WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

«ОЖ 373.1.013: 37.026.6:51 олжазба ыында СТАМБЕКОВА АСЕЛЬ СЕРКЕБАЕВНА ...»

-- [ Страница 2 ] --

Мнда 1–6 тапсырмаларды оушыларды орындауыны соы нтижелерін (пайыз) бойынша жинатады.

Осы кестеге сйкес практикалы мазмнды есептер арылы оушыларды танымды ызыушылыын дамыту динамикасы тменгі диаграммада крсетілген.

1 сурет – Оушыларды танымды ызыушылыын дамытудаы эксперименттік топты бастапы білім дегейі мен соы крсеткіштері

Эксперименттік топ оушыларыны сынылан дістемелік жйені олдананнан кейінгі пайызды крсеткішіні жоарылауы жне дістемелік тиімділігі жніндегі тжырымымызды дрыстыын тексеру шін жне алынан нтижелерді статистикалы трыдан мнділігін анытау шін Пирсонны 2 (хи - квадрат) критериін пайдаланды.

Ол шін оушыларды практикалы мазмнды есептер арылы танымды ызыушылыы дамиды деген болжамды тексереміз.

Бастапы болжам - оушылар практикалы мазмнды есептер арылы танымды ызыушылыын дамытуа баытталан білім мен іскерлікті, дадыны мегермейді. Ал балама болжам - оушылар практикалы мазмнды есептер арылы танымды ызыушылыын дамытуа баытталан білім мен іскерлікті, дадыны мегереді.

- критериімен формуласы бойынша есептейміз.

Мндаы жне - салыстырылып отыран тадамаларды жиіліктері.

Берілген q = 0,05 мнділік дегейі мен еркіндік дреже саны

v=k-1=6-1=5 арылы арнайы кестеден критикалы мнін анытаймыз.

боландытан (12>10,07) болжамы абылданбайды. Яни, оушылар практикалы мазмнды есептер арылы танымды ызыушылыын дамытуа баытталан білім мен іскерлікті, дадыны мегереді, оларды танымды ызыушылыы дамиды.

Эксперименттік жне баылау сыныптарында оыту нтижелерін салыстыру негізінде оушыларды танымды ызыушылыын дамытуды сынылан жолдары жне тсілдері, экспериментті тексеру нтижелері бастауыш сынып оушыларыны практикалы іскерлігіні алыптасуына ойылатын наты талаптар, ажетті іскерлікті алыптастыру бойынша жйелі жмыса кіл аудару, практикалы мазмнды есептерді, тапсырмаларды р трлі нсада берілуі оушыларда практикалы мазмнды есептерді шыаруа ажетті іскерлікті алыптастырып, танымды ызуышылыын дамытады деген орытынды жасауа негіз болды.

2006 жылы бітірген бастауыш сынып оушыларыны алан біліміні беріктігін тексеру масатымен 2006-2007 оу жылыны басында эксперименттік жне баылау сыныптарынан 2006 жылда алынан баылау жмыстары айталанып алынды. Алынан мліметтерді салыстыру эксперименттік сынып оушыларыны білім мен іскерлік дегейі баылау сыныптарыны оушыларынан лде айда жоары екендігін крсетті. Біра эксперименттік сыныптарда 2006 жылды ыркйегінде алынан тапсырмаларды кейбір трлерінен нтижелері 2005-2006 оу жылымен салыстыранда аздап тмендеу болды. Бл мыту факторымен тсіндіріледі, бір жаынан оушылар жазы демалыс кезінде кейбір іскерлікті жоалтуларына, екіншіден, есептеулер жргізуде зейін оймай орындауларына да байланысты.

2-5 сынып оушыларымен жргізілген жмыс оушыларды мыту, айта жаырту арылы оушыларды мытанын еске тсіруге болатынын крсетті.

Ал баылау сыныптарында мыту факторы жоарыра болды. Тіпті 2005-2006 оу жылында жасы крсеткіш крсеткен оушыларды здері де ателер жібергендігі байалды.

Жоарыда келтірілген мліметтер біз сынан дістемені оушыларды білімі мен іскерлігіні беріктігін амтамасыз ету шін де тиімді екендігін растайды.

Сайып келгенде, эксперименттік сыныптардан алынан нтижелер баылау сыныптармен салыстыранда жоары болды.

1. Барлы тапсырмалар бойынша эксперименттік сынып оушыларыны тексерілген іскерлігіні (практикалы мазмнды есептерді мтінін абылдау, график, диаграмма ру, оу, кесте жне схема растыру немесе сол бойынша есеп растыру, есепке сурет салу немес суретке есеп растыру жне т.б.) райсыны алыптасуы баылау сынып оушыларына араанда жоарыра болды.

2. Экспериментік сынып оушыларыны математикадан білім дегейі ктеріліп, кез келген практикалы мазмнды есептерді тсіну абілеті артып, материал естерінде жасы саталды. Сонымен атар ойлауды трлі операцияларымен аруланды, соны нтижесінде оушылар иялдай отырып есепті тиімді шешімін иналмай тез жне дрыс табатын болды.

Эксперименттен алынан нтижелер зерттеу жмысыны болжамын длелдеді.

орытынды

Бастауыш сатыда математиканы оыту дерісінде практикалы мазмнды есептер арылы оушыларды танымды ызыушылыын дамыту проблемасын теориялы жне эксперименттік зерттеу нтижесінде тмендегідей орытынды жасауа ммкіндік туды:

1. Бастауыш мектепте математиканы оыту дерісінде практикалы мазмнды есептер арылы оушыларды танымды ызыушылыын дамытуды ажеттілігі негізделді.

2. азастан республикасы жалпы білім беруді мемлекеттік міндетті стандарты, математика бадарламалары аясында математиканы оыту дерісінде оушыларды таным ызыушылыын дамытуа ойылатын талаптар аныталды.

3. Бастауыш мектеп математика оулытарыны есептер жйесін оушыларды танымды ызыушылыын дамытуа баытталан есептермен толытыру ажет екендігіне кз жеткізілді.

4. Мектепті бастауыш сатысында математиканы оытуды негізгі оу дістемелік ралдарын талдау оушыларды танымды ызыушылыын дамыту шін арнайы дістемелік сыныстар ажет екендігін крсетті. Сонымен атар бл баытта малімдерді дістемелік жмысын жетілдіру ажеттігі айындалды.5. Бастауыш сыныптарда математиканы оытуда практикалы мазмнды есептер арылы оушыларды танымды ызыушылыын дамытуды негізгі баыттары аныталды.

6. Оушыларды танымды ызыушылыын дамытуа баытталан есептерді іріктеуге ойылатын талаптар айындалып, сол талаптара сйкес есептер жйесі рылды, олар оу дерісіне енгізілді.

7. Практикалы мазмнды есептер арылы оушыларды танымды ызыушылыын дамыту дістемесі жасалып, эксперимент жзінде тексерілді. Эксперимент нтижелері оушыларды білім сапасыны, математикаа ынтасыны артандыын, сынылан дістемені тиімді екендігін крсетті, яни зерттеу болжамы длелденді.

Алайда, жргізілген зерттеуді танымды ызыушылыты дамыту жолдарыны бірі ретінде есептеп, оны барлы жатарын жеткілікті дрежеде аша алды деп айтудан аулапыз, білім беру жйесіні немі даму жадайында мндай болашаы мол проблеманы шешуді жаа трлері мен дістері бл салада, натыра айтанда математиканы оытуда дидактикалы ойындарды, этнопедагогика элементтерін жне т.б. олдану арылы танымды ызыушылыты дамытуа баытталан жаа ізденістер шін зор ммкіндіктер туызады деген ойдамыз.

Диссертацияны мазмны мынадай ебектерде жарияланды:

1. Практикалы мазмнды есептер (І–ІV сыныптар). Оу-дістемелік рал. Талдыоран, ЖШС «Баспа йі «АЛТАЛ», 2005, 54 б.

2. Бастауыш сыныптарда математика есептерін шыару процесінде оушыларды аыл–ой абілетін дамыту // Халыаралы ылыми–педагогикалы «азастан жоары мектебі» журналыны ылыми осымшасы «Ізденіс». Алматы, 2005, №2, Б. 261-264.

3. Практикалы мазмнды есептер арылы ІV сынып оушыларыны таным процестерін дамыту // Халыаралы ылыми–педагогикалы «азастан жоары мектебі» журналыны ылыми осымшасы «лт таылымы». Алматы, 2005, №3, Б. 71-75.

4. Практикалы мазмнды есептерді олдану арылы оушыларды жан–жаты дамыту // «Бастауыш мектеп». Алматы, 2005, №8, Б. 8-11.

5. Бастауыш сынып оушыларыны практикалы дайындыына ойылатын талаптар // «Музыкалы білім: мселелер, ізденістер, шешімдер» атты Халыаралы ылыми–практикалы конференцияны материалдары. 1 жина. Талдыоран, 2005, Б. 261-267.

6. Бірінші сыныптарда математикадан практикалы мазмнды есептерін шыару рдісінде оушыларды тілін дамыту, сздік орын дамыту // Республикалы ылыми-дістемелік журнал «Сынып жетекшісі». Алматы, 2005, № 4, Б. 18-21.

7. Практикалы мазмнды есептерді дамытушы функциясы // «азастанда білім сапасын арттырудаы жаа білім беру технологияларыны рлі» атты Республикалы ылыми-дістемелік конференциясыны ебектері (12–13 азан 2006ж.). Теміртау, 2006, Б. 136-141. (А. Нысовамен авторлы бірлестікте).

8. Малімдерді оушыларды математикалы абілетін дамытуа даярлауды кейбір мселелері // – Ы. Алтынсаринні 165–жылдыына арналан «Малім кадрларын даярлау: мселелері, перспективалар жне оларды шешу жолдары» атты Республикалы ылыми–практикалы конференция материалдары (20-21азан). Аралы, 2006, Б. 121-124. (А. Нысовамен авторлы бірлестікте).

9. Практикалы мазмнды есептер арылы оушыларды танымды ызыушылыын дамытуда жаняны рлі // «азіргі оамдаы отбасы: ахуалы жне болашаы» атты Халыаралы ылыми–практикалы конференцияны материалдары (16-17 араша). Талдыоран, 2007, Б. 171-176. (А. Нысовамен авторлы бірлестікте).

10. Оушыларды танымды ызыушылыын дамытуда математика есептерін пайдалану // «Математика, механика жне информатикалы технологиядаы зекті мселелер» атты Халыаралы ылыми–практикалы конференцияны материалдары. 2 жина. Талдыоран, 2007, Б. 161-164.

11. Развитие познавательного интереса младших школьников на уроке математики // «Мир и детства и образование» сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной памяти А.Н. Троян. Магнитогорск, 2007, С. 318-321.

12. Бастауыш сынып оушыларыны танымды ызыушылыы // «уезов оулары -7: М. уезов жне азастануды зекті мселелері» атты Халыаралы ылыми–практикалы конференцияны ебектері. 4 жина. Шымкент, 2008, Б. 123-129.

13. Жоары оу орнында математикалы пндерді оыту дістемесіні кейбір мселелері // «здіксіз білім беру мселелері: мектеп, колледж, университет» атты республикалы ылыми-практикалы конференцияны материалдарыны жинаы. Талдыоран. 25-26 желтоксан 2009. (А. Нысовамен авторлы бірлестікте).

РЕЗЮМЕ

Стамбекова Асель Серкебаевна

Развитие познавательных интересов учащихся начальных школ при решении задач с практическим содержанием на уроках математики

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания

(математика в системе начального, среднего и высшего образования)

Актуальность исследования. Происходящие в современных условиях радикальные изменения в образовательных системах связаны с дальнейшей демократизацией и гуманизацией общественной жизни. Закон «Об образовании» Республики Казахстан и «Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года» предусматривают вхождение нашей республики в мировое образовательное пространство. Развитие современного демократического общества требует образованных, всесторонне разитых людей. В связи с этим перед образовательной системой стоит задача развить творческие, духовные и физические возможности личности, формировать человечность и прочные основы здорового образа жизни, обогащать интеллект через создания возможностей для развития индивидуальности. Это, очевидно, подразумевает необходимость развития интересов у казахстанцев еще в школьные годы. Более актуальными поэтому становятся проблемы развития познавательных интересов учащихся. В решении этой проблемы неоценима роль совершенствования процесса обучения в начальной школе. Ведущим направлением реализации данной задачи является развитие познавательных интересов учащихся начальных школ при решении задач с практическим содержанием на уроках математики.

Принимая во внимание стимулирующую роль познавательных интересов в учении, задачу их развития следует рассматривать не только как важную развивающую цель, но и как эффективное средство повышения качества знаний учащихся.

Проблеме развития познавательных интересов учащихся при решении задач с практическим содержанием посвящен ряд исследований, в которых анализируются различные аспекты этого вопроса, вместе с тем, в них рассматриваются только отдельные стороны вопроса.

Результаты анализа учебников математики и методической литературы по обучению математике начальных классов, также знаний, умений и навыков учащихся показали несоответствия между требованиями, выполнение которых должно обеспечить развитие познавательных интересов и реальным состоянием решения проблемы, в связи с этим возникла необходимость специального изучения проблемы развития познавательных интересов при решении задач с практическим содержанием.

Таким образом, проблема данного исследования заключается в разработке методической системы развития познавательных интересов учащихся начальных школ при решении задач с практическим содержанием.

Объект исследования: процесс обучения математике учащихся начальных классов.

Предмет исследования: методика решения задач с практическим содержанием, способствующих развитию познавательного интереса учащихся.

Гипотеза исследования: если определить психолого- педагогические основы применения задач с практическим содержанием, разработать требования к их использованию, выявить основные направления и соответственно разработать методику их реализации и эффективно применять в учебном процессе, то повысится качество знаний и умений учащихся и интерес к предмету, так как при этом будет достигнут высокий уровень развития познавательных интересов учащихся.

Экспериментальная база исследования: школа-лицей №5 имени Ломоносова, средняя школа имени Островского, школа-интернат №3 имени Данеша Ракишева города Талдыкоргана.

Цель исследования: разработать методику развития познавательного интереса учащихся при решении задач с практическим содержанием в процессе обучения математике в начальных классах.

Задачи исследования:

  • определить психолого-педагогические основы развития познавательных интересов при решении задач с практическим содержанием, выявить требования к развитию познавательных интересов учащихся;
  • провести анализ учебников и учебно-методических пособий по математике начальных классов, школьной практики с целью определения уровня обеспечения ими развития познавательного интереса;
  • определить основные направления развития познавательных интересов учащихся при решении задач с практическим содержанием;
  • разработать систему заданий, направленную на развитие познавательного интереса учащихся и разработать методику развития познавательных интересов учащихся при решении задач с практическим содержанием и экспериментально проверить эффективность предложенной методики.

Методы исследования: изучение и анализ литературы и нормативных документов по исследуемой проблеме; беседа, анкетирование, анализ и обобщение результатов экспериментальной работы, проверка обоснованности и достоверности результатов методом математической статистики.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования:

1. Обоснована необходимость специальной организации учебной деятельности учащихся начальных классов для развития их познавательного интереса в процессе обучения математике.

2. Конкретизированы требования к развитию познавательного интереса
учащихся начальных классов путем применения задач с практическим
содержанием в процессе обучения математике.

  1. Определены основные направления развития познавательного
    интереса учащихся при решении задач с практическим содержанием в
    процессе обучения математике в начальных классах, требования к отбору задач, способствующих развитию познавательного интереса учащихся и система упражнений учебников дополнены заданиями, соответствующим этим требованиям.

4. Разработана методика решения задач с практическим содержанием, способствующих развитию познавательных интересов учащихся в процессе обучения математике в начальных классах.

Практическая значимость исследования:

- разработанные учебное пособие и методические рекомендации по развитию познавательного интересов использованы в учебном процессе при обучении математике учащихся начальных классов, в результате чего повысился уровень сформированности знаний, умений и навыков учащихся;

- разработанные учебно-методическое пособие, методические рекомендации для учащихся и учителей младших классов используются школьниками и учителями в учебном процессе. Результаты исследования могут быть использованы в подготовке учебников, учебно-методических пособий по математике для учащихся младших классов.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Необходимость развития познавательного интереса учащихся начальной школы при решении задач с практическим содержанием на уроках математики.

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, необходимых для развития познавательного интереса учащихся по курсу математики начальной школы.

3. Основные направления развития познавательных интересов учащихся начальных классов путем применения задач с практическим содержанием.

4. Методическая система развития познавательных интересов учащихся 1-4 классов с применением задач с практическим содержанием.

Перспективы исследования. Диссертационное исследование представляет собой научно-методическую систему, эффективное использование которой способствует развитию познавательного интереса младших школьников.

Вместе с тем, необходимо отметить перспективность исследования развития познавательного интереса, и мы считаем, что проведенное исследование не исчерпывает всей глубины и многообразия проблемы. В условиях постоянно развивающейся образовательной системы появление новых форм и методов развития познавательного интереса открывает широкие возможности для дальнейших поисков в этой области, в частности мы считаем следовало бы продолжать исследование проблемы развития познавательных интересов в процессе обучения математике с использованием дидактических игр, элементов этнопедагогики и т.д.

Resume

Stambekova Assel Serkebayevna

Development of cognitive interests of pupils of elementary schools at accomplishing tasks with practical content at the lessons of mathematics

13.00.02 - Theory and methodology of training and education (mathematics in the system of primary, secondary and high education)

Actuality of the research. Radical changes occurring in modern conditions in educational systems are connected with the further democratization and humanization of public life. The law “About education” of the Republic of Kazakhstan and “The Concept of development of education of the Republic of Kazakhstan up to 2015” provide occurrence of our republic into the global educational space. Development of modern democratic society demands well-educated, comprehensively developed people. In this connection there is a necessity before educational system of developing creative, spiritual and physical opportunities of the personality, forming humanity and strong bases of healthy ways of life, enriching intelligence through creations of opportunities for development of individuality. It, obviously, means the necessity of development of interests of people in school days. Therefore more actual become problems of development of cognitive interests of pupils. In solving this problem is invaluable the role of development of the process of training in primary school. The leading role in realization of the given problem belongs to the development of cognitive interests of pupils of elementary schools at accomplishing tasks with practical content at the lessons of mathematics.

Taking into account the stimulating role of cognitive interests in training, the problem of their development should be considered not only as the important developing aim, but also as effective means of improving the quality of pupils’ knowledge.

A number of researches is devoted to the problem of development of cognitive interests of pupils at accomplishing tasks with practical content. In these researches various aspects of the problem are analyzed, but at the same time, only the separate parts of the problem are still considered.

The results based on the analysis of the textbooks and methodical literature on training mathematics in primary school, and also knowledge, skills of pupils have shown the discrepancies between requirements which fulfillment should provide the development of cognitive interests and the real condition of the problem solved. In this connection there was a necessity of special studying of the problem of development of cognitive interests at accomplishing tasks with practical content.

Thus, the problem of the given research consists in working out the methodical system of development of cognitive interests of pupils of elementary school at accomplishing tasks with practical content.

The object of the research: the process of training mathematics to pupils of primary school.

The subject of the research: the methodology of accomplishing tasks with practical content promoting development of cognitive interest of pupils.

The hypothesis of the research: if determine psycho-pedagogical bases of application of tasks with practical content, develop requirements to their use, reveal basic directions and develop the methodology of their realization and effective applying in educational process the quality of knowledge and skills of pupils and their interest to the subject will be raised as the high level of development of cognitive interests of pupils will be achieved.

Experimental base of the research: school-lyceum №5 named after Lomonosov, secondary school named after Ostrovskiy, boarding school №3 named after Danesh Rakishev (Taldykorgan).

The aim of the research: to develop a methodology of development cognitive interest of pupils at accomplishing tasks with practical content during training mathematics in primary school.

The tasks of the research:

- to determine psycho-pedagogical bases of development of cognitive interests at accomplishing tasks with practical content, to reveal requirements to development of cognitive interests of pupils;

- to carry out the analysis of textbooks and methodical manuals on mathematics in primary school, the analysis of school practice in order to define the level of their maintenance of the development of cognitive interest;

- to determine the basic directions of development of cognitive interests of pupils at accomplishing tasks with practical content;

- to develop the system of the tasks directed on development of cognitive interest of pupils, to work out the methodology of development of cognitive interests of pupils at accomplishing tasks with practical content and to check up the efficiency of the suggested methodology experimentally.

Methods of the research: studying and analysis of the literature and normative documents on the problem of research; conversation, questioning, analysis and generalization of the results of experimental work, checking of validity and reliability of the results on the basis of methods of mathematical statistics.

Scientific novelty and theoretical value of the research:

1. The necessity of special organization of educational activity of pupils of primary school for development of their cognitive interests during training mathematics is proved.

2. The requirements to development of cognitive interests of pupils of primary school by application of tasks with practical content during training mathematics are concretized.

3. The basic directions of development of cognitive interests of pupils at accomplishing tasks with practical content in the process of training mathematics in primary school, the requirements to selection of the tasks promoting development of cognitive interests of pupils and the system of exercises added with special tasks corresponding to these requirements are determined.

4. The methodology of accomplishing tasks with practical content promoting development of cognitive interests of pupils during training mathematics in primary school is developed.

The practical value of the research:

- the worked out manual and methodical recommendations on development of cognitive interests were used in educational process at training mathematics to pupils of primary school, therefore the level of formation of knowledge and skills was increased;

- the worked out manual and methodical recommendations for pupils and teachers of primary school are used by schoolchildren and teachers in educational process. The results of research can be used in working out of textbooks, methodical manuals on mathematics for pupils of primary school.

The positions taken out for defence:

1. Necessity of development of cognitive interests of pupils of primary school at accomplishing tasks with practical content at lessons of mathematics.

2. Requirements to knowledge, skills of pupils necessary for development of their cognitive interests at the course of mathematics in primary school.

3. Basic directions of development of cognitive interests of pupils of primary school by application of tasks with practical content.

4. Methodical system of development of cognitive interests of pupils (1-4>

The perspectives of the research. The thesis represents a scientific-methodical system which effective use promotes the development of cognitive interests of pupils of primary school.

At the same time, it is necessary to mention the perspectivity of the research of development of cognitive interest, and we think, that the carried out research does not settle all the depth and variety of the problem. In conditions of constantly developing educational system occurrence of new forms and methods of development of cognitive interest opens deep opportunities for further searches in the area (problems of development of cognitive interests during training mathematics with the help of didactic games, elements of ethnopedagogics, etc.).Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.