WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||

«ОЖ 633.11«327»: 631.52(02): 582.2 олжазба ыында

...»

-- [ Страница 2 ] --

Срыпталан атты бидай сорттары арасынан тсім крсеткіштері бойынша Albatross, Aldura, Altar 84, Cocorit 71, Dur, Mexicali 75, Yavaros 79, Гордеиформе 429, Каргала 28, Каргала 303 жне Наурыз 6 сорттарын ерекше атауа болады. азастанны отстігінде жне суармалы жадайда аталан атты бидай сорттарыны орташа нім беру ммкіндігі 37,1-56,6 ц/га шамасында.


Срыпталан атты бидай сорттарыны иммунологиялы асиеттерін негізгі агроэкологиялы айматарда сынау

Бидай тат ауруларыны даму сатыларында оршаан орта жадайларына ояр талабы р трлі. Кптеген бидай сортыны иммунологиялы асиеті оршаан ортаа туелді немесе экологиялы ортаа байланысты згеріп отырады. Осыан байланысты БПЗИ-да тат ауруларына тзімділігімен ерекшеленген атты бидай сорттары елімізді негізгі агроэкологиялы айматарында сыналынды, яни оны біріншісі Солтстік азастан (РДЖКК) жне екіншісі – Отстік-шыыс азастан (азЕШЗИ). Жоарыда аталан Республика айматарында 2006-2007 жылдары атты бидай сорттарыны саба жне жапыра татына тзімділігі бааланды (кесте 5).

Кесте 5 – атты бидай сорттарыны иммунологиялы асиетіне агроэкологиялы сынаты сері (2006-2007 жж., орташа)

Сорт атауы Солтстік азастан Отстік-шыыс азастан
саба таты жапыра таты саба таты жапыра таты
балл % балл % балл % балл %
Albatross 1 5 0 0 1 5 0 0
Aldura 1 5 2 5 1 5 1 5
Altar 84 1 5 1 5 1 5 1 5
Cocorit 71 0 0 0 0 0 0 2 5
Macoun 2 5 0 0 1 5 0 0
Mexicali 75 1 5 1 5 1 5 1 5
Mondur 3 10 0 0 2 10 0 0
V.Z.-D 0 0 2 10 2 10 1 5
VZ-187 2 5 0 0 2 10 2 10
Ward 1 5 0 0 1 5 0 0
Каргала 28 0 0 0 0 0 0 1 5
Каргала 303 2 10 0 0 1 5 1 5
Гордеиформе 429 2 5 1 5 2 10 1 5
Наурыз 6 1 5 0 0 2 5 0 0
Субастрале 489 2 5 2 10 2 10 2 10
Гордеиформе 94-94-1 4 50 3 10 3 5 2 5
Гордеиформе 94-94-13 4 80 0 0 3 10 3 10
Дамсинская янтарная 4 50 0 0 2 10 2 5
Омский рубин 4 60 0 0 4 30 2 5
Безенчукская 139 4 80 3 20 4 40 3 10
СИД 88, баылау 4 60 2 20 4 40 2 10
Зерттеулер нтижесінде тжірибеге пайдаланан атты бидай сорттарыны иммунологиялы асиетіне экологиялы сына р трлі сер етті. Негізінен азЕШЗИ жадайында атты бидай сорттарыны тат ауруларына тзімділік белгілері БПЗИ алынан нтижелерге сйкес келді. Яни, азастанны отстік-шыысында саба татына тек ндіріске пайдаланылуа сынылан Омский рубин, Безенчукская 139 жне СИД 88 сорттары ана тзімсіз болып бааланды. Ал, Республиканы солтстігінде жапыра татымен салыстыранда саба таты атты бидай сорттарында те арынды дамыды. Бл аймата бидайды масатанудан толы пісуге дейінгі кезедерінде саба татыны даму дегейі кшейе тсіп, бл крсеткіш кейбір сорттарда 80% дейін жетті. азастанны отстігі мен отстік-шыысында тат ауруларынан біршама тиімді оранан Дамсинская янтарная, Гордеиформе 94-94-1 жне Гордеиформе 94-94-13 сорттары осы асиетін солтстік ірде сатай алмады. Нтижесінде оларда P.graminis tritici оздырышыны даму дрежесі 50-80% аралыында болды. Осыан байланысты аталан бидай сорттарыны сырты орта жадайларына те сезімтал келетінін біле аламыз. Сонымен атар, бл былыс бидайды тат аурулары тзімділігіне экологиялы ортаны тікелей сер ететінін длелдейді. Ал, срыпталан баса сорттар саба жне жапыра татымен те лсіз дегейде заымданып, ауруды екі тріне топты тзімділік танытты.

Экологиялы сына нтижелерін орытындылай келе, атты бидай даылыны Albatross, Altar 84, Aldura, Cocorit 71, Macoun, Mexicali 75, Mondur, V.Z.-D, VZ-187, Ward, Каргала 28, Каргала 303, Гордеиформе 429, Наурыз 6 жне Субастрале 489 сорттары елімізді тек отстік айматарында ана емес, сонымен атар Солтстік азастан жадайында да тат ауруларына иммунологиялы асиетін траты сатайды.


орытынды


Жазды атты бидай сорт-лгілеріні тат ауруларына тзімділігін анытау масатында 2003-2007 жылдар аралыында жргізілген зерттеулер мен алынан ылыми нтижелер негізінде келесі тжырымдар жасалынды:

 1. Жасанды індет аясында зерттелінген атты бидай даылыны азастанды 944 сорт-лгісі арасынан 89 (9,4%), интродукциялы 470 сортты – 246 (52,3%) тат ауруларына топты тзімділік танытты. T. durum D. шін аса ауіпті саба татына азастанды сорт-лгілерді 231 (24,5%), ал интродукциялы сорт-лгілерді 346 (73,6%) тзімді болып есептелді.
 2. сімдік онтогенезінде тат ауруларына тзімділігі бойынша Каргала 28, Каргала 303, Наурыз 6 (азастан), Гордеиформе 429, Субастрале 489 (Ресей), Mexicali 75, Yavaros 79, Altar 84, Nacori C97, Albatross, Cocorit 71 (Мексика), Aldura, Ward, Crosby, Lakota (АШ), Macoun (Канада), VZ-187, V.Z.-D (Италия), Dur, Rainvine (ндістан), Mondur, Valdur (Франция) сорттары срыпталды.
 3. атты бидай сорттарынан саба татыны 21 патотипі жіктелінді. Кездесу жиілігі бойынша TDT/H, TCM/B, TKH/R жне TTH/K ерекшеленді, ал аса вирулентті болып TTH/K, TKH/R жне TDT/H есептелінді. Саба татыны тиімді тзімділік гендері атарына SrGt, Sr6, Sr24, Sr27, Sr11 жне Sr30 жатызылды.
 4. Саба татыны Sr24 тиімді тзімділік гені интродукциялы Aldura, Crosby, Mocaun, Mondur сорттарынан, Sr11 гені Dur, VZ-187, V.Z-D сорттарынан постулаттау дісі арылы аныталынды. азастанды Наурыз 6, Каргала 28, Каргала 303, Гордеиформе 429 сорттарыны саба татына скіндік тзімділігі Sr6+Sr27 гендерімен баыланады.
 5. атты бидай сорттарынан жапыра татыны 12 патотипі жіктелінді, оларды арасынан THF/H, FGT/H, MBN/G азастанда, ал Солтстік Кавказ аймаында THT/F жиі кездеседі. Солтстік Кавказ патотиптерімен салыстыранда азастанды патотиптерді вируленттілігі лсіз болды. Жапыра татыны тзімділік гендері арасынан Lr9, Lr19, Lr24 зерттелген барлы патотиптерге тзімділік крсетті, ал Lr23, Lr25 гендері азастанды патотиптерге ана тиімді болды.
 6. Жапыра татыны Lr19 тиімді тзімділік гені интродукциялы Valdur, Dur сорттарынан, Lr25 гені Lakota, Macoun сорттарынан жне скіндік фазада ауруа тзімділік танытан Albatross, Cocorit 71, VZ-187 жне Наурыз 6 сорттарынан Lr23 гені аныталынды.
 7. Тат ауруларына тзімділігі бойынша срыпталан атты бидай сорттарыны суармалы жадайда орташа нім тсімі 37,0±0,5 ц/га, ал 1000 дн салмаы 46,3±0,7 граммды рады. Бл крсеткіштер Безенчукская 139 баылау сортымен салыстыранда, тиісінше 6,8 ц/га жне 6,9 грамм арты болды.
 8. атты бидайды Albatross, Altar 84, Aldura, Cocorit 71, Macoun, Mexicali 75, Mondur, V.Z.-D, VZ-187, Ward, Каргала 28, Каргала 303, Гордеиформе 429, Наурыз 6 жне Субастрале 489 сорттары тат ауруларына тзімділігін азастанны отстік, отстік-шыыс жне солтстігінде траты сатады.


Селекция тжірибесіне сыныс

Тат ауруларына тзімділігі жне шаруашылыты нды белгілері бойынша срыпталан T. durum D. сорттары бидайды жаа сорттарын шыару шін бастапы материал ретінде селекциялы жмыстара сынылады, олар: Каргала 28, Каргала 303, Наурыз 6 (азастан), Гордеиформе 429, Субастрале 489 (Ресей), Mexicali 75, Yavaros 79, Altar 84, Nacori C97, Albatross, Cocorit 71 (Мексика), Aldura, Ward, Crosby, Lakota (АШ), Macoun (Канада), VZ-187, V.Z.-D (Италия), Dur, Rainvine (ндістан), Mondur, Valdur (Франция).

атты бидай сорттарынан жіктелінген саба жне жапыра татыны патотиптері бидай сорттарыны расаа тн тзімділігін анытауа жне иммунитет селекциясын жоспарлы жргізуге ммкіндік туызады.

рамында саба жне жапыра татыны тиімді тзімділік гендері бар атты бидай сорттары аталан аурулармен генетикалы кресу шін селекцияа сынылады. Саба таты шін Aldura, Crosby, Macoun, Mondur (рамында Sr24), Dur, VZ-187, V.Z-D (рамында Sr11), Наурыз 6, Каргала 28, Каргала 303, Гордеиформе 429 (рамында Sr6+Sr27) сорттары. Ал жапыра таты шін Valdur, Dur (рамында Lr19), Lakota, Macoun, (рамында Lr25), Albatross, Cocorit 71, VZ-187, Наурыз 6 (рамында Lr23) сорттары.


Диссертация нтижелері бойынша

жарияланан ылыми ебектеріні тізімі

 1. Рсалиев Ш.С., Тилеубаева Ж.С., Рсалиев А.С., Агабаева А.Ч. Отбор ценных сортов зерновых культур среди зарубежного селекционного материала (методические подходы). // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Ж.Т.Джиембаева «Современные проблемы защиты и карантина растений». – Алматы: Алейрон, 2005. – С.255-261.
 2. Рсалиев Ш.С., Рсалиев А.С. Дифференциация патотипов стеблевой ржавчины в Казахстане. // Тезисы стендовых докладов «Вторая Центрально-Азиатская конференция по зерновым культурам», 13-16 июня 2006 года, г. Чолпон-Ата, Иссык-Куль. – Бишкек, 2006. – С.139-140.
 3. Рсалиев А.С., Сарбаев А.Т. атты бидай лгілеріні тат аурулары трлеріне тзімділігіне байланысты тсім крсеткіштеріні згеруі. // Защита и карантин растений в Казахстане. – Алматы, 2006. № 12. – С.6-9.
 4. Рсалиев А.С. атты бидай сорттарынан саба таты (Puccinia graminis f.sp.tritici) патотиптерін жіктеу. // III Халыаралы ылыми конференция «сімдік шаруашылыы мен егіншілікті зекті мселелері». – Алмалыба, 2007. – 104-106.
 5. Рсалиев А.С., Рсалиев Ш.С., Тілеубаева Ж.С., Агабаева А.Ч. азастан мен Батыс-сібір атты бидай сорттарыны тат ауруларына тзімділігі. // III Халыаралы ылыми конференция «сімдік шаруашылыы мен егіншілікті зекті мселелері». – Алмалыба, 2007. – 106-108.
 6. Рсалиев А.С., Рсалиев Ш.С., Агабаева А.Ч., Тілеубаева Ж.С. азастана Мексикадан интродукцияланан T.durum сорт-лгілеріне иммунологиялы жне агрономиялы сипаттама. // Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК «Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития». – Алматы. 2008. – С.178-182.
 7. Рсалиев Ш.С., Рсалиев А.С. Постулирование генов устойчивости к листовой ржавчине у сортов твердой пшеницы. // Исследования, результаты. – Алматы:Агроуниверситет. 2008. №1. – С.92-95.
 8. Рсалиев А.С., Рсалиев Ш.С., Сарбаев А.Т. азастанда аудандастырылан жне интродукциялы атты бидай сорттарыны тат трлеріне тзімділігі. // Ізденістер, нтижелер. – Алматы: Агроуниверситет. 2008. №1. – Б.75-80.
 9. Рсалиев Ш.С., Рсалиев А.С. атты бидай сорттарынан саба татына (Puccinia graminis f. sp. tritici) тзімділік гендерін анытау. // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Достижения и проблемы защиты растений и карантина растений», посвященной 50-летию образования Казахского НИИ защиты и карантина растений. – Алматы-Рахат, 2008. – Часть 2. – С.128-132.Резюме

Рсалиев Аралбек Сырашович

«Устойчивость сортообразцов яровой твердой пшеницы (Triticum durum Desf) к ржавчинным болезням»

06.01.05 – Селекция и семеноводство

Автореферат на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук

Актуальность работы. Твердая пшеница (Triticum durum Desf) – ценная продовольственная культура во всем мире. Она является незаменимым сырьем для производства макаронных, крупяных и кондитерских изделий. Однако в последние годы в мире неуклонно снижается ценность возделываемых сортов и площадь посева данной культуры. В Казахстане из-за нехватки высококачественных зерен твердой пшеницы до 80% макаронных изделий получают из сортов мягкой пшеницы.

Одним из факторов, снижающих продуктивность и качество зерна пшеницы являются грибные болезни. В Казахстане по распространению и вредоносности возбудители стеблевой (Puccinia graminis tritici), листовой (P. recondita tritici) и желтой ржавчины (P. striiformis tritici) имеют наиболее практическую значимость. Потери урожая достигают часто 20-30%. В связи с этим создание новых сортов, устойчивых к ржавчинным болезням относятся к основным задачам селекции твердой пшеницы. Решение данной проблемы тесно связано с изучением отечественных и интродукционных сортов иммунологическими, генетическими и экологическими методами. Кроме того, определение популяционного состава и вирулентности патотипов из сортов твердой пшеницы, а также изучение генетики устойчивости этой культуры к видам ржавчины ускоряет процесс созданя новых устойчивых сортов.

Цель работы. Изучение иммунологических свойств казахстанских и интродукционных сортообразцов яровой твердой пшеницы к стеблевой, листовой, желтой ржавчине и отбор резистентных форм.

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач:

 1. Изучение и отбор казахстанских и интродукционных сортообразцов твердой пшеницы по устойчивости к видам ржавчины.
 2. Дифференциация патотипов стеблевой ржавчины из сортов твердой пшеницы.
 3. Дифференциация патотипов листовой ржавчины из сортов твердой пшеницы.
 4. Исследование генетики устойчивости к видам ржавчины у казахстанских и интродукционных сортов твердой пшеницы.
 5. Определение хозяйственно-ценных признаков у отобранных сортов твердой пшеницы.
 6. Испытание иммунологических свойств отобранных сортов твердой пшеницы в основных агроэкологических регионах.

Объекты исследования. Для исследования использованы 1414 сортообразцов твердой пшеницы, входящие к различным географическим и экологическим средам. Из них 944 – казахстанские и 470 – интродукционные сортообразцы. Дифференциация патотипов стеблевой и листовой ржавчины, а также изучение генетики устойчивости проведены с использованием изогенных Sr- и Lr-линий. В качестве инфекционного материала использованы местные популяции и отдельные патотипы (расы) стеблевой (P.graminis tritici), листовой (P.recondita tritici) и желтой ржавчины (P.striiformis tritici), полученные из коллекции микроорганизмов «Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности».

Научная новизна результатов исследования. Впервые дифференцированы патотипы стеблевой и листовой ржавчины из сортов твердой пшеницы, охарактеризованы их вирулентность и частота встречаемости.

Впервые в Казахстане изучена эффективность Sr- и Lr-генов устойчивости к патотипам, выделенным из сортов твердой пшеницы.

Впервые в Казахстане методом постулирования генов определены различные гены устойчивости проростков у сортов твердой пшеницы к стеблевой и листовой ржавчине.

Для использования в селекции отобраны сортообразцы твердой пшеницы, обладающие устойчивостью к двум-трем видам ржавчины и высокими показателями хозяйственно-ценных признаков.

Основные положения, выносимые на защиту:

 • Устойчивость сортов и образцов твердой пшеницы к видам ржавчины и выявление в них Sr- и Lr-гены устойчивости;
 • Вирулентность и частота встречаемости патотипов стеблевой и листовой ржавчины, эффективность к ним Sr- и Lr-генов;
 • Хозяйственно-ценные признаки отобранных сортов твердой пшеницы и их иммунологические свойства в основных агроэкологических регионах.

Практическая значимость работы. Отобранные сорта T.durum D. по устойчивости к ржавчинным болезням и хозяйственно-ценным признакам являются исходным материалом для создания новых сортов как твердой, так и мягкой пшеницы. Патотипы стеблевой и листовой ржавчины, дифференцированные из сортов твердой пшеницы, позволяют определить расоспецифическую устойчивость сортов пшеницы и вести более целенаправленную селекцию на иммунитет. Сорта твердой пшеницы с эффективными генами устойчивости к стеблевой и листовой ржавчине предлагаеться использовать в селекцию для генетической борьбы с болезнями.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 научных работ, из них 3 статей в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере науки и образования МОН РК.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов работы, обсуждения полученных результатов, заключения, предложения практической селекцию и списка используемых источников. Материал диссертации изложен на 120 страницах компьютерного текста, иллюстрирован 24 таблицами, 18 рисунками. Список литературы включает 286 наименований, в том числе 95 на иностранном языке.

Результаты исследования. На искусственном инфекционном фоне среди казахстанских 944 сортообразцов твердой пшеницы 89 (9,4%), из интродукционных 470 сортов – 246 (52,3%) проявили групповую устойчивость к видам ржавчины. К стеблевой ржавчине, особо опасной для T. durum D., 231 (24,5%) казахстанский и 346 (73,6%) интродукционные сортообразцы были устойчивыми.

По устойчивости к ржавчинным болезням в онтогенезе растений отобраны и рекомендованы в селекцию сорта: Каргала 28, Каргала 303, Наурыз 6 (Казахстан), Гордеиформе 429, Субастрале 489 (Россия), Mexicali 75, Yavaros 79, Altar 84, Nacori C97, Albatross, Cocorit 71 (Мексика), Aldura, Ward, Crosby, Lakota (США), Macoun (Канада), VZ-187, V.Z.-D (Италия), Dur, Rainvine (Индия), Mondur, Valdur (Франция).

Из сортов твердой пшеницы дифференцировано 21 патотип стеблевой ржавчины. По частоте встречаемости отличаются патотипы TDT/H, TCM/B, TKH/R и TTH/K, сильно вирулентными патотипами являются TTH/K, TKH/R и TDT/H. К эффективным генам устойчивости против стеблевой ржавчины относятся SrGt, Sr6, Sr24, Sr27, Sr11 и Sr30.

Методом постулирования определен эффективный ген стеблевой ржавчины Sr24 в интродукционных сортах Aldura, Crosby, Macoun, Mondur, ген Sr11 выявлен в генотипе сортов Dur, VZ-187, V.Z-D. Устойчивость отечественных сортов Наурыз 6, Каргала 28, Каргала 303, Гордеиформе 429 к стеблевой ржавчине обусловлена генами Sr6+Sr27.

Из сортов твердой пшеницы дифференцировано 12 патотипов листовой ржавчины. Среди них в Казахстане чаще встречаются THF/H, FGT/H, MBN/G, а в Северном Кавказе – THT/F. По сравнению с патотипами Северного Кавказа вирулентность Казахстанских патотипов оказались слабой относительно. Гены устойчивости Lr9, Lr19, Lr24 были устойчивыми ко всем патотипам, а Lr23, Lr25 проявили эффективность только казахстанским патотипам листовой ржавчины.

Эффективный ген устойчивости Lr19 идентифицирован из интродукцинных сортов Valdur и Dur, Lr25 – из сортов Lakota и Macoun. В фазе проростков у сортов Albatross, Cocorit 71, VZ-187 и Наурыз 6 устойчивость контролируется геном Lr23.

У сортов твердой пшеницы, отобранных по устойчивости к ржавчинным болезням, в поливных условиях средняя урожайность составила 37,0 ц/га, масса 1000 зерен – 46,3±0,7 г. Параметри указанных показателей относительно выше чем у сорта стандарта Безенчукская 139 на 6,8 ц/га и 6,9 грамм, соответственно.

Сорта твердой пшеницы Albatross, Altar 84, Aldura, Cocorit 71, Macoun, Mexicali 75, Mondur, V.Z.-D, VZ-187, Ward, Каргала 28, Каргала 303, Гордеиформе 429, Наурыз 6 и Субастрале 489 сохранили устойчивость к видам ржавчины на юге, юго-востоке и севере Казахстана.

Summary

Rsaliyev Aralbek Syrashovich

«Resistance of spring durum wheat varieties (Triticum durum Desf) to rust diseases»

Abstract of a dissertation research for the Degree of Candidate of Agricultural Sciences on specialty

06.01.05 – Selection and Seed Growing

Topicality of the work: Durum wheat (Triticum durum Desf) is valuable bread-grain all over the world. It is considered to be irreplaceable for production of macaroni, cereals and confectioneries. However, the value and crops area of this variety is being reduced in the world. In Kazakhstan 80% of macaroni is produced from soft wheat due to the shortage of high-grade durum wheat varieties.

One of the main reason reducing productivity and quality of the durum wheat is fungous diseases. The agents of stem rust (Puccinia graminis tritici), leaf rust (P. recondita tritici) and yellow rust (P. striiformis tritici) play main role in injuriousness to durum wheat varieties in Kazakhstan. In this connection creation of new varieties of durum wheat which will be resistant to rust diseases is one of the main tasks of wheat breeding. Solving of this problem is connected with the study of local and foreign varieties of wheat applying immunological, genetic and ecological methods. Moreover determination of population stock and virulence of pathotypes and studying of the genetic of wheat resistance to rust is the basis for creation of new resistant varieties.

Aim of the work: The basic aim of the work is studying immunological characteristics of Kazakhstan and introduced varieties of spring durum wheat to stem, leaf and yellow rust and selection of resistant forms. To achieve this aim it was necessary to implement the following tasks:

  1. Studying and selection of Kazakhstan and introduced varieties of durum wheat according to its resistance to rust.
  2. Differentiation of stem rust pathotypes from durum wheat varieties.
  3. Differentiation of leaf rust pathotypes from durum wheat varieties.
  4. Studying of resistance genetic of Kazakhstan and foreign durum wheat varieties to rust.
  5. Determination of economically valuable signs in selected durum wheat varieties.
  6. Testing of immunological characteristics of the selected durum wheat varieties in the basic agro ecological regions.

Research subject: In the study we used 1414 varieties of durum wheat including 944 varieties are from Kazakhstan and 470 are introduced varieties from different geographical and ecological regions. Differentiation of stem and leaf rust patotypes and studying of resistance genetic is implemented applying isogenic Sr- and Lr-lines. In the experiments we used local population and distinct pathotypes of stem rust (P.graminis tritici), leaf rust (P.recondita tritici) and yellow rust (P.striiformis tritici) obtained from RIBSP microorganism’s collection.

Scientific novelty of the research results: Pathotypes of stem and leaf rust were differentiated from durum wheat varieties for the first time and its virulence and frequency is characterized.

Effectiveness of Sr- and Lr-genes of resistance to pathotypes isolated from durum wheat varieties is studied for the first time in Kazakhstan.

Different durum wheat varieties sprout genes of resistance to stem and leaf rust are determined applying the method of gene postulation.

Durum wheat varieties having resistance to two or three rust species and high indexes of economically valuable signs were used for breeding.

The main theses submitted for dissertation defense:

 • Resistance of durum wheat varieties to rust species;
 • Virulence and frequency of stem and leaf rust pathotypes, effectiveness of Sr- and Lr-genes;
 • Sr- and Lr-genes of resistance in genotype of durum wheat varieties;
 • Economically valuable signs of selected varieties of durum wheat and its immunological characteristics in the basic agro ecological regions.

Practical value of the work: Selected varieties of T.durum D. having resistance to rust diseases and high economically valuable signs are starting material for creation of new varieties of durum and soft wheat. Pathotypes of stem and leaf rust differentiated from durum wheat varieties allow determining race specific resistance of wheat varieties and implement breeding for immunity. Durum wheat varieties having effective resistant genes to stem and leaf rust may be used for genetic control of rust diseases.

Publications: The main ideas of the dissertation were published in 9 articles including 3 articles in scientific magazines recommended by the Control Committee in the sphere of Science and Education ME&S RK.

The dissertation structure and volume: Dissertation work consists of introduction, reference review, materials and methods of the research, the research results, discussion of the results, conclusion, suggestions for breeding and list of references. Dissertation material is on 120 pages, has 24 tables and 18 pictures. List of references consists of 286 items including 95 in foreign languages.

Research results: 89 (9,4%) from 944 Kazakhstan durum wheat varieties and 246 (52,3%) from 470 introduced varieties show group resistance to rust species in artificial infection background. 231 (24,5%) Kazakhstan varieties and 346 (73,6%) introduced varieties of durum wheat were resistant to stem rust which is especially dangerous for T. durum D. According to resistance to rust diseases in plant ontogenesis the following wheat varieties were selected and recommended for breeding: Kargala 28, Kargala 303, Nauryz 6 (Kazakhstan), Gordeiforme 429, Subastrale 489 (Russia), Mexicali 75, Yavaros 79, Altar 84, Nacori C97, Albatross, Cocorit 71 (Mexico), Aldura, Ward, Crosby, Lakota (USA), Macoun (Canada), VZ-187, V.Z.-D (Italy), Dur, Rainvine (India), Mondur, Valdur (France).

21 pathotypes of stem rust were differentiated from durum wheat varieties. The pathotypes TDT/H, TCM/B, TKH/R and TTH/K are the most frequent; the pathotypes TTH/K, TKH/R and TDT/H are the most virulent. The effective genes of resistance to stem rust are SrGt, Sr6, Sr24, Sr27, Sr11 and Sr30.

Effective gene Sr24 of stem rust was determined applying postulation method in introduced varieties Aldura, Crosby, Macoun, Mondur, Sr11 gene is revealed in genotype of the varieties Dur, VZ-187, V.Z-D. Resistance of the Kazakhstan varieties Nauryz 6, Kargala 28, Kargala 303 and Gordeiforme 429 to stem rust corresponds to Sr6+Sr27 genes.

12 pathotypes of leaf rust were differentiated from durum wheat varieties. THF/H, FGT/H, MBN/G are frequent in Kazakhstan and THT/F is frequent in North Caucasus. The virulence of Kazakhstan pathotypes was weaker than virulence of pathotypes from North Caucasus. Lr9, Lr19, Lr24 genes were resistant to all pathotypes and Lr23, Lr25 were effective only to Kazakhstan pathotypes of leaf rust. Effective resistant gene Lr19 was identified from introduced varieties Valdur and Dur, Lr25 gene was from Lakota and Macoun varieties. Gene Lr23 controls resistance in the phase of sprouts in varieties Albatross, Cocorit 71, VZ-187 and Nauryz 6.

Crop capacity in irrigation conditions of the durum wheat varieties selected according to resistance to rust diseases was 37,0 c/h, mass of 1000 grains was 46,3±0,7 gr. These indices are higher than indices of control variety Bezenchukskaya 139 which has 6,8 c/h and 6,9 gr accordingly. The durum wheat varieties Albatross, Altar 84, Aldura, Cocorit 71, Macoun, Mexicali 75, Mondur, V.Z.-D, VZ-187, Ward, Kargala28, Kargala 303, Gordeiforme 429, Nauryz 6 and Subastrale 489 were resistant to rust in the south, south-east and north of Kazakhstan.


22.05.2009 ж. баспаа берілді.

Пішімі 60х84 1/16. Баспа табаы 1,0

Таралымы 150 дана

«CopyLand» баспаханасы

Алматы., Сейфуллин даылы, 541

Тел.: 261-51-73, 261-48-44

E-mail: print@copyland.kzPages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.