WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 ||
-- [ Страница 2 ] --

Идеофондар мен имитативтерді кп мнді, кп маыналы болатыны белгілі. Баса сзбен айтанда, идеофон немесе имитативті тласында (формасында) визуалды (тр, тс, форма, клем т.б.), сонымен оса кинемалы, яни имылды (имылды тр - трлері: жылдам, баяу, созылыы, шыл т.б.), акустикалы (трлі дыбыстара еліктеуге байланыс-ты) сипаттар белгіленуі, символдануы ммкін. Мысалы – фонемо-типтерінде “ырнау” (имыл) “ырылдау” “арс - орс”, “тар - тр” ету - тасты сындыранда (акустикалы) т.б. мндерді ааруа болады. Мселен, Е.З. ажыбековты млімдеуінше: *qr-/ qir “ыру, сындыру, кесу” т.б. шек, шет, кесінді маыналарына ие жне “тау ыры”, “шет” маынасындаы qir - ды осы атара осуа болады [13, 64-65].

Лексикологиялы трыдан жргізіп жрген этимологиялы ізденістер этимонны ішкі, “жасырын” тран, тпкі, ілкі маынасына бара алмайды, соны салдарынан кп жадайда атауларды шын мніндегі этимологиясы ашылмайды. Бл ойымыз этимологиялы зерттеу шеберін бергі “лексикалы” дегеймен шектемей, кп сздерде бар, фоносемантикалы “тереге” барлаумен жаласса деген пікірден туындайды. Осы лексикалы дегейде жасалан этимология нтижелерін біз А. бдірахманов, Е. ойшыбаев т.б. алымдарды ебектерінен креміз. Оларды біразын біз зерттеуімізде крсетуге тырысты.

Мысал ретінде ат / хад, та(у) фоносемантикалы тбірлері бар топонимиялы атаулара берілген этимологиялы анытамаларды келтірейік. “Лексикологиялы” этимологияны крнекті бір лгісін А. бдірахмановты атонараай тауына берген этимологиясынан байауа болады. Бл лгіде атын / кадын / хадан т.б. кат / хад сынды тбірлес сздер кптеген тілдер арылы амтылмаан, сол себептен де негізгі этимон табылмаан. Ал енді сол негізгі фоносемантикалы этимона кезінде фоносемантикалы (имитативтік) талдау жргізілмегені - объективтік трде тсінікті жайт.

Э.М. Мурзаев Моголия мен Сібірдегі катун // хатан болып келетін зен аттарын кне тркі тіліндегі “зен” деген сз деп арайды. Біра біз атынараай атауыны этимологиясын басаша араймыз.

Жергілікті ариялар бл атауды атынараай дейді. Бл орыс тілінде Катонкараай деп аталып, аза тіліне айта сер етіп, атонараай делініп кеткен.

Атауды рамындаы аты сзі - кне тркі тілінде азіргі аза тіліндегі айы (береза) сзіні кне варианты. Орта асырда М. ашари заманында бл сз азы трінде болан (М. ашари, Дивани. Ташкент, I том, 68 беті, III том, 380 беті).

Бл сз якут тілінде жне Сібірдегі кейбір тркі тілдері мен диалектілерінде хаты трінде (К.Ф. Гриценко. Якутские топонимы на – лах. Языки и топонимя Сибира. Томск, 1966, Стр 44), хакас тілінде хазын (М.А. Абдрахманов. О составе // Ученье зап. ТГПИ, том XX вып. 2. Томск, 1962, стр.118) алтай, аза тілдерінде айы трінде кездеседі. Ендеше, бл сз аты > ады > азы > айы трінде фонетикалы згеріске тскен деуге болады. Оны ескі жне дыбысты жаынан згерген трі кптеген тркі тілдерінде саталан. Н.К. Дмитриев тркі тілдеріндегі р // д // т // з // й // дыбыстарыны сйкесетінін айта келіп, аду // хаты // азы // айы // (береза) сздерін мысала келтіреді. зге тркі тілдерінен ошау алан якут тілінде бл сзді е кне хаты трі саталып алуы да зады. Бл мады мекендеген кне тркі тайпаларыны кне тілінде азіргі тіліміздегі айы сзі аты аталаны осы топонимде саталан. Ал, атауды атонараай тріне ауысуына орыс тіліні сері ана емес, бірінші жне шінші буындаы ашы а дыбыстарыны ортадаы ы дыбысын ашы о дыбысына згеруінде сер еткен трізді. Сонда бл атауды маынасы “айы - араай” деген ос сз болса керек [12, 100-101].орытынды. аза тіліні географиялы терминологиясы мен топонимиялы сз орындаы дыбыс бейнелеуіш сздер атарына жататын атауларды тпкі тарихы тілді (тілдерді) шыу, пайда болу дуірінен бастау алады. Географиялы терминология мен топонимия рамындаы фоносемантикалы сипаты бар те кне сздерді, тілді пайда болан дуіріндегі ілкі сздерді зіне тн тмендегідей белгілері бар: 1) олар бір буынды тбір (имитатив) болып келеді; 2) дыбыс символикалы асиеті бар; 3) кптеген тілдерді тпкі сз орында болан састытар бар; 4) денотатты (аталан нысанны) трлі кешенді болып келетін акустикалы, визуалды, тактильдік, сенсорлы т.б. сипаттарын, ерекшеліктерін идеофон, имитатив кйінде символдайды; 5)бір буынды ілкі тбір боланымен, ымды, маыналы трыдан арастыранда, семантикасы сзге не сйлемге те. Фоносемантикалы сипаты бар топонимдер мен географиялы апеллятивтер рамындаы тбірлерді осы жне де баса ерекшеліктері тілдерді глоттохрония дерістерінен (процесстерінен) хабардар етеді.

Тілді пайда болу дуіріндегі у идеофоны суды (аынды, зенді т.б.) символды трде бейнелеп, зіні варианттары мен туынды тлалары ретінде ус, су, уда, йу (ю), и, а, йыл (иль, ыл, ел, жыл, іл, йол, уол, ул т.б.), юг (юган, к, г, йога, йы, ок, кка), ул (ол, хол/хул, джуль/жуль, чуль, шул, ула т.б.) формаларымен белгілі. Тілді (тілдерді) алашы, бастапы, ілкі имитативтік дуірінде пайда болан осы жне де баса суды, су нысандарын дыбысты дегейде символикалы трде бейнелеген идеофондар мен имитативтер азіргі тілдердегі географиялы апеллятивтер мен топонимдер (жне де баса лексикалы топтарда) рамында саталып алан. Осы имитативтік тбірлер негізінде кптеген туынды, яни лексикаланан жне грамматикалы формалара енген географиялы (гидрографиялы) апеллятивтер мен гидронимдер пайда болан.

Фоносемантикалы трысынан алыпа келтірілген *туб имитативіні (жне оны варианттарыны – тб/туп/доб/тоб т.б.) анлауттаы орында тран т/д «атты (жмса емес), ктерікі, стігі (басындаы), биік, тік тран т.б.» + у/ – инлауттаы дауысты фонема – идеофон «томпа, домала, шар трізді, стігі, биіктегі, айналма, дгелек т.б.» + ауслауттаы б «дес, десті, томпа», «ауматы, ауымды, клемді, оматы» сынды идеофонды маыналар. Тптеп келгенде тбе, дес, дгелек, томпа, дб, тепе, топпа, дувэ, тпу, тибба таы баса кптеген (ностратикалы ареалдаы) сздер де имитативтік кйінде шыыы, ктерікі рельеф (жер бедері) нысандарын бейнелейді.

Жоарыда аталан жер бетінен биікте жатан табии нысан атауларыны крсетілген имитативтік (идеофонды) сипаты мен бейнесі еріндік дыбыстарды (фонемаларды) символизміне негізделген.

Дыбыс бейнелеуіш топонимдер атарына жататын атаулар дыбыс еліктеуіш жне дыбыс символикалы сздер болып блінеді. Дыбыс еліктеуіш географиялы атаулара біз Даыра, Жаыры, Сарырама, Кркіреуік, Кркілдек, орс, Шар, Шарбла, Шарын, Сарпылда, Сар (сары) бла, кір, Топар, арара т.б. жатызамыз.

Осы фоносемантикалы сипаты бар атаулар рамындаы тбірлер фонемотип немесе имитатив кйінде, ретінде дыбыс еліктеуіш ызметін атаран. Мселен, Даырла топониміндегі Да – тбіріндегі р фонема – идеофон (идеофонема) белгілі бір еліктеуіш маынаа ие. Еліктеуді негізгі сипатын, болмысын осы фоносемантикалы дауыссыз д жне дыбыстары (идеофондар) крсетеді. Ал имитативтік сз ортасындаы дауысты фонема (идеофонема) еліктеуіш тбірді (сз) суреттейтін табии н, шу, дыбысты кштілігін/лсіздігін жне тобын сипаттайды. Жалпы аланда, да имитативі (фонемотип, фоносемантикалы модель) табии дыбыстарды (шуды) тмендегідей сипаттарына еліктейді: «кмбірлеген, саырлаан, даырлаан (дыбыс)», «іші уыс затты баса нрсеге соылуынан шыатын аыр-кгір (дыбыс)», «да-д» еткен, «аыр-кгір» еткен, «салдыр-глдір» еткен (дыбыстар), «даырлап атты дауыс еткен», «айай-йайа, у-шуа сайтын (дыбыстар)» т.б. Сол сияты Сарырама, Сарбла, Шар, Шарбла, Шарын, Сарпылда т.б. топонимдер рамындаы сар/шар/сор/шор имитативтік тбірлер зен, бла, ары атауларында суды сарылдап, шарылдап, сорылдап, шорылдап, яни атты немесе баяу екпінмен уыс, тар жермен ауына еліктеу трінде сипатталады. Сонымен атар осы фоносемантикалы модельді дыбыс символикалы ызметі бар: анлауттаы с/ш суды (немесе кез келген сйыты) шумен жылжуын, сусуын, ауын (оларды трлерін) крсетеді, инлауттаы ашы а аынны клемін, ке жайыланын (клемділігін) сипаттайды; ал ауслауттаы р - вибрант ретінде аан суды (сйыты) діріл, тербелмелі сипаттарын символдайды.

Дыбыс символикалы гидронимдер атарына Балаш, Іле, Елек, Шелек/Желек, Сырдария, Сілеті, Ойыл, иыл, Елік, Есіл, Жыла, лан, ласты, Шлба т.б. фоносемантикалы сипаты бар атауларды жатызамыз. Балаш атауындаы бал тбірі зіні фоносемантикалы вариантты тлаларында семит-хамит, ндіеуропа, алтай тілдерінде кездесуі оны дыбыс символикалы сипатын деректейтін белгісі болып табылады. Балаш гидрониміні бал тбірі (тбірі бл – фонемотипі) фоносемантикалы сипата ие, осы тбір (фонемотип) рамындаы идеофондар дыбыс символикалы трде сулы, балшыты, батпаты деген ымдарды имитациялайды, суреттейді, бейнелейді.

Пайдаланан дебиеттер тізімі:

 1. Корнилов Г.Е. Имитативы в чувашском языке. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1984. – 184 с.
 2. Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. -Алма-Ата, Наука 1986.-328 с.
 3. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики.- М.: Мысль, 1974. – 380 с.
 4. Саындылы Б. аза тілі лексика дамуыны этимологиялы негіздері. – Алматы: Санат, 1994.- 168 б.
 5. Левицкий В.В. Звукосимволизм в лингвистике и психолингвистике// Филологические науки. 1975. №4.-С-47-52
 6. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. -М., 1984.- 653 с
 7. Малолетко А.М. Палеотопонимика. -Томск: Изд-во Томского университета. 1992.- 264 с.
 8. Воронин С.В. Этимология и фоносемантика (на материале тюркских и некоторых других языков)//Проблемы этимологии тюркских языков. – Алма-Ата: ылым, 1990.- С.62-70.
 9. Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке. – Алма – Ата: Наука, 1988 – 232с.
 10. аза тіліні сздігі. Жалпы ред. басаран. Т. Жанзаов. – Алматы: Дайк – Пресс, 1999 – 776 б.
 11. Джанузаков Т.Дж. Материалы древней топонимии Казахстана как база для этимологических исследований // Проблемы этимологии тюркских языков. – Алма – Ата: ылым, 1990 – 295-320 бб.
 12. А.бдірахманов. Топонимика жне этимология. -Алматы, ылым 1975. - 207 б.
 13. Кажибеков Е.З. Глагольно – именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках. – Алматы: Наука, 1986 – 272с.

ДИССЕРТАЦИЯ ТАЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНАН ЕБЕКТЕР

 1. аза жалы есімдері рамындаы фоносемантикалы сздерді зерттелуі жайында // азастан Республикасы лтты ылым академиясыны Хабарлары, 2006, №6, 88-89 бб.
 2. аза жалы есімдеріні мифоритуалды аспектілері // азастан Республикасы туелсіздігіні 15-жылдыына арналан «уезов оулары -5»: «азастанда гуманитарлы ілімдерді дамуы: ізденістер, даму перспективалары мен баыттары» атты халыаралы ылыми - тжірибелік конференцияны ебектері. Шымкент, 2006, 100-104 бб.
 3. Халыты географиялы терминдерді фоносемантикалы трыдан арастырудаы глоттогенез мселесіні рлі // аза тіл білімі мен тркітану мселелері: І.Кеесбаев, М.Балааев,.Мсабаевты 100 жылдыына орай арналан ылыми – теориялы конференцияны материалдары, Алматы, 2007, 207-209 бб.
 4. Физикалы-географиялы аппеллятивтерді фоносемантикалы сипаттамасы // азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі А.Байтрсынлы атындаы Тіл Білімі Институты. Тілтаным, 2007, №4, 97-101 бб.
 5. аза тіліндегі халыты географиялы терминдерді фоносемантикалы сипаты // азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі Халыаралы ылыми – педагогикалы «азастан жоары мектебі» журналыны ылыми осымшасы. лт талымы, 2007, №4, 271-273 бб.
 6. аза жалы есімдеріні «Тіл - мдениет» атынасындаы аялы білім крінісі. // «М.уезов – жаа дуір данышпаны» атты халыаралы ылыми – тжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2007, 57-61 бб.
 7. Имитативтерді негізінде пайда болан сздер // Жаа асырдаы азастанны тілдік кеістігі жне лемдік лингвистиканы зекті мселелері: халыаралы ылыми – теориялы конференция материалдары. Алматы, 2008, 648-653 бб.
 8. аза жалы есімдеріндегі жер бедері атауларыны фоносемантикалы сипаты // Халыаралы ылыми - педагогикалы «азастан жоары мектебі» журналыны ылыми осымшасы. Ізденіс, 2008, №2, 96-99 бб.
 9. аза топонимиясында кездесетін дыбыс бейнелеуіш сздер // Профессор Н.Оралбай жне Тіл білімі мен дістеме ілімі: Н.Оралбайды 80 жылды мерейтойына арналан халыаралы ылыми практикалы конференция материалдары. Алматы, 2008, 235-238 бб.
 10. аза тіліндегі дыбыс символикалы жалы есімдерді шыу тарихы, фоносемантикалы этимологиясы // азастан білім бері жйесіндегі тарих пндеріні зекті мселелері: Шымкент педагогикалы институтыны 70 жылдыына арналан II – халыаралы ылыми – практикалы конференцияны материалдары. Шымкент, 2008, 297-301 бб.

РЕЗЮМЕ

диссертации, представленной на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности

10.02.02 – казахский язык

Макулбек Азамат Болатбекулы

Фоносемантическая характеристика казахских топонимов

Актуальность исследования. Тема диссертационного исследования представляется актуальной, так как изучение фоносемантической природы казахских топонимов, их этимологической фоносемантики позволяет вскрыть и описать самые древнейшие слои топонимической лексики казахского языка, их качественно иное языковое (имитативное) состояние, что дает предпосылки и возможности рассмотрения некоторых аспектов общей теории возникновения языка и глоттохронии. Актуальность исследования определяется также тем, что основные проблемы и вопросы заявленной темы рассматриваются и изучаются с позиции антропонимической парадигмы, исследующей язык в тесной связи с человеком, его мышлением и сознанием.

Орографические апеллятивы казахского языка сохранили в своем составе реликтовые идеофоны (имитативы, фонемотипы, фоносемантические модели) в звукосимволической форме, изображающих на основе губных гласных и согласных а также лабиализованных звуков положительные формы рельефа.

В звукоподражательных казахских топонимах корневые основы и морфемы имеют реликтовые этимологически утраченные или затемненные идеофоны (или фонемотипы, фоносемантические модели), передающие звукоизобразительные подражательные “звучащим” географическим объектам.

В звукосимволических казахских гидронимах обнаруживаются корневые основы, имеющие фоносемантическую природу, передающие в символической форме интермодальные ассоциации связанные с номинируемым гидрографическим объектом.

Объект исследования. Объектом исследования являются гидронимы, оронимы, а также гидрографические и орографические апеллятивы казахского языка, имеющие фоносемантическую (звукоизобрательную) природу.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы является определение и описание фоносемантической природы и этимологической фоносемантики определенных групп казахских оронимов и гидронимов, а также некоторых орографических и гидрографических апеллятивов.

В соответствии с основной целью в диссертации решаются следующие задачи:

-исследование вопроса формирования и развития казахской топонимической системы в новом ракурсе, т.е. определения фоносемантической структуры;

-определяются некоторые аспекты глоттогенеза сквозь призму фоносемантического исследования древнейших казахских народных географических терминов;

-дается фоносемантическая характеристика некоторых казахских гидрографических апеллятивов;

-раскрывается фоносемантическая природа некоторых казахских орографических терминов;

- определяется фоносемантическая характеристика звукоподражательных топонимов казахского языка;

-этимологические аспекты казахской топонимической системы определяются в контексте с фоносематическим теории;

-раскрывается фоносемантическая природа звукосимволических этимологических изыскании казахских гидронимов, образованны на основе явления звукосимволов;

-этимологическая суть некоторых казахских оронимов интрепретируeтся на фоносемантической основе.

Методы исследования. В диссертации использованы описательный, сравнительный, сопоставительный и др. методы и приемы научного исследования. В основном применен метод фоносемантического анализа слова, предложенный С.В.Ворониным.

Научная новизна и результаты исследования. В диссертационной работе впервые в казахском языкознании казахские топонимы и географические термины исследованы с позиций теории фоносемантики.

В работе достигнуты следующие результаты:

-в соответствии с требованиями фоносемантики и на основе ее методов определена звукоподражетельная и звукосимволическая характеристика казахских топонимов и географических терминов;

-определены и описаны звукоподражательные и звукосимволические характеристики ряда казахских топонимов и географических терминов;

-дано описание некоторых особенностей идеофонов и имитативов на основе рассмотренных материалов по казахской топонимии и географической терминологии;

-предпринята попытка рассмотрения роли и характера глоттогенеза в аспекте фоносемантической теории происхождения языка;

-определены и описаны некоторые отличительные особенности звукоподражательных и звукосимволических слов на материале казахских топонимов и географических терминов;

- в ходе исследования конкретизированы методы исследования;

-выявлены возможности фоносемантической реконструкции как один из эффективных методов этимологических определении в области топонимов.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы заключается в том, что теоретические основы фоносемантики, приемы и методы фоносемантической теории языка корректно и успешно применены в исследовании и описании фоносемантической природы определенный части топонимической и географической лексики казахского языка.

Результаты исследования можно использовать при дальнейшей разработке общих и частных проблем теории фоносемантики, ономастики, топонимики, теории номинации и т.д. Результаты диссертационной работы также могут быть применены в практике преподавания вузовских дисциплин по фоносемантике, ономастике, общему языкознанию, топонимике, лингвистической типологии и лексикографической практики.

Научные положения, выдвигаемые к защите:

- в лексическом фонде казахских топонимов и географических терминов звукоизобразительные единицы имеют реликтовые характеристики идеофонов и имитативов;

- односложные идеофоны и имитативы, возникшие в эпоху появления языка, сохранились в качестве корней – основ в лексикализованных и грамматикализованных производных словах современных языков;

- названия положительного рельефа имеют фоносемантическую природу, основанную на символизме губных звуков - фонем;

- звукоподражательные топонимы имеют в корневой основе идеофон или сама основа – корень является звуковым подражанием естественным звукам, шумам и т.д. издаваемым объектами фоносемантической номинации;

- звукосимволические гидронимы содержат в своем звуковом составе идеофоны (идеофонемы), символизирующие на основе синестезии и синестемии тактильные, сенсорные, акустические характеристики текущей воды (реки) на фоносемантическом уровне.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух основных разделов, заключительной части и списка использованной литературы.

Апробация работы: Содержание и результаты исследования отражены в шести докладах на международных и республиканских научных конференциях и в четырех научных статьях.

SUMMARY

Dissertation submitted for the scholarly degree of

“Candidate of Philological Sciences”

Speciality: 10.02.02 - the Kazakh language

Makulbek Azamat Bolatbekuly

Phonosemantics description of the Kazakh toponyms

The topicality of the research is determined by a possibility to describe the ancient group of the Kazakh toponymical words based on the phonosemantic historical nature and origin having some common aspects with theories of primary forms of Language in general. At the same time the research of anthroponomical paradigm, problems of Language in connection with a man and his consciousness take place in the dissertation.

Orographical appellatives of the Kazakh language were kept in their composition relict ideophones (imitative, phoneme types, phonosemantic models) in the sound symbolic forms expressing positive meaning of relief on the basis of labial vowels and consonants as well as labialized sounds.

In Kazakh sound imitating toponyms root stems and morphemes have relict etymologically expressing or obscured ideophones (or phoneme types, phonosemantic models), which provides sound imitating of “sounding” geographic objects.

In Kazakh sound symbolic hydronyms root stems have phonosemantic nature expressing intermodal associations, related with nominating hydrographic objects, to their symbolic forms.

The object of the research is a group of the Kazakh hydronyms, oronyms and hydrographical and orographical appellatives of phonosemantic origin.

The aim of the research is to study the phonosemantic nature and the main features of a certain group of the Kazakh hydronyms and hydrographical and orographical appellatives. In accordance with the main aim it was necessary to solve following problems:

- study of issues on formation and development of the Kazakh toponymic system in a new aspect i.e. definition of phonosemantic structure;

-to define different aspects of glottogenetics through the phonosemantic investigation of ancient Kazakh geographical terms;

-to represent phonosemantics description of some Kazakh hydrographical appellatives;

-to describe phonosemantic nature of some Kazakh orographical terms;

-to define phonosemantic features of onomatopoetic toponyms in the Kazakh Languge;

-etymological aspects of Kazakh toponymic system are defined in the context of the phonosemantic theory;

-sound symbolic nature of Kazakh hydronyms were etymological investigated;

-etymological essence of some Kazakh oronymes is interpreted on the phonosemantic basis.

Methods of the research. In the dissertation descriptive, comparative and other methods are used. The phonosemantic method is the main scientific method of dissertation created by Voronin S.V.

The scientific novelty and the results of research. The Kazakh toponyms and geographical terms were investigated for the first time in the work and the following results were taken:

-onomapoetic and sound symbolic characteristics of Kazakh toponyms and geographic terms have been defined in accordance with requirements of phonosemantic study an on the basis of its methods;

-onomatopoetic and soundsymbolic features of some Kazakh toponyms and geographical terms were defined and had a description;

-ideaphone and imitative features of the Kazakh toponyms and geographical terms were described;

-attempts to review the role and characteristics of glottogenetics have been made in aspect of phonosemantic theory or origin of the language;

-some differential peculiarities of onomatopoetic and soundsymbolic words were described and defined using the Kazakh toponymic and geographical language materials;

-during on the research method of investigation were concretely specified;

-opportunities of phonosemantic reconstruction have been revealed as one of the effective methods of etimological defenitions in the toponymic aspect.

The theoretical and practical meaning of the research consists in usage of phonosemantic methods in investigating historical sound nature of a certain group of the Kazakh toponyms and geographical words. The results of research can be used in case of further creation of general and concrete problems of phonosemantics, onomastics, toponomy and the nomination theory. At the same time they can be used in practice of reading such high school courses as phonosemantics, onomastics, general linguistics, toponymics, linguistic typology and lexicographical practice.

The main theoretical statements to be defended are:

-in the vocabulary of Kazakh toponyms and geographical terms there some onomatopoetic units with relic peculiarities of ideaphones and imitative;

-monosyllable ideaphones and imitative formed in a period of language origin one can find as roots and stems in Lexicalized and grammaticalized derivatives in modern languages;

-names of positive reliefs have a phonosemantic nature based on the soundsymbolism of labial sounds - phonemes;

-onomatopoetic toponyms their roots and stems are based on imitation of natural sounds produced by object of phonosemantic nomination;

-soundsymbolic hydronyms, their sound construction contain ideaphones symboling features of running warter on the phonosemantic level through fenomenon of cynestesy and synestemy.

The work contains of introduction, two parts with summaries, conclusion and list of bibliography.

Approval of the work: Content and results of the research are represented in six reports at international and republican scientific conferences and in four scientific articles.Pages:     | 1 ||
 

<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.