсального метода, исследователь попытался изложить материал в хронологической последовательности. Теоретеческую и методологическую основу диссертации составил концептуальное теоретическое положение казахстанских и зарубежных исследователей.

Степень внедрения. Основные положения диссертационного исследования изложены в шестидесяти научных трудах, опубликованных в зарубежных и республиканских научных изданиях, в докладах на международных, республиканских и региональных научных конференциях.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке обобщающих трудов по истории нефтегазовых регионов Казахстана, а также учебников и учебных пособий по истории Казахстана.

SUMMARY

BERDYGUZHIN LESKHALI BAZARGALIYEVICH

The formation and the increase of workers, engineering-technical staff in the sphere of oil-gas industry of Kazakhstan (1890-1990)

of the dissertation for the scientific degree of the doctor of historical science.

Speciality 07.00.02. Domestic History (History of the Republic of Kazakhstan)

Principal object of the research is the formation and the increase of workers, engineering-technical staff in the sphere of oil-gas industry of Kazakhstan, their industrial and socio-political activities, professional level and social position, qualitative and quantitative staff.

Actuality of the theme. Nowadays it’s very important for our country to form and develop industrial-technological strategy based on the world experience. All developed countries passed the way from indigent in work industry to indigent in capital industry, technology and science during the definite historical phase. The Republic of Kazakhstan made such way having overcome all these difficulties.

Kazakhstan mustn’t be the country producing raw materials, it must develop its qualitative industrial production corresponding to the world standard and leaning on high technologies.

If the prosperity of heavy industry is the paramount task, it’s important and necessary to increase the quality of number of proper specialists in these fields. Modern world requires high qualified specialists in all spheres of industry.

World experience shows that it is impossible to join the number of developed industrial countries without real professional specialists.

Today we need specialists, having perfect knowledge of scientific technological progress, changes in technology, understanding the perspectives of its development, having management abilities and the ability to present qualitative product to the world arena. Our country always paid much attention to the training of high-skilled workers.

The training of the national skilled oil-field specialists originated in 1920. But before that time foreign oil companies attracted native’s attention as an auxiliary manpower today. Domestic oil-gas industry is the locomotive of the program to be on the list of 50 competitive countries in the world in the near future.

The use of experience and historical tasks has an extraordinary importance in the execution of state program on training specialists according to the world standard.

The purpose of the research is to study the history of the formation development of specialists of oil-gas of Kazakhstan based on the new theoretico-methodological conception.

The following objectives are determined:

  • to carry out historical researches, involving with this profession on the base of analyses by means of systematic method of research;
  • to determine the original conditions of the first Kazakh of oil-operators, their professional level, qualitative and quantitative staff on the base of introduction to the scientific turn;
  • to investigate and analize the history of formation and development of educational establishments on the training of domestic oil-gas engineering specialists;
  • to show cooperative activities of scientists and engineer specialists in opening new world value of oil-gas fields.

Scientific newness of the dissertation.

The social conditions and activities of workers and engineering staff of oil industry was scientifically investigated for the first time in this dissertation. Archive materials and documents were introduced as the newness of research.

The theoretical and methodological foundation of the research.

Principals of objectiveness and historicism were the methodological principals.

Using different kinds of sources made it possible to reconstruct gruel complete an objective view of investigated phenomenon. Following historical principal as universal method the researcher tried to set forth the material in chronological sequence. Theoretical and methodological basis of the given work had formed theoretical statements of Kazakhstan and foreign scientists.

The degree of introduction.

The basis regulation of this dissertation research are given in 60 publications published in foreign and republic scientific publications and in the materials of international, republic and regional scientific conferences.

Practical significance.

The results of the research can be used for the training of generalizing scientific works on history of oil-gas regions of Kazakhstan as well as manuals and textbooks for reading special courses lectures in the history of Kazakhstan.Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.